logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Osvojení a pěstounská péče

Publikováno 25.7.2017

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Osvojení (adopce) a pěstounská péče

4. Základní informace k životní situaci

Osvojením dítěte přijímají manželé či jednotlivci za vlastní opuštěné dítě a mají k němu stejná práva i povinnosti, jako by byli jeho rodiči. Osvojením vzniká mezi osvojiteli a dítětem vztah jako mezi biologickými rodiči a vlastními dětmi.
Pěstounská péče je státem garantovaná forma náhradní rodinné péče, která zajišťuje dostatečné hmotné zabezpečení dítěte i přiměřenou odměnu těm, kteří se ho ujali. Pěstoun má právo zastupovat dítě a spravovat jeho záležitosti jen v běžných věcech.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Osvojení nebo pěstounská péče se zprostředkuje na žádost fyzické osoby starší 18-ti let, která má zájem osvojit dítě nebo přijmout dítě do pěstounské péče

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žádost může podat občan České republiky starší 18-ti let, který má na jejím území trvalý pobyt, a cizinec, který má na území ČR povolen trvalý pobyt nebo který je podle zvláštního právního předpisu upravujícího pobyt cizinců na území ČR hlášen k pobytu na území ČR po dobu nejméně 365 dnů.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti fyzické osoby, která má zájem osvojit dítě nebo přijmout dítě do pěstounské péče.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Žádost se podává u obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa bydliště žadatele, tj. Městský úřad Hranice, odbor sociálních věcí.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kde: Městský úřad Hranice, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Purgešova 1399, Hranice,
S kým: Bc. Jana Němcová, kancelář č. 1, tel. 581 828 444
             Mgr. Anna Růžičková DiS. kancelář č. 2, tel. 581 828 435
Kdy: hodiny pro veřejnost jsou pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 nebo v ostatní dny po předchozí telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občanský průkaz.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře Žádost o zařazení do evidence žadatelů jsou k dispozici na odboru sociálních věcí v kanceláři č. 2 nebo v příloze 1.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatků.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty nelze obecně stanovit, jedná se o odborný proces (dlouhodobý proces od podání žádosti do pravomocného rozhodnutí soudu i několik let).

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situací

Rodiče, dítě, opatrovník.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žadatelé o osvojení nebo o pěstounskou péči jsou povinni se podrobit vyšetření zdravotního stavu, sdělit údaje o svém zdravotním stavu, předložit potřebné doklady.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

podatelna@mesto-hranice.cz, jana.nemcova@mesto-hranice.cz, anna.ruzickova@mesto-hranice.cz, žádost musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
Směrnice MPSV č. j. 2013/26780-21 ze dne 19. září 2013 o stanovení rozsahu evidence dětí a o obsahu spisové dokumentace o dětech vedené orgány sociálně-právní ochraně dětí a o stanovení rozsahu evidence a obsahu spisové dokumentace v oblasti náhradní rodinné péče
Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
Metodické postupy Ministerstva práce a sociálních věcí v oblasti sociálně-právní ochrany dětí
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí je možno podat písemné nebo ústní odvolání do protokolu do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru sociálních věcí, a to podáním učiněným u Městského úřadu Hranice, odboru školství a sociálních věcí.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce upravuje § 59 až 59k zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a dle příslušných ustanovení lze ukládat pokuty.

21. Nejčastější dotazy

Jak častý je kontakt pracovníků OSPOD po převzetí dítěte? U pěstounské péče je kontakt vždy v rozmezí 3-6 měsíců. U osvojení se vykonává návštěva vždy do 1 měsíce po převzetí dítěte, následně vždy v rozmezí 3-6 měsíců.
Jak dlouho se na osvojení dítěte čeká? Nelze jednoznačně vymezit dobu, závisí na počtu právně volných dětí, počtu žadatelů a jejich představě o dítěti.

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

http://www.kr-olomoucky.cz/
http://www.mpsv.cz/

24. Související životní situace a návody jak je řešit

Problémy týkající se vztahů v rodině. Možnost konzultace - Poradenské centrum sociálních služeb Olomouckého kraje p.o., pracoviště Poradna pro rodinu Přerov, Velká Dlážka 541.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí.

26. Kontaktní osoba

Bc. Jana Němcová, sociální pracovnice pro NRP
Mgr. Anna Růžičková DiS., sociální pracovnice pro NRP
Mgr. Dagmar Nesvadbová, DiS., vedoucí oddělení

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

11.1.2019

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno

30. Případná upřesnění

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019