logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Zastupitelstvo města duben 2023

Publikováno 20.4.2023

Jednání zastupitelstva města Hranic se uskutečnilo ve čtvrtek 27. dubna od 16. hodin na zámku v zasedací síni Městského úřadu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1. Jednání zastupitelstva je veřejné a jste na něj srdečně zváni.

Program:

A) Zahájení, schválení programu, kontrola plnění usnesení

1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové a volební komise, zapisovatelky

2. Kontrola plnění usnesení

3. Náměty a připomínky občanům

B) Hlavní jednání ZM

4. OZV města Hranic, o nočním klidu. a příloha OZV

5. Investiční příspěvek SK Hranice, z. s. na "Rekonstrukci areálu Žáčkova, Hranice" a příloha 1 a příloha 2

6. Podání žádosti o dotaci a schválení finančního podílu města – Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2023

7. Žádost o poskytnutí mimořádné dotace - celoroční činnost mládeže a příloha 1 a příloha 2

8. Prodej pozemku parc. č. 280/90 v k. ú. Hranice, příloha 1, příloha 2 a příloha 3

9. Prodej a výkup pozemků v k. ú. Slavíč, příloha 1 a příloha 2

10. Směna pozemků v k. ú. Hranice, příloha 1, příloha 2, příloha 3, příloha 4

11. Převod pozemku parc.č. 2835/1 v k.ú. Drahotuše, příloha 1 a příloha 2

12. Darování částí pozemků v k. ú. Hranice - Povodí Moravy s. p., příloha 1, příloha 2, příloha 3 a příloha 4 a příloha 5

13. Návrh na změnu Územního plánu Hranic, příloha 1, příloha 2 a příloha 3 a příloha 4

14. Návrh na změnu Územního plánu Hranicpříloha 1, příloha 2 a příloha 3 a příloha 4

15. Návrh na změnu Územního plánu Hranicpříloha 1, příloha 2 a příloha 3 

16. Servis a doplnění audiovizuální techniky, scénického osvětlení a vzduchotechniky Zámeckého klubu a příloha

17. Změna stanov spol. EKOLTES Hranice, a.s.

18. Rozdělení kompetencí mezi starostu, místostarostu a členy zastupitelstva

19. Delegování zástupce města do orgánů společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s.

20. Zpráva o činnosti MěÚ Hranice za rok 2022, příloha 1 a příloha 2

21. Zpráva o činnosti Městské policie Hranice za rok 2022 a příloha

22. Informace pro občany města o činnosti orgánů obce

23. Různé - zastupitelé

Přílohy ke stažení

01 - zahajeni-schvaleni-programu-urceni-navrhove-a-vole (768,35 KB)

02 -kontrola-plneni-usneseni (769,56 KB)

03 -namety-a-pripominky-obcanum (768,17 KB)

04 -ozv-mesta-hranic-o-nocnim-klidu (770,96 KB)

04 -Priloha-1-Obecne_zavazna_vyhlaska_c..._2023_o_nocnim_klidu (425,96 KB)

05 -investicni-prispevek-sk-hranice-z-s-na-rekonstrukc (1 112,06 KB)

05 -Priloha-1-zadost_SK_Hranice (304,06 KB)

05 -Priloha-2-Verejnopravni_smlouva_o_poskytnuti_dotace (325,91 KB)

06 -podani-zadosti-o-dotaci-a-schvaleni-financniho-pod (773,55 KB)

07 -zadost-o-poskytnuti-mimoradne-dotace-celorocni-cin (772,87 KB)

07 -Priloha-1-Zadost_A_ (1 282,85 KB)

07 -Priloha-2-01_2023xxxx_Tanecni_skola_Sester_Hlavinkovych_z.s._A_ (135,27 KB)

08 -prodej-pozemku-parc-c-280-90-v-k-u-hranice (1 113,64 KB)

08 -Priloha-1-Priloha_c.1_Skleny_kopec (380,05 KB)

08 -Priloha-2-Priloha_c.2_Skleny_kopec (210,76 KB)

08 -Priloha-3-priloha_c.3_stav_KN_k_19.4.2023 (337,57 KB)

09 -prodej-a-vykup-pozemku-v-k-u-slavic (1 119,20 KB)

09 -Priloha-1-Priloha_c._1_Slavic (549,08 KB)

09 -Priloha-2-Priloha_c.2_Slavic_detail (345,89 KB)

10 - smena-pozemku-v-k-u-hranice (778,41 KB)

10 -Priloha-1-priloha_c.1_mapa (424,81 KB)

10 -Priloha-2-priloha_c._2_tabulka (299,71 KB)

10 -Priloha-3-priloha_c.2_geometricky_plan (322,86 KB)

10 - Priloha-4-Priloha_c.3_Smenna_smlouva (383,62 KB)

11 - prevod-pozemku-parc-c-2835-1-v-k-u-drahotuse (1 114,28 KB)

11 -Priloha-1-snimek_KM (708,99 KB)

11 -Priloha-2-mapa_toku_ORP_Hranice (4 176,55 KB)

12 - darovani-casti-pozemku-v-k-u-hranice-povodi-moravy (780,03 KB)

12 - Priloha-1-PPO_Priloha_c.1_SBS_DS (1 568,62 KB)

12 - Priloha-2-PPO_Priloha_c._2_SBS_DS (7 107,92 KB)

12 - Priloha-3-PPO_priloha_c.3_mapa_po_realizaci (388,13 KB)

12 - Priloha-4-PPO_priloha_c.4_mapa_po_realizaci (293,12 KB)

12 - Priloha-5-Priloha_c.5_DS_PM (236,93 KB)

13 - navrh-na-zmenu-uzemniho-planu-hranic (779,24 KB)

13 - Priloha-1-Priloha_c._1_Navrh_na_zmenu_A (2 317,46 KB)

13 -Priloha-2-Priloha_c._2_Doplneni_navrhu_A (3 545,39 KB)

13-Priloha-3-Priloha_c._3_Stanoviska_KU_A (4 149,39 KB)

13 -Priloha-4-Priloha_c._4_Vyrez_z_UP (204,75 KB)

14 - navrh-na-zmenu-uzemniho-planu-hranic (779,03 KB)

14 - Priloha-1-Priloha_c._1_Navrh_na_zmenu_A (4 893,85 KB)

14 - Priloha-2-Priloha_c._2_Doplneni_navrhu_A (3 549,39 KB)

14 - Priloha-3-Priloha_c._3_Stanovisko_KU_A (4 108,12 KB)

14 - Priloha-4-Priloha_c._4_Vyrez_UP (150,82 KB)

15 -navrh-na-zmenu-uzemniho-planu-hranic (778,82 KB)

15 - Priloha-1-Priloha_c._1_Navrh_na_zmenu_A (9 516,72 KB)

15 - Priloha-2-Priloha_c._2_Stanoviska_KU_A (4 537,08 KB)

15 - Priloha-3-Priloha_c._3_Vyrez_UP (165,30 KB)

16 - servis-a-doplneni-audiovizualni-techniky-scenickeh (775,24 KB)

16 - Priloha-1-Cenova_nabidka_A_ (273,62 KB)

17 - zmena-stanov-spol-ekoltes-hranice-a-s (1 110,50 KB)

18 - rozdeleni-kompetenci-mezi-starostu-mistostarostu-a (770,26 KB)

19 - delegovani-zastupce-mesta-do-organu-spolecnosti-se (771,17 KB)

20 - zprava-o-cinnosti-meu-hranice-za-rok-2022 (779,78 KB)

20 - Priloha-1-Zprava_o_cinnosti_MeU_za_rok_2022 (2 104,05 KB)

20 - Priloha-2-ZOC_2022_QMS_fin. (1 327,02 KB)

21 - zprava-o-cinnosti-mestske-policie-hranice-za-rok-2 (768,81 KB)

21 - Priloha-1-Zprava_o_cinnosti_Mestske_policie_Hranice_za_rok_2022 (12 006,25 KB)

22 - informace-pro-obcany-mesta-o-cinnosti-organu-obce (770,92 KB)

23 - ruzne-zastupitele (768,15 KB)

Stáhnout vše

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies