logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Podání oznámení a ochrana oznamovatelů

Proč podávat oznámení 

Dnem 1. srpna 2023 nastává účinnost nového zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen zákon). Zákon zapracovává do podmínek České republiky principy a postupy Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva unie.

Jedním ze způsobů podání oznámení je podání prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému. Vnitřní oznamovací systém představuje souhrn postupů a nástrojů, které slouží k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, zpracovávání, uchovávání a ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem. Smyslem ochrany oznamovatelů je vytvoření takového prostředí, ve kterém se nebudou obávat sankcí v případě oznámení protiprávního jednání.

Účelem vnitřního oznamovacího systému je zřídit funkční oznamovací mechanismus, ke kterému budou mít oznamovatelé důvěru a o jehož existenci a fungování budou mít dobré povědomí.

Je na rozhodnutí oznamovatele, zda podá oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému nebo přímo Ministerstvu spravedlnosti ČR = externí oznamovací systém na odkaze .

https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.

Příslušná osoba 

Povinným subjektem je město Hranice, kde ve smyslu Zákona byl určenou příslušnou osobou podle § 10 zákona Ing. Martin Roreček, interní auditor města Hranic a pověřenec pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje: telefon 581 828 196

E-mailová adresa: ochranaoznamovatelu@mesto-hranice.cz

Oznamovatelé  

Oznamovatelem je vždy fyzická osoba, která učinila oznámení (dále jen oznamovatel).

Oznamovatelem může být zaměstnanec, OSVČ, osoba vykonávající práva spojená s účastí v právnické osobě, člen orgánu právnické osoby, který je do funkce volen, jmenován, odborný praktikant, stážista, uchazeč o zaměstnání, osoba vykonávající práva a povinností vyplývající ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění pro město Hranice.

Hlavním cílem ochrany oznamovatelů je umožnit odhalovat protiprávní jednání odehrávající se na pracovišti nebo při výkonu pracovní (či jiné obdobné) činnosti, o kterých zaměstnanci a osoby v podobném postavení za normálních okolností zaměstnavatele nebo příslušné státní orgány neinformují.

Oznámením je ve smyslu zákona oznámení o možném protiprávním jednání.

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u města Hranic, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem zaměstnání, dobrovolnické činnosti, odborné praxe nebo stáže u města Hranic a které

 • má znaky trestného činu,
 • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
 • porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo
 • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
 1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 2. daně z příjmů právnických osob,
 3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 4. ochrany spotřebitele,
 5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 7. ochrany životního prostředí,
 8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Oznámení, které nemá výše uvedené znaky nebo která nespadají do žádné z výše uvedených oblastí, není možné považovat za oznámení ve smyslu Zákona a oznamovatel nemůže požívat ochrany dle Zákona.

Způsob podání 

Všichni oznamovatelé mají na výběr jednu z následujících možností podání oznámení.

Oznámení lze podat přes mobilní a webovou aplikaci „Nenech to být“, poskytovanou prostřednictvím on-line platformy umístěné na internetové adrese www.nntb.cz a v obchodech Google Play a App Store (dále jen Aplikace), která slouží jako zabezpečený anonymní oznamovací kanál, přičemž prostřednictvím Aplikace jsou poskytovány služby spočívající v přímém vkládaní oznamovaných informací do nastaveného formuláře.

Nejjednodušším způsobem pro vložení oznámení je využití tohoto přímého odkazu https://www.nntb.cz/c/0aaaaa0a

Pro vložení oznámení přes Aplikaci nebo stránky www.nntb.cz je nutné vložit přístupový kód Ochrana75301HraMR.

Oznámení je možné podat i elektronicky zasláním na e-mailovou adresu ochranaoznamovatelu@mesto-hranice.cz. Takto učiněná oznámení jsou adresována přímo příslušné osobě. 

Oznámení je možné podat také písemně, v tomto případě musí být obálka označena textem Ochrana oznamovatelů z důvodu zachování anonymity oznamovatele a sdělených informací.

Oznámení je možné podat také ústně, a to telefonicky na telefonním čísle 581 828 196 nebo osobně přímým kontaktem s příslušnou osobou. O podaném ústním oznámení se sepíše písemný záznam, není-li možné pořídit zvukovou nahrávku.

Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele.

Příslušná osoba je oprávněná požadovat prokázání totožnosti oznamovatele a dalších osob zúčastněných na prošetřování podaného oznámení.

Příslušná osoba odpovídá za zachování důvěrnosti sdělených a získaných informací a osobních údajů z oznámení.

Oznamovateli, rodinným příslušníkům a dalším osobám uvedeným v § 4 odst. 2 Zákona je poskytovaná ochrana proti odvetným opatřením vyjmenovaným v § 4 odst. 1 Zákona. 

Oznamovatel bude do 7 dnů ode dne podání oznámení vyrozuměn o jeho přijetí.

Příslušná osoba posoudí důvodnost oznámení a písemně vyrozumí oznamovatele do 30 dnů ode dne přijetí oznámení o výsledcích posouzení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím.

Pokud oznámení neobsahuje všechny potřebné informace či údaje, vyzve příslušná osoba oznamovatele k jejich doplnění.

Oznamovatel bude písemně vyrozuměn bez zbytečného odkladu také o přijatých opatřeních.

Osobní údaje se ve vztahu k oznámení zpracovávají na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) splnění právní povinnosti obecného nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR.

Vyloučená podání

Vylučuje se přijímání oznámení od osob, která pro město Hranice nevykonávali nebo nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost.

Město Hranice nemusí přijímat a vyřizovat anonymní oznámení, o vyřízení anonymního oznámení rozhodne příslušná osoba podle obsahu informací v něm uvedených.

Při vyřizování anonymních oznámení příslušná osoba nemusí postupovat způsobem a ve lhůtách stanovených zákonem. V souladu s § 4 odst. 3 zákona od okamžiku, kdy je totožnost původně anonymního oznamovatele odhalena komukoliv, kdo by jej mohl vystavit odvetnému opatření, náleží i tomuto oznamovateli ochrana podle zákona.

Vědomě nepravdivé oznámení

Vědomě nepravdivé oznámení je takové, kdy oznamovatel má oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na nepravdivých informacích.
Oznamovateli, který učinil vědomě nepravdivé oznámení, nenáleží ochrana podle zákona. 
Podáním vědomě nepravdivého oznámení se fyzická osoba dopustí přestupku podle § 23 zákona s možnou pokutou do 50.000 Kč.

 

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies