logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Zastupitelstvo města září 2023

Publikováno 7.9.2023

Jednání zastupitelstva města Hranic se uskutečnilo ve čtvrtek 14. září od 16. hodin na zámku v zasedací síni Městského úřadu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1. Jednání zastupitelstva je veřejné a jste na něj srdečně zváni.

Program:

A) Zahájení, schválení programu, kontrola plnění usnesení

1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové a volební komise, zapisovatelky

2. Náměty a připomínky občanům

B) Hlavní jednání ZM

3. Podpora výměny kotlů na pevná paliva v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji V.“

4. Prodej části pozemku parc. č. 1922 díl „A“ v k. ú. Hranice - žádost NAPARIA SPORT s.r.o.

5. Žádost o finanční příspěvek - Aeroklub Hranice

6. Přijetí dotace z dotačního titulu Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2023, Smlouvy o poskytnutí a vyúčtování dotace

7. Podání žádosti o dotaci - Parkovací stání Komenského v Hranicích

8. Neinvestiční dotace ELIM Hranice, o.p.s. pro rok 2023 - Azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi Slavíč

9. Revitalizace nábřeží v Kropáčově ulici - smlouva o realizaci přeložky ČEZ Distribuce a.s.

10. Cyklostezka Drahotušemi

11. Výkup id. 3/60 pozemku parc.č. 2375/1 v k. ú. Hranice

12. Výkup části pozemku parc. 2284/2 v k.ú. Hranice

13. Prodej části pozemku parc. č. 2267/1 v k. ú. Velká u Hranic

14. Prodej pozemku parc. č. 280/71 v k. ú. Hranice

15. Prodej částí pozemku parc. č. 2467 v k.ú. Hranice

16. Prodej části pozemku parc.č. 846/1 v k.ú. Středolesí

17. Převod pozemku parc.č. 2292/13 v k.ú. Hranice

18. Bezúplatný převod části pozemku parc.č. 2421/26 v k. ú. Hranice

19. Bezúplatný převod části pozemku v k. ú. Drahotuše - lokalita Rybáře

20. Obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace alkoholu na veřejném prostranství

21. Informace pro občany města o činnosti orgánů obce

22. Různé - zastupitelé

Přílohy ke stažení

Bod-1-zahajeni-schvaleni-programu-urceni-navrhove-a-vole (768,93 KB)

Bod-2-namety-a-pripominky-obcanum (768,18 KB)

Bod-3-podpora-vymeny-kotlu-na-pevna-paliva-v-ramci-dotac (1 119,95 KB)

Bod-4-prodej-casti-pozemku-parc-c-1922-dil-a-v-k-u-hrani (796,37 KB)

Bod-4-Priloha_c.2_Naparia (670,71 KB)

Bod-4-priloha_c.1_Naparia (388,39 KB)

Bod-5-zadost-o-financni-prispevek-aeroklub-hranice (1 105,78 KB)

Bod-5-Priloha-1-zadost_aeroklub_anonymizovano (107,67 KB)

Bod-5-Priloha-2-Smlouva_DOTACE_2023_aeroklub_hranice_REVCHM_anonymizovano (215,00 KB)

Bod-6-prijeti-dotace-z-dotacniho-titulu-program-regenera (777,03 KB)

Bod-6-priloha_c.4_SML_poskytnuti_dotace_KP_A_ (207,86 KB)

Bod-6-priloha_c._1_SML_poskytnuti_dotace_KP_A_ (207,85 KB)

Bod-6-priloha_c._2_SML_poskytnuti_dotace_KP_A_ (206,83 KB)

Bod-6-priloha_c._3_SML_poskytnuti_dotace_KP_A_ (207,24 KB)

Bod-6-priloha_c._5_ROZHODNUTI_A_ (287,50 KB)

Bod-7-podani-zadosti-o-dotaci-parkovaci-stani-komenskeho (771,98 KB)

Bod-7-Priloha-1-C_1_PREHLEDNA_SITUACE (458,43 KB)

Bod-7-Priloha-2-Snimek_obrazovky_71_ (1 049,67 KB)

Bod-7-Priloha-3-Umisteni_nabijecky_elmobilu (288,11 KB)

Bod-8--neinvesticni-dotace-elim-hranice-o-p-s-pro-rok-202 (772,14 KB)

Bod-8--Priloha_c._3_Navrh_smlouvy_ELIM_Hranice_o.p.s. (828,53 KB)

Bod-8-Priloha_c._1_Zadost_ELIM_Hranice_o.p.s._AD_Slavic (515,01 KB)

Bod-8-Priloha_c._2_Ramcova_smlouva_ELIM_Hranice_o.p.s. (295,20 KB)

Bod-9-revitalizace-nabrezi-v-kropacove-ulici-smlouva-o-r (771,65 KB)

Bod-10-cyklostezka-Drahotusemi (1 105,15 KB)

Stáhnout vše

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies