logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

2021 - Evidence svozových nádob Ekoltesu pokračuje

Publikováno 11.5.2021

Zahájení evidence všech nádob na směsný komunální odpad v Hranicích - to je první krok k výrazným změnám v odpadovém hospodářství ve městě. Čipování bylo na přelomu roku zkomplikováno zpožděním dodávek kvůli koronaviru a také nepříznivým počasím, nyní se ale opět rozběhlo.

Za zpoždění v čipování se omlouváme.

Čipování také komplikují nejasnosti, komu která popelnice patří, žádáme proto občany o označení popelnic číslem popisným. 

Zaváděné změny budou probíhat postupně v jednotlivých etapách. Tyto změny mají za cíl celkové zmapování odpadových toků, zjednodušení administrativy související s odpadovým hospodářstvím a v neposlední řadě maximalizovat efektivitu stávajícího systému vedoucí k pohodlnějšímu nakládání s odpadem pro všechny občany.

Jak bude evidence odpadů fungovat a co je pro její zavedení potřeba?

Ekoltes Hranice a.s. zahájil evidenci nádob na směsný komunální odpad, tedy popelnice. Každá domácnost v našem městě včetně místních částí má povinnost nachystat v den svozu všechny nádoby na směsný komunální odpad na běžné svozové místo. Nádoby budou následně při výsypu označeny speciálním RFID čipem, který bude obsahovat informace o druhu sváženého odpadu, velikosti nádoby a příslušné domácnosti.

Žádáme občany, aby nechali své popelnice na svozovém místě  déle, než je obvyklé, aby bylo možné je očipovat.  Tyto čipy pak budou při každém výsypu evidovány v evidenčním systému ECONIT. Proto musí být každá nádoba na směsný komunální odpad označena.

Protože však často popelnice nestojí před nemovitostí, ke které patří, žádáme občany, aby si v den svozu svoji popelnici označili  číslem popisným (například křídou).

Popelnice na bioodpad se čipovat nebudou. Také popelnice podnikajících subjektů se zatím také nebudou čipovat, ale měly by být označeny známkou od Ekoltesu.

 

Proč se odpad eviduje v systému ECONIT?

ECONIT je systém na evidenci odpadů, díky kterému bude mít město dokonalý přehled o odpadech v našem městě. Veškeré informace o našem odpadovém hospodářství pak budeme mít přehledně na jednom místě a také získáme možnost generovat podklady a tvořit různé statistiky, čímž zefektivníme administrativu.

Proč tyto změny?

Vzhledem k zpřísnění legislativy týkající se nového zákona o odpadech, jejíž cílem je mimo jiné i zákaz skládkování již v roce 2030, je velice důležité zvyšovat míru třídění a snižovat množství směsného komunálního odpadu vyprodukovaného v našem městě.  Zavádění postupných a systematických změn v systému odpadového hospodářství města je tak jedinou cestou, jak se vyhnout situaci, kdybychom mohli platit za odpady až čtyřnásobek současné ceny.

 O dalších krocích, které budou v rámci systematických změn následovat, bude město nadále informovat prostřednictvím různých informačních kanálů. Všem obyvatelům města předem děkujeme za součinnost a proaktivní přístup. 

Moderní evidence odpadů

Kovové popelnice budou končit – přejděte na plastové

Mnozí uživatelé využívají na směsný komunální odpad stále pozinkované plechové popelnice. Doporučujeme jim ale přejít na modernější černé plastové popelnice s kolečky, s kterými se mnohem lépe manipuluje.  A to navzdory většímu objemu plastových popelnic.  Nakládat plnou plechovou popelnici bývá fyzicky dost náročné.

Proto doporučujeme co nejrychlejší obměnu těchto popelnic a očipování nových plastových nádob. U plastové popelnice je i levnější cena za samotný čip – pouze 10 korun, u pozinkované kovové popelnice je to 50 korun. Navíc je instalace čipu delší, protože se musí na popelnici přivrtat. Navíc jsou kovové nádoby často ve špatném stavu, zkorodované, případně všelijak  opravované. Často se pak stává, že se při vývozu dno kovové popelnice utrhne. Upozorňujeme ale, že čipovat se budou pouze nepoškozené popelnice.

Ekoltes a.s. nabízí občanům černé plastové nádoby na kolečkách o objemech 120 nebo 240 litrů. Nádoby, které zakoupíte u společnosti EKOLTES jsou vždy kompatibilní se svozovou technikou, jsou kvalitní a mají dlouhou životnost. Nová popelnice stojí 762 korun (120 l) a 1 077 korun dvojnásobná, 240litrová. V současnosti mohou občané využít výhodné nabídky firmy Ekoltes a.s., že vám novou popelnici firma doveze zdarma a  starou plechovou ihned odebere a zlikviduje. Ušetříte tak čas a peníze, spojené s odvozem, dovozem a likvidací staré popelové nádoby.

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies