logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

2019 - Proběhlo druhé veřejné projednání Programu rozvoje města

Publikováno 4.11.2019

Druhé veřejné projednání „Programu rozvoje města Hranic na roky 2020 - 2030“ se uskutečnilo ve čtvrtek 21. listopadu 2019 od 17.00 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Hranice.

První veřejné projednání „Programu rozvoje města Hranic na roky 2020 - 2030“ se uskutečnilo ve čtvrtek 3. října 2019 od 14.00 do 16.00 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Hranice. Připomínky k Programu rozvoje města bylo možné zasílat do 17. 10. 2019

Na projednání  „Programu rozvoje města Hranic na roky 2020 - 2030“ byli přítomní seznámeni s vývojem města Hranice v časovém horizontu příštích deseti let.

„Program rozvoje města Hranic na roky 2020 - 2030“ (dále jen PRMH) je jeden ze základních rozvojových dokumentů města, který vyjadřuje předpokládaný vývoj města Hranic v daném časovém horizontu deseti let. Jedná se o dokument deklarující střednědobé a dlouhodobé cíle rozvoje města, který vychází ze skutečných potřeb území a je formován na základě dohody všech zapojených aktérů, čímž je zabezpečena kontinuita i v dalším volebním období.

Dokument se skládá z analytické, návrhové a implementační části. Analytická část je zpracována za účelem nalezení hlavních potenciálních pólů rozvoje při zohlednění současných změn, jejichž další podporou dojde ke stimulaci ekonomického a sociálního růstu území města Hranic a ochraně území před nárůstem rizik. Na část analytickou navazuje část návrhová, v níž je zpracována vize, kterou by chtělo město naplnit v roce 2030, dále cíle, priority a opatření. Poslední částí dokumentu je implementační část, ve které jsou nastaveny kompetence a zodpovědnosti pro plnění PRMH. Na PRMH navazuje dokument akční plán/zásobník projektů, který obsahuje konkrétní aktivity a projekty.

„V návrhové části dokumentu byly definovány čtyři prioritní oblasti, pro každou z nich pak byly navrženy specifické cíle a opatření. Obyvatelé mohou psát návrhy aktivit k jednotlivým opatřením v rámci prioritních oblastí do níže uvedených tabulek (dokumenty v MS Word) a vyplněné tabulky s návrhy aktivit zaslat do 17. 10. 2019 na e-mail danuse.strnadova@mesto-hranice.cz“.

Obrázek 2.1: Struktura návrhové části

Zdroj: PROCES, 2019

Vize: Hranice - moderní město příjemné pro život i podnikání v rozvíjejícím se atraktivním kulturním prostředí uprostřed dostupných zajímavých přírodních scenérií.

Globální cíle „Programu rozvoje města Hranic na roky 2020 - 2030“ jsou definovány čtyři:

G1: Vytvořit svým současným i budoucím obyvatelům dobré podmínky pro bydlení, bezpečnost, vzdělávání, kulturu a volnočasové aktivity, sport, kvalitní zdravotní a sociální péči a tím posílit celkový rozvoj prostředí/území a soudržnost obyvatel s městem.

G2: Chránit své životní prostředí s optimálním využíváním všech zdrojů, usilovat o lepší kvalitu ovzduší a zlepšovat dostupnost přírodních atraktivit na území města i v jeho okolí.

G3: Vytvořit infrastrukturu, která bude nabízet lidem bezpečné, udržitelné a pohodlné formy dopravy a rozvíjet systémy řízení zaměřené na chytrá řešení.

G4: Rozvíjet efektivní systémy řízení a poskytování služeb veřejné správy pro větší spokojenost občanů a dalších klientů.

Veřejné projednání „Střednědobého plánu sociálních služeb SO ORP Hranice 

Na stejném místě, jen od 16 do 17 hodin proběhlo Veřejné projednání „Střednědobého plánu sociálních služeb SO ORP Hranice na roky 2020 až 2022“ Na projednání byli pozváni všichni občané, uživatelé, poskytovatelé sociálních služeb a další zájemci působící na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Hranice, kteří byli seznámeni se situací v oblasti sociálních služeb a s plánovanými aktivitami v následujících třech letech.

Střednědobý plán sociálních služeb je strategický dokument, schválený na dobu 3 let, který je výsledkem aktivního zjišťování potřeb osob žijících na daném území a hledání způsobů jejich uspokojování s využitím dostupných zdrojů. Jeho obsahem je souhrn a výsledky podkladových analýz a dat, popis způsobu zpracování plánu, včetně vymezení spolupráce s obcemi, s poskytovateli sociálních služeb a osobami, kterým jsou sociální služby poskytovány. Dále popis a analýza dostupných zdrojů a potřeb osob, kterým jsou sociální služby určeny, včetně ekonomického vyhodnocení, strategie zajišťování a rozvoje sociálních služeb, obsahující také popis budoucího žádoucího stavu a opatření, jejichž prostřednictvím by mělo být tohoto stavu dosaženo. Střednědobý plán sociálních služeb rovněž popisuje povinnosti zúčastněných subjektů, postup sledování a vyhodnocování plnění plánu včetně způsobu, jakým lze provést změny v poskytování sociálních služeb a způsob zajištění sítě sociálních služeb na území kraje. Střednědobý plán sociálních služeb může být doplněn akčními plány zpracovanými na období jednoho roku, které vycházejí ze střednědobého plánu sociálních služeb.

Vize pro „Střednědobý plán sociálních služeb SO ORP Hranice na roky 2020 až 2022“

Město Hranice = stabilní prostředí zajišťující sociální potřeby občanům nejen vytvořením základní nabídky dostupných sociálních služeb, ale také zvýšením informovanosti občanů o poskytovaných sociálních službách na území SO ORP Hranice. Mít multizdrojové financování sociálních služeb ve spolupráci s obcemi a v návaznosti na další zdroje.

Hlavní (prioritní) cíle Střednědobého plánu

Zajistit dostupnost sociálních služeb všem občanům na území ORP Hranice, podporovat udržitelnost, popř. rozšířit stávající sociální služby a zvýšit povědomí občanů o službách a dalších aktérech participujících na zajištění sociálních potřeb občanů.

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies