logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

2019 - Dopravu v centru je nutné řešit

Publikováno 22.10.2019

Dopravní značení v centru města, které bylo v dubnu změněné, se vrátilo k původnímu stavu. To znamená, že výjezd z centra Jiráskovou ulicí je opět možný a ulice Zámecká je průjezdná ve směru z Masarykova na Pernštejnské náměstí. Přinášíme vyjádření starosty města a vedení města.

Dopravní situace v centru víří zbytečné emoce

Řešení dopravních problémů je a bude pracovní náplní samosprávy v každém volebním období. Hranice řeší Palačovskou spojku, rekonstrukci železničního terminálu, optimalizaci MHD, průtahovou komunikaci I. třídy Lipník – Bělotín, severovýchodní obchvat, cyklostezky, železniční rychlokoridory, údržbu a funkčnost místních komunikací, kruhové objezdy ve Slavíči i v oblasti bývalých kasáren Jaslo a nakonec i dopady dopravy na životní prostředí. Na těchto projektech pracují desítky odborníků i projektantů. Dokončují se projekty mobility, generel dopravy, plán rozvoje města i vyhodnocení jednotlivých křižovatek.

U každého projektu jsou dnes problémy. Někde majetkoprávní, jinde nevyhovuje umístění inženýrských sítí, k projektům se vyjadřuje negativně řada dotčených stran, musíme měnit územní plán, tam kde chceme stavět jsou územní rezervy, například pro možné budování kanálu Labe, Dunaj, Odra a další a další. Vyřídit cokoli je dnes dlouhodobý proces a zisk stavebního povolení je na malou oslavu. Bohužel, pokud je nějaké téma uchopeno jako politický souboj, je to jen další zásadní komplikace do popsaného řetězce.

Historické centrum dusí stovky aut

Z důvodu nezvladatelné dopravní zátěže historického centra se o této problematice s občany diskutovalo v celém minulém volebním období tedy v letech 2014 – 2018. Řešení, které by uspokojilo zainteresované strany, se však nenašlo. Občané bydlící na náměstí a v přilehlém okolí požadovali maximální uzávěru náměstí. Podnikatelé naopak bojovali za zvýšení parkovacích míst a minimální omezování dopravy na náměstí. Zklidnění centra se dostalo do volebních programů a také do schváleného Programového prohlášení zastupitelstva pro současné volební období 2018 – 2022.

Úvodní konzultace dopravní komise, projektantů, dopravního inspektorátu Přerov, státní správy a dotčených orgánů nepřinesly žádné výsledky. Co osoba to jiný názor. Odpovědnost však na konci nese vedení našeho města, samospráva zastoupená radou a zastupitelstvem města. Bylo třeba ověřit řadu připomínek, vyzkoušet dopady možného řešení a získat data pro budoucí projekt. Tak bylo v březnu letošního roku požádáno o povolení dočasné změny dopravní situace v historickém jádru. Byl však také vysloven nesouhlas podnikatelů, působících na Masarykově náměstí, s jakoukoliv změnou.

Na konci dubna už byla situace kritická, městem projíždělo 800 – 900 aut denně bez zastavení. Tento tranzit nad rámec běžné dopravy blokoval ulici Jiráskovu, způsoboval zácpy Pernštejnského náměstí a výjezdu u Zámeckého hotelu a vytvářel kolony při výjezdu na průtahovou komunikaci Komenského – Tř. 1. máje. Z tohoto důvodu bylo vydáno opatření, které průjezd ulicí Jiráskovou omezilo. Zároveň bylo požadováno stanovisko státní správy k nastalé situaci. To bylo vydáno v první polovině června a potvrdilo přijatý stav omezení a dočasného značení z konce dubna 2019.

Obavy z negativních dopadů se nepotvrdily

Na protest proti omezení dopravy v centru byl založen podnikatelský spolek Živé náměstí. Na město přišlo přes deset žádostí o vysvětlení a informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím. Rozběhly se kampaně na sociálních sítích a místo věcného jednání a řešení nastoupily pomluvy a fabulace. Spolek Živé náměstí několikrát navštívil vedení města. Na straně města intenzivní práce, na straně spolku Živé náměstí jen ukládání úkolů vedení města na podporu podnikatelů působících v centru.

Jako starosta jsem na zastupitelstvu upozornil, že město Hranice do oblasti historického centra investovalo pro jeho oživení přes 200 mil. Kč. Panu zastupiteli Lesákovi jsem na veřejném jednání zastupitelstva vysvětlil, že jeho tvrzení o zhoršeném životním prostředí v centru města v důsledku opatření ke zklidnění dopravy, se nezakládá na pravdě.

Respektuji předanou petici podnikatelů sdružených v Živém náměstí, a to přesto, že nemá předepsané náležitosti a dokonce její předmět je zavádějící. Hovoří o zákazu vjezdu, což nebylo nikdy na pořadu dne. Nepotvrdila se tvrzení pana Ing. Šenka (Dopravní inspektorát Přerov) o problémech na křižovatkách Motošín a u bývalého kina Svět. Přesto byla proti omezení dopravy podána stížnost až na Ministerstvo vnitra., Nakonec pověřený orgán krajského úřadu Olomouc zpochybnil stanovisko vlastního úřadu v Hranicích a nařídil opětně formálně odstranit omezení ulice Jiráskovy do doby vyřízení dalšího povolení.

Problémy začaly tím, že v minulém volebním období byl pan Ing. Šenk vyzýván, aby jako předseda dopravní komise navrhl řešení neúnosné situace v historickém jádru, což neučinil. V tomto volebním období z funkce člena dopravní komise odstoupil a od té doby z titulu pracovníka Dopravního inspektorátu Přerov většinu městem předložených návrhů zpochybňuje nebo neguje na základě svých těžko uchopitelných stanovisek. Na toto jednání a formu vyjadřování jsme podali stížnost k rukám nadřízených orgánů. Bohužel úřední moloch je neprůstřelný.

Zákopovou válku vést nechceme

V této chvíli je třeba ukončit nikam nevedoucí stav. Vedení města jasně řeklo, že dopravní zátěž v historickém centru je neudržitelná. Tranzitní doprava této lokalitě znemožňuje zklidnění a vybudování klidové zóny na Masarykově náměstí. Brání dalším projektům v oblasti cyklodopravy a pohybu chodců. Tento stav brání tomu, aby se centrum stalo místem setkávání občanů, neumožňuje pořádat na náměstí bezpečně společenské akce, oslavy nebo rozvíjení dalších služeb. Cyklisté přes náměstí jen těžko bezpečně projedou. Maminky s dětmi a senioři se budou prodírat mezi kolonami aut.

Učinil jsem s ostatními kolegy ve vedení našeho města toto rozhodnutí. Vezmeme zpět návrh na stálé omezení ulice Jiráskova. Zavedeme systém dohledu a monitoringu celého prostoru historického centra a budeme soustavně dávat všem našim obyvatelům informace o tom, jaká je dopravní situace a co způsobuje. Budeme i nadále čekat na pracovní návrhy oponentní skupiny. Samostatně budeme zlepšovat podmínky pro parkování a upravovat prostor náměstí.  Reagujeme tak na řadu obvinění, jako jsou arogance moci, odmítání dialogu, neprokazatelná data a zpochybňování informací, získaných od městské policie. Pan zastupitel Ivo Lesák k tomu přidal mnoho dalších politických proklamací a tvrzení. Je však třeba si uvědomit, že také přebírá jako zastupitel spolu s podnikateli spolku Živé náměstí morální odpovědnost za dopravní vřavu v historickém centru, která se bohužel opět vrací. Také my se budeme stále ptát obyvatel, zdali si takovýto stav přejí a budeme připraveni jej na základě jejich názoru změnit.

Jiří Kudláček
starosta města Hranic

                   

  


Tiskové prohlášení

Dne 2. 10. 2019 obdržel Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy sdělení Krajského úřadu Olomouckého kraje k uzavření průjezdu Jiráskovou ulicí v rámci opatření města Hranic ke zklidnění historického jádra města Hranic. Ve svém sdělení Krajský úřad Olomouckého kraje konstatuje, že uzavření Jiráskovy ulice mělo být povoleno v samostatném řízení o uzavírce. Z tohoto důvodu nařizuje, aby dopravní značení této uzavírky bylo odstraněno do doby pravomocného uzavření o uzavírce v samostatném řízení.

Vedení města o zklidnění provozu v historickém jádru města delší dobu jedná s Dopravním inspektorátem PČR Přerov. Tento orgán od nás neustále vyžaduje další a další podklady, a když jsou mu předloženy, vydává opakovaně nesouhlasná stanoviska. S uvedeným postupem Dopravního inspektorátu Přerov vyjadřujeme zásadní nesouhlas a hodnotíme je jako nepřípustný nátlak na rozhodování samosprávy města Hranic.

V současné době nám nezbývá nic jiného, než se rozhodnutí o zrušení uzavírky podřídit. Na svém postoji k nezbytnosti zklidnit dopravu v centru zamezením tranzitu centrem přes Jiráskovou ulici trváme a budeme činit všechny kroky k tomu, aby bylo uvedené nesouhlasné stanovisko zrušeno. V této souvislosti podáváme stížnost na rozhodování příslušného pracovníka Dopravního inspektorátu Přerov vedoucímu územního odboru PČR Přerov, hejtmanovi Olomouckého kraje a krajskému řediteli PČR pro Olomoucký kraj.

Jiří Kudláček, starosta města Hranic

Vladimír Juračka, 1. místostarosta

Daniel Vitonský, 2. místostarosta

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies