logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Vyřazení silničního vozidla z provozu

Publikováno 28.7.2017

Dočasné vyřazení vozidla z registru vozidel (takzvaný depozit)

01. Identifikační kód

02. Kód

03. Pojmenování (název) životní situace

Dočasné vyřazení vozidla z registru vozidel (takzvaný "depozit")

04. Základní informace k životní situaci

Tato situace se týká registrace vozidla a jeho provozování, případně nakládání s ním.

O dočasné vyřazení může vlastník požádat, nechce-li vozidlo z nějakého důvodu delší dobu provozovat (například sezónní provoz, dlouhodobá oprava, atd.) nebo bylo-li silniční vozidlo odcizeno, požádá vlastník silničního vozidla o jeho vyřazení z provozu bez zbytečného odkladu poté, co se o odcizení silničního vozidla dozvěděl.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Oprávněnou osobou k jednání je fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru vozidel jako vlastník vozidla, případně provozovatel se souhlasem vlastníka. Jednat může i osoba zmocněná písemně vlastníkem vozidla.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podejte písemnou žádost o dočasné vyřazení vozidla z registru vozidel na kterémkoliv úřadu.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Můžete se obrátit na kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností. V Hranicích na Městském úřadu na Oddělení dopravně správních agend – pracoviště Zámecká 118.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na kterémkoliv úřadě v úředních hodinách s kompetentním pracovníkem.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě předložte:

 • doklad totožnosti v originále (například občanský průkaz, pas), kopii živnostenského oprávnění nebo výpis z obchodního rejstříku (u firemních vozidel) nebo doklad o povolení k pobytu, o udělení azylu na území České republiky nebo o délce přechodného pobytu (v délce alespoň 6 měsíců) nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území České republiky,
 • technický průkaz vozidla,
 • osvědčení o registraci
 • registrační značky

Osvědčení o registraci a registrační značky odevzdáte a ty budou na úřadě uloženy do doby ukončení režimu vyřazení vozidla z provozu. O uložení se učiní zápis do technického průkazu. Předložení dokladu o pojištění vozidla se při ukládání do depozitu nepožaduje, vyžaduje se pouze při ukončení režimu ukončení režimu vyřazení vozidla z provozu, kdy je rovněž nutno předložit doklady o splnění podmínek pro provoz vozidla na pozemních komunikacích (platné STK).

V případě odcizení k žádosti přiložte policejní protokol; doklady a tabulky k žádosti přiložíte, máte-li je k dispozici.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla získáte na příslušných úřadech.

Nebo můžete využít interaktivní formulář Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla  (formát A4, oboustranně).

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky jsou dány položkou 26 zákona o správních poplatcích:

Vyřazení vozidla z provozu           200,- Kč

Formu úhrady stanovuje příslušný úřad. 
Za vyřazení vozidla z důvodu odcizení se správní poplatek nevybírá.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Vaši žádost je možné vyřídit na počkání, ale v komplikovanějších případech se postupuje podle správního řádu, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena do 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Dalším účastníkem postupu může být například zmocněnec, leasingová společnost, zástavní věřitel.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Trvá-li vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je vlastník vyřazeného silničního vozidla povinen bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který vyřadil silniční vozidlo z provozu, adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Rezervační systém  – pro rezervaci termínu na požadovaný den a čas.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích §12 Vyřazení silničního vozidla z provozu

Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel

Vyhláška č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Zákon č. 250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Fyzická osoba, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako vlastník silničního vozidla v rozporu s § 12 odst. 4 neoznámí adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití. Řeší se to ve správním řízení dle správního řádu.

Za nedodržení předepsaných povinností vám může být uložena pokuta podle zákona o přestupcích.

21. Nejčastější dotazy

Je možné v režimu "depozit" provádět jiné úkony (například prodej vozidla, tedy odhlášení ze starého vlastníka a přihlášení na nového vlastníka)?

Ano v režimu vyřazení vozidla z provozu – „depozit“ - lze provádět odhlášení na nového vlastníka a zaregistrování vozidla.

Protože se režim vyřazení vozidla používá také k rozsáhlejším opravám vozidel, je v tomto režimu povolená výměna karosérie a motoru, ale jen za karosérii, respektive typ motoru výrobcem nebo akreditovaným dovozcem vozidla prohlášený za záměnný díl. Přestavba vozidla v tomto režimu je povolena.

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

http://www.mdcr.cz/Dokumenty/Silnicni-doprava/Registrace-vozidel/Jak-registrovat

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 • Registrace nového vozidla
 • Registrace již dříve registrovaného vozidla na nového provozovatele
 • Změny údajů v registru silničních vozidel
 • Zánik vozidla v registru vozidel
 • Přestavba silničního vozidla
 • Stavba silničního vozidla
 • Schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Městský úřad Hranice, odbor vnitřních věcí

26. Kontaktní osoba

Ing. Mária Kvasnicová, tel. – 518 828 519

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 01. 2024

28. Popis byl naposledy aktualizován

13. 2. 2024

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Vlastník silničního vozidla vyřazeného z provozu je povinen

a) zabezpečit toto vozidlo takovým způsobem, aby neohrožovalo nebo nepoškozovalo životní prostředí, a

b) neodstraňovat podstatné části vyřazeného silničního vozidla, zejména karoserii s vyznačeným identifikačním číslem silničního vozidla a motor.

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies