logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Návrh na změnu dopravního značení

Publikováno 28.7.2017

Návrh na změnu dopravního značení

01. Identifikační kód

02. Kód

03. Pojmenování (název) životní situace

Návrh na změnu dopravního značení

04. Základní informace k životní situaci

Pokud stávající dopravní značení z různých důvodů nevyhovuje současné situaci, lze podat návrh na jeho změnu. Současně je možné stanovit změnu dočasnou v souvislosti se zvláštním užíváním komunikace nebo označením uzavírky a objízdných tras.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost o změnu dopravního značení je oprávněn podat občan, organizace či orgány.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Obecná úprava provozu na pozemních komunikacích je stanovena zákonem č. 361/2000 Sb. Místní úprava provozu je úprava provozu provedená například dopravními značkami. Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích je provedena přenosnými dopravními značkami, přechodným vodorovným značením atd.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podejte žádost k silničnímu správnímu úřadu na podatelně Městského úřadu Hranice

08. Na které instituci životní situaci řešit

Obraťte se na silniční správní úřad. V Hranicích na  odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Ve správním obvodu Hranice je rozdělen výkon státní správy při stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích takto: 
• Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí - stanoví místní a přechodnou úpravu na silnicích II.- III. třídy, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích.
• Krajský úřad Olomouckého kraje - stanoví místní a přechodnou úpravu na silnicích I. třídy.
• Ministerstvo dopravy - stanoví místní a přechodnou úpravu na dálnicích.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě předložte:
• Písemnou žádost s uvedením názvu akce, v rámci které se změny značení vyžaduje, zda se jedná o trvalou změnu nebo přechodnou, termín změny (u trvalé se uvádí realizace k určitému datu popř. ke kolaudaci stavby apod., u přechodného přesně od - do), kompletní název žadatele a jeho sídlo (adresu), jméno a telefon zodpovědného pracovníka.
• Výkresovou dokumentaci, nejlépe situaci v přehledném měřítku, s originálním potvrzením souhlasného stanoviska vlastníka (resp. správce) komunikací.
• Dále souhlas Policie ČR Krajského ředitelství policieOlomouckého kraje, DI Přerov (na výkrese, nebo samostatně).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích  ve formátu PDF nebo word.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za stanovení dopravního značení se nevybírá žádný poplatek

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pokud se jedná o jednoduchou věc, rozhodne silniční správní úřad bezodkladně. Jinak musí být o žádosti rozhodnuto do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech a v případech, kdy je nařízeno místní šetření, do 60 dnů od podání žádosti.

V případě, jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníku silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích, stanoví se místní a přechodná úprava provozu opatřením obecné povahy v příslušných časových lhůtách.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Dalšími účastníky jsou:
• vlastník (resp. majetkový správce) komunikace,
• Policie ČR,
• případné dotčené organizace, orgány nebo občané.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Datová schránka: q8abr3t a el. pošta: podatelna@mesto-hranice.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 
  • Vyhláška č. 30/2001 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti stanovení nejsou opravné prostředky přípustné.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

Další informace lze získat na odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy MěÚ Hranice, Pernštejnské nám. 1.

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

  • Připojení komunikace na jinou pozemní komunikaci (zřízení křižovatky), připojení sousední nemovitosti k pozemní komunikaci.
  • Povolení uzavírky pozemní komunikace.
  • Zvláštní užívání - stavební práce, umístění inženýrských sítí apod.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí.

26. Kontaktní osoba

Bc. Zuzana Hiklová, tel.: 581 828 344, e-mail: zuzana.hiklova@mesto-hranice.cz
Bc. Martina Stupárková, tel.: 581 828 345, e-mail: martina.stuparkova@mesto-hranice.cz
Bc. Michal Řepa, tel.: 581 828 382, e-mail: michal.repa@mesto-hranice.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1. 2020

28. Popis byl naposledy aktualizován

1. 12. 2022

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

 

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies