logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Náhrada paměťové karty řidiče

Publikováno 28.7.2017

Náhrada paměťové karty řidiče bez změn údajů za odcizenou, ztracenou, poškozenou, nefunkční a obnova

01. Identifikační kód

02. Kód

03. Pojmenování (název) životní situace

Náhrada paměťové karty řidiče bez změn údajů za odcizenou, ztracenou, poškozenou, nefunkční a obnova

04. Základní informace k životní situaci

Paměťová karta řidiče (dále též "PKŘ") se vydává osobě, která je držitelem řidičského oprávnění (žadatel o vydání PKŘ musí být držitelem řidičského oprávnění). Náhrada PKŘ se provádí v případě nemožnosti užití původní PKŘ. Předpokladem pro náhradu PKŘ je platnost všech údajů uváděných na PKŘ ( např. číslo řidičského průkazu, příjmení, apod.)

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Osoba, která žádá o vydání PKŘ.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Paměťovou kartu řidiče vydá na základě žádosti do 15 pracovních dnů od jejího doručení příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností řidiči
1. vozidla silniční dopravy stanoveného přímo použitelným předpisem Evropských společenství 32a) ,
2. který je držitelem řidičského oprávnění pro tato vozidla a 
3. který řídí silniční motorové vozidlo vybavené podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství 32b) záznamovým zařízením.
Pokud při ověření podmínek pro vydání paměťové karty řidiče příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností zjistí skutečnosti, které jsou v rozporu s podmínkami pro vydání paměťové karty řidiče, paměťovou kartu řidiče nevydá.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Písemnou žádost o náhradu paměťové karty řidiče podejte osobně na příslušný úřad. Žádost se podává písemně na předepsaný formulář, osobně, na úřední místnosti evidence řidičských průkazů v budově Městského úřadu Hranice, odbor dopravy, Zámecká 118.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Musíte se obrátit na obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle trvalého bydliště. V Hranicích na odbor vnitřních věcí - oddělení dopravně-správních agend městského úřadu.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na příslušném úřadě v úředních hodinách s kompetentním pracovníkem.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě předložte:
• platný řidičský průkaz,
• platný doklad totožnosti,
• jednu barevnou nebo černobílou průkazovou fotografii (typizovaná fotografie současné podoby o rozměrech 3,5x4,5 cm, zobrazující žadatele v předním čelném pohledu s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm, v občanském oděvu bez brýlí s tmavými skly a bez pokrývky hlavy).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o náhradu paměťové katry řidiče je k dispozici na příslušném úřadě

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek činí 700,- Kč v hotovosti.( Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích)

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Vaše žádost bude vyřízena do 5 pracovních dnů od podání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

PKŘ musíte převzít osobně.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, § 110a

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
32a) Nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 o harmonizaci určitých sociálních právních předpisů v silniční dopravě
32b) Nařízení Rady (EHS) č.3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Pokud je žádosti vyhověno, opravné prostředky nejsou stanoveny.
Jestliže žádosti vyhověno není, lze podat ve lhůtě do 15 dnů odvolání v souladu s poučením obsaženým v příslušném rozhodnutí.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu  je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

http://www.mdcr.cz/Zivotni-situace/Pametove-karty-(digitalni-tachograf)

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Městský úřad Hranice, odbor vnitřních věcí.

26. Kontaktní osoba

Julie Rajtarová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1. 2018

28. Popis byl naposledy aktualizován

5. 2.2018

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2017