logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Manželství

Publikováno 25.5.2020

Vážení snoubenci,

dne 1. června 2020 vláda České republiky přijala usnesení č. 605, ze kterého plyne, že s účinností od 8. června 2020 je povoleno konání sňatečných obřadů s maximálním počtem 500 osob.

Přílohou č. 3 tohoto usnesení je mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví, které v bodě II, písmeno c) omezuje účast na sňatečném obřadu tak, že musí být dodržována následující pravidla:

- účastní se jen snoubenci, jejich dva svědci, osoba jednající za orgán veřejné moci anebo osoba jednající za orgán oprávněné církve, matrikář a další osoby tak, aby celkový počet osob nebyl vyšší než 500 osob,

- snoubenci v průběhu sňatečného obřadu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,

- účastníci sňatečného obřadu nemají povinnost dodržovat odstupy nejméně 2 metry od jiných osob,

- po skončení sňatečného obřadu je provedena dezinfekce všech použitých pomůcek,

tato pravidla se obdobně použijí v případě prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství.

Problematikou uzavírání manželství nebo registrovaného partnerství se na svých webových stránkách zabývá ministerstvo vnitra.

Manželství lze uzavřít formou občanského nebo církevního sňatku (církevní sňatek může být uzavřen až po předložení osvědčení vydaném příslušným matričním úřadem, osvědčení nesmí být starší šesti měsíců ke dni uzavření manželství). Pro uzavírání občanských sňatků je určena obřadní síň Městského úřadu Hranice, Pernštejnské náměstí 1.

Jak postupovat

První a nejdůležitější kroky snoubenců by měly směřovat na matriku, kde si zajistí volný termín pro svatební obřad a teprve potom začnou zařizovat organizační a společenské záležitosti, týkající se jejich sňatku. Informace o obsazenosti ve stanovených termínech a další již konkrétní podrobnosti ohledně svatebního obřadu je potřeba dohodnout osobně nebo telefonicky s pracovnicemi matriky Městského úřadu Hranice, Pernštejnské náměstí 1, kancelář č. 322 v přízemí budovy zámku – tel. 581 828 254, nebo 581 828 256.

Termíny pro svatební obřad lze rezervovat maximálně rok předem.

Nepotvrdí-li snoubenci rezervovaný termín 2 měsíce předem, bude rezervace zcela zrušena.

Místo, termín a čas svatebního obřadu

Svatební obřad se uskutečňuje na určeném místě v obřadní síni městského úřadu, v budově zámku.

Rada města Hranic stanovila termíny svatebních obřadů takto:

  • v měsíci březen až říjen se svatební obřady konají každou sobotu,
  • v měsíci leden, únor, listopad a prosinec se svatební obřady konají v sobotu v sudém týdnu

a to vyjma dnů, na které připadá státní svátek, dnů, na které budou vypsány volby a vyjma 31.12. daného roku.

Obřady probíhají v obřadní síni od 09:00 do 13:00 hodin.

V těchto termínech a časech snoubenci s trvalým pobytem na území ČR za uzavření manželství neplatí žádný poplatek.

Obřad lze popřípadě uskutečnit na jiném vhodném místě, ve správním obvodu matričního úřadu za správní poplatek 1 000 Kč. Každou žádost budou pracovnice matriky posuzovat individuálně. Nebudou však schvalovány žádosti o konání obřadů na nevhodných místech, kde by nebylo možné zajistit důstojné podmínky, nebo kde by mohl být obřad narušen nepříznivým počasím.

Seznam oddávajících

Mgr. Pavla Tvrdoňová, pověřený člen rady města
Karla Vlasáková, pověřený člen rady města
Mgr. Hana Čamborová, pověřený člen zastupitelstva města
Bc. Vlasta Zapatová, pověřený člen zastupitelstva města

z titulu své funkce jsou dále oprávněni oddávat:

Jiří Kudláček, starosta města
PhDr. Vladimír Juračka, 1. místostarosta města
Daniel Vitonský, 2. místostarosta města

Správní poplatky související s uzavřením manželství

Správní poplatky se vybírají podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ČR 3 000 Kč
Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR 2 000 Kč
Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž oba mají trvalý pobyt na území ČR         0 Kč
Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost 1 000 Kč
Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem    500 Kč

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2020