logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Odevzdání řidičského průkazu

Publikováno 28.7.2017

Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu

01. Identifikační kód

02. Kód

03. Pojmenování (název) životní situace

Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu

04. Základní informace k životní situaci

V určitých situacích existuje povinnost odevzdat řidičský průkaz obecnímu úřadu s rozšířenou působností.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněn jednat oprávněný držitel průkazu, po zemřelém držiteli průkazu osoba vyřizující pozůstalost nebo pozůstalý.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Řidičský průkaz nebo mezinárodní řidičský průkaz je povinen odevzdat držitel, jehož řidičský průkaz je neplatný, nebo kterému bylo podmíněno, omezeno, pozastaveno nebo odňato řidičské oprávnění, případně ten, kdo pozbyl řidičské oprávnění. Povinnost odevzdat řidičský průkaz platí i pro pozůstalé zemřelého řidiče.

Držitel řidičského průkazu, který motorová vozidla již neřídí, se může vzdát všech skupin řidičského oprávnění a odevzdat řidičský průkaz na kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Odevzdejte průkaz v budově Městského úřadu Hranice, odbor vnitřních věcí, oddělení dopravně-správních agend, Zámecká 118. Oprávněný pracovník vám vydá potvrzení o tom, že jste doklad odevzdali.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Musíte se obrátit na obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle trvalého bydliště. V Hranicích na odbor vnitřních věcí - oddělení dopravně-správních agend městského úřadu.

Držitel řidičského oprávnění, kterému bylo řidičské oprávnění podmíněno, omezeno nebo odňato nebo pozastaveno podle exekučního řádu, je povinen odevzdat řidičský průkaz příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností dle místa obvyklého bydliště.

V případě vzdání se řidičského opprávnění pro některou skupinu vozidel nebo vzdání se všech skupin řiidičského oprávnění podle §93 odst.2 písm.c nebo § 94 odst. 2  je držitel řidičského průkazu povinen jej odevzdat zároveň s oznámením na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností.

Řidičský průkaz zemřelého jsou pozůstalí nebo osoba, která pozůstalost zemřelého vyřizuje, povinní odevzdat bez zbytečného odkladu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa posledního obvyklého bydliště zemřelého.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na příslušném úřadě v úředních hodinách s kompetentním pracovníkem.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě předložte:
platný řidičský průkaz,
platný doklad totožnosti,

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Povinnost vzniká do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o podmínění, omezení, pozastavení nebo odnětí ( pozbytí) řidičského oprávnění. V případě smrti držitele řidičského průkazu jsou pozůstalí povinni odevzdat jeho řidičský průkaz nebo mezinárodní řidičský průkaz bez zbytečného odkladu. Věc je vyřízena ihned.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů , ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 154/2003 Sb., kterou se mění vyhláška o řidičských průkazech a o registru řidičů
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za nedodržení předepsaných povinností vám může být uložena pokuta podle zákona o přestupcích.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

 http://www.mdcr.cz/Dokumenty/Silnicni-doprava/Ridicske-prukazy,Autoskoly

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu (Řidičský průkaz)
Změna údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu (Řidičský průkaz)
Žádost o výpis z evidenční karty řidiče (Evidenční karta řidiče)
Vydání řidičského průkazu na základě řidičského průkazu vydaného cizím státem (Řidičský průkaz)
Vydání řidičského průkazu (Řidičský průkaz)
Vydání mezinárodního řidičského průkazu (Řidičský průkaz)
Výměna řidičského průkazu (Řidičský průkaz)
Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení mezinárodního řidičského průkazu (Řidičský průkaz)

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Městský úřad Hranice, odbor vnitřních věcí.

26. Kontaktní osoba

Bc. Julie Rajtarová, tel. - 581 828 513

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

30.1.2019

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies