logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Manželství

Publikováno 29.12.2020

Nově k sňatečným obřadům – od 13. dubna 2021

Dne 12.dubna 2021vláda České republiky (dále jen „vláda“) přijala usnesení vlády č. 375, jehož přílohou č. 4 je mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 12. dubna 2021, č.j. MZDR 14601/2021-3/MIN/KAN, ze kterého plyne, že s účinností od 13. dubna 2021 bude možno konat sňatečné obřady a přijímat prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství v počtu maximálně 15 osob (viz bod I.) ve vnitřních i vnějších prostorách.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2021, č. j.: MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN stanoví pravidla pro nošení ochranných prostředků dýchacích cest. Snoubenci a osoby účastnící se sňatečného obřadu, stejně jako osoby činící prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství, nemusí mít v průběhu obřadu ochranné prostředky dýchacích cest [viz bod I. odst. 3
písm. u)].

Obce obdržely od Ministerstva vnitra ČR doporučení pro matriční úřady k realizaci krizových opatření vlády v oblasti uzavírání manželství, v němž se uvádí:

„Účast na svatbě umožnit maximálně 15 osobám. Do tohoto počtu se započítávají i snoubenci, oddávající, matrikář a tlumočník účastnící se obřadu v zákonem stanovených případech. Toto početní omezení platí na vnitřní i venkovní svatby.

Ačkoli v průběhu sňatečného obřadu není nutno mezi účastníky obřadu dodržovat dvoumetrové rozestupy, doporučujeme, aby matrikář i oddávající (případně jiné osoby zajišťující průběh obřadu) od svatebčanů tento odstup v situaci, kdy je to možné, dodržovali. Dočasná porušení odstupu potřebná k zabezpečení průběhu obřadu jsou samozřejmě možná.

Osoby účastnící se sňatečného obřadu nejsou povinny nosit stanovený ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének.

Skutečnost, že nošení stanovených ochranných prostředků při obřadech není povinné, neznamená zákaz stanovených ochranných prostředků při těchto příležitostech nosit. Naopak jejich nošení lze doporučit, a to zejména v případech střídání svateb v jednom vnitřním prostoru krátce za sebou.

V případě, kdy se osoby účastnící sňatečného obřadu pohybují po vnitřních prostorách veřejných budov mimo přímou účast na samotném obřadu, mají povinnost stanovený ochranný prostředek nosit.

Obecní úřad by měl zajistit další potřebná hygienická opatření v souvislosti s konáním sňatečného obřadu. Doporučujeme především časté a důkladné větrání vnitřních prostor, kde se obřady konají, průběžnou dezinfekci těchto prostor. Přinejmenším ve vnitřních prostorách, kde se svatby konají (jde-li o místa určená radou obce) by měly být k dispozici pro účastníky obřadu dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou a dostatečné množství psacích potřeb tak, aby každá z osob, která se v průběhu obřadu podepisuje, měla vlastní pero. Psací potřeby i stůl, na němž docházelo k podpisu potřebných dokumentů, případně další potřeby užité při obřadu, je nutno po každém obřadu vydezinfikovat. Doporučujeme, aby přinejmenším matrikářka měla při obřadu a všech úkonech s ním spojených gumové rukavice, které je nutno po každém obřadu buď vyhodit (jsou-li pouze jednorázové), nebo dezinfikovat. Písemná dokumentace se nedezinfikuje.

Je nezbytné dodržovat hygienu rukou. Podání ruky ke gratulaci je možné pouze po vzájemné dohodě všech dotčených osob. V případě podání rukou je následně nutno je dezinfikovat.

K podpisu protokolu o uzavření manželství přistupují osoby, které jej podepisují, jednotlivě s dodržením dvoumetrových rozestupů. Je-li to potřebné, ukáže matrikář snoubencům, svědkům, případně tlumočníkovi místo na protokolu, kam je nutno se podepsat a na dobu podpisu odstoupí od podepisující osoby.

S ohledem na situaci v jednotlivých regionech mohou krajské hygienické stanice a Hygienická stanice hl. m. Prahy vydávat svá nařízení, kterými upravují další podmínky ve svém správním obvodu. Je třeba tedy sledovat i tato nařízení.

Problematikou uzavírání manželství nebo registrovaného partnerství se na svých webových stránkách zabývá ministerstvo vnitra.

Manželství lze uzavřít formou občanského nebo církevního sňatku (církevní sňatek může být uzavřen až po předložení osvědčení vydaném příslušným matričním úřadem, osvědčení nesmí být starší šesti měsíců ke dni uzavření manželství). Pro uzavírání občanských sňatků je určena obřadní síň Městského úřadu Hranice, Pernštejnské náměstí 1.

Jak postupovat

První a nejdůležitější kroky snoubenců by měly směřovat na matriku, kde si zajistí volný termín pro svatební obřad a teprve potom začnou zařizovat organizační a společenské záležitosti, týkající se jejich sňatku. Informace o obsazenosti ve stanovených termínech a další již konkrétní podrobnosti ohledně svatebního obřadu je potřeba dohodnout osobně nebo telefonicky s pracovnicemi matriky Městského úřadu Hranice, Pernštejnské náměstí 1, kancelář č. 322 v přízemí budovy zámku – tel. 581 828 254, nebo 581 828 256.

Termíny pro svatební obřad lze rezervovat maximálně rok předem.

Nepotvrdí-li snoubenci rezervovaný termín 2 měsíce předem, bude rezervace zcela zrušena.

Místo, termín a čas svatebního obřadu

Svatební obřad se uskutečňuje na určeném místě v obřadní síni městského úřadu, v budově zámku.

Rada města Hranic stanovila termíny svatebních obřadů takto:

  • v měsíci březen až říjen se svatební obřady konají každou sobotu,
  • v měsíci leden, únor, listopad a prosinec se svatební obřady konají v sobotu v sudém týdnu

a to vyjma dnů, na které připadá státní svátek, dnů, na které budou vypsány volby a vyjma 31.12. daného roku.

Obřady probíhají v obřadní síni od 09:00 do 13:00 hodin.

V těchto termínech a časech snoubenci s trvalým pobytem na území ČR za uzavření manželství neplatí žádný poplatek.

Obřad lze popřípadě uskutečnit na jiném vhodném místě, ve správním obvodu matričního úřadu za správní poplatek 1 000 Kč. Každou žádost budou pracovnice matriky posuzovat individuálně. Nebudou však schvalovány žádosti o konání obřadů na nevhodných místech, kde by nebylo možné zajistit důstojné podmínky, nebo kde by mohl být obřad narušen nepříznivým počasím.

Seznam oddávajících

Mgr. Pavla Tvrdoňová, pověřený člen rady města
Karla Vlasáková, pověřený člen rady města
Mgr. Hana Čamborová, pověřený člen zastupitelstva města
Bc. Vlasta Zapatová, pověřený člen zastupitelstva města

z titulu své funkce jsou dále oprávněni oddávat:

Jiří Kudláček, starosta města
PhDr. Vladimír Juračka, 1. místostarosta města
Daniel Vitonský, 2. místostarosta města

Správní poplatky související s uzavřením manželství

Správní poplatky se vybírají podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ČR 3 000 Kč
Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR 2 000 Kč
Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž oba mají trvalý pobyt na území ČR         0 Kč
Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost 1 000 Kč
Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem    500 Kč

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2021