logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Náhrada paměťové karty řidiče

Publikováno 28.7.2017

Náhrada paměťové karty řidiče bez změn údajů za odcizenou, ztracenou, poškozenou, nefunkční a obnova

01. Identifikační kód

02. Kód

03. Pojmenování (název) životní situace

Náhrada paměťové karty řidiče bez změn údajů za odcizenou, ztracenou, poškozenou, nefunkční a obnova

04. Základní informace k životní situaci

Paměťová karta řidiče (dále též "PKŘ") se vydává osobě, která je držitelem řidičského oprávnění (žadatel o vydání PKŘ musí být držitelem řidičského oprávnění). Náhrada PKŘ se provádí v případě nemožnosti užití původní PKŘ. Předpokladem pro náhradu PKŘ je platnost všech údajů uváděných na PKŘ ( např. číslo řidičského průkazu, příjmení, apod.). Řidič je oprávněn vlastnit a používat pouze jednu kartu, která je vydána na jeho jméno.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Osoba, která žádá o vydání PKŘ.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Paměťovou kartu řidiče vydá na základě žádosti do 15 pracovních dnů od jejího doručení kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností řidiči
1. vozidla silniční dopravy stanoveného přímo použitelným předpisem Evropských společenství 32a) ,
2. který je držitelem řidičského oprávnění pro tato vozidla a 
3. který řídí silniční motorové vozidlo vybavené podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství 32b) záznamovým zařízením.
4. osobě, která je je držitelem příslušného řidičského oprávnění pro řízení takového vozidla a má trvalý nebo přechodný (trvající nejméně 185 dnů v kalendářním roce) pobyt na území České republiky.

Pokud při ověření podmínek pro vydání paměťové karty řidiče příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností zjistí skutečnosti, které jsou v rozporu s podmínkami pro vydání paměťové karty řidiče, paměťovou kartu řidiče nevydá.

Karta se vydává k platnému řidičskému průkazu a číslo řidičského průkazu je uvedeno přímo na kartě. Karta se vydává nejdéle na dobu 5 let. Pokud je platnost řidičského průkazu kratší než tato doba, neomezuje se podle prováděcího Nařízení Komise (EU) č.2016/799 platnost vydané karty. Na kartě je uvedeno číslo řidičského průkazu platného v době vydání karty.

Žádost o vydání karty lze podat současně se žádostí o vydání řidičského průkazu. V tomto případě se na žádosti o vydání karty neuvede číslo a série řidičského průkazu; tento údaj se doplní teprve po výrobě řidičského průkazu, čímž ovšem dochází k mírnému posunu doby vydání karty.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Osobním podáním řádně vyplněné žádosti u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Žádost se vyplňuje pomocí elektronického formuláře daty z Centrálního registru řidičů. Tento vygenerovaný formulář  řidič podepíše na úřední místnosti evidence řidičských průkazů v budově Městského úřadu Hranice, odbor vnitřních věcí, oddělení dopravně-správních agend, Zámecká 118.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Můžete se obrátit na jakýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností. V Hranicích na odbor vnitřních věcí - oddělení dopravně-správních agend městského úřadu.Řidič je povinen převzít paměťovou kartu řidiče osobně tam, kde o ní požádal. Poškozenou nebo nefunkční kartu kartu řidiče je řidič povinen vrátit kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na příslušném úřadě v úředních hodinách s kompetentním pracovníkem.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě předložte:
• platný řidičský průkaz,
• platný doklad totožnosti,
Řidič již nepřikládá fotografii

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Elektronický formulář je vyplněn úředníkem přímo na obecním úřadu obce s rozšířenou působností.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek činí 700,- Kč v hotovosti, který je splatný již při vyplnění žádosti. ( Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích)

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Vaše žádost bude vyřízena do 15 pracovních dnů od podání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

PKŘ musíte převzít osobně.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, § 110a

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
32a) Nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 o harmonizaci určitých sociálních právních předpisů v silniční dopravě
32b) Nařízení Rady (EHS) č.3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Pokud je žádosti vyhověno, opravné prostředky nejsou stanoveny.
Jestliže žádosti vyhověno není, lze podat ve lhůtě do 15 dnů odvolání v souladu s poučením obsaženým v příslušném rozhodnutí.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu  je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

http://www.mdcr.cz/Zivotni-situace/Pametove-karty-(digitalni-tachograf)

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Městský úřad Hranice, odbor vnitřních věcí.

26. Kontaktní osoba

Bc. Julie Rajtarová tel: 581 828 513

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1. 2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

30.1.2019

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies