logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Péče o dítě

Publikováno 25.7.2017

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Úprava rodičovské odpovědnosti a výživného, rozvod rodičů
Nedostatečná péče o nezletilé děti
Dítě zanedbávané, zneužívané a týrané

4. Základní informace k životní situaci

Rodičům je poskytováno celkové poradenství v oblasti svěřování dětí do výchovy rodičů, stanovení výživného, úpravy styku s dítětem. Dále se jim dostává poradenství v otázce podání návrhů k soudu ve věci úpravy rodičovské odpovědnosti a o výživném na dobu před i po rozvodu manželství, zprostředkování pomoci odborných poradenských, zdravotnických a jiných pracovišť. Je poskytována poradenská pomoc rodičům a dětem v jejich obtížných rodinných, sociálních a osobních situacích. Je zajištěna pomoc dítěti, pokud se dítě ocitlo bez péče přiměřené jeho věku..

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte, samotné dítě. Každý je oprávněn upozornit na porušení povinnosti nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti, na skutečnost, že rodiče nemohou plnit povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Rodiče mají možnost bezplatného poradenství při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě.
Dítě má právo požádat o pomoc při ochraně svého života a dalších svých práv a to i bez vědomí rodičů nebo osob odpovědných za jeho výchovu.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Řešení situace je zahájeno oznámením, které učiní rodič, dítě, občan, státní a nestátní instituce a organizace.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Problematiku řeší obecní úřad obce s rozšířenou působností podle faktického místa bydliště dítěte, tj. Městský úřad Hranice, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kde: Městský úřad Hranice, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Purgešova 1399, Hranice,
S kým:

Mgr. Lenka Alvado Blanco, kurátorka pro mládež, kancelář č. 19, tel. 581 828 422
Mgr. Radana Balko, soc. pracovnice, kancelář č. 20, tel. 581 828 430
Mgr. Lenka Christelová, DiS, soc. pracovnice, kancelář č. 4, tel. 581828 441
Mgr. Yveta Kudová, soc. pracovnice, kancelář č. 03, tel. 581 828 439
Mgr. Markéta Kranich Polová, soc. pracovnice kancelář č. 6, tel. 581 828 436
Bc. Kateřina Macháčová  soc. pracovnice kancelář č. 6, tel. 581 828 426
Mgr. Veronika Matějíčná, soc. pracovnice, kancelář č. 5, tel. 581 828 437
Mgr. Alena Večeřová, soc. pracovnice, kancelář č. 4, tel. 581 828 438
Bc. Jana Vejmolová, soc. pracovnice, kancelář č. 16, tel. 581 828 420
Bc. Jana Němcová, soc. pracovnice NRP, kancelář č. 1, tel. 581 828 444
Mgr. Anna Růžičková, DiS. soc. pracovnice NRP, kancelář č. 2, tel. 581 828 435
Mgr. Michaela Pešanová, vedoucí odboru, kancelář č. 9, tel. 581 828 440
Mgr. Dagmar Nesvadbová, DiS., vedoucí oddělení, kancelář č. 15, tel. 581 828 438


Kdy: hodiny pro veřejnost jsou pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 nebo v ostatní dny po předchozí telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občanský průkaz.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádné.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatků.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty nelze obecně stanovit, jedná se o odborný proces.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situací

Rodiče dítěte nebo jiné fyzické nebo právnické osoby odpovědné za výchovu dítěte, soudy, školy, školská a zdravotnická zařízení, státní, nestátní organizace a instituce.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte jsou povinni spolupracovat s oddělením sociálně-právní ochrany MěÚ Hranice, předložit listiny a další požadované doklady a poskytnout nezbytné informace, umožnit návštěvu zaměstnance oddělení sociálně-právní ochrany v obydlí. Na výzvu orgánů sociálně právní ochrany jsou státní orgány, školy, školská, zdravotnická a jiná obdobná zařízení povinni sdělit bezplatně potřebné údaje.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

podatelna@mesto-hranice.cz
lenka.alvado@mesto-hranice.cz
radana.balko@mesto-hranice.cz
lenka.christelova@mesto-hranice.cz
yveta.kudova@mesto-hranice.cz
veronika.matejicna@mesto-hranice.cz
katerina.machacova@mesto-hranice.cz
marketa.polova@mesto-hranice.cz

jana.vejmolova@mesto-hranice.cz
jana.nemcova@mesto-hranice.cz
anna.ruzickova@mesto-hranice.cz 
michaela.pesanova@mesto-hranice.cz
dagmar.nesvadbova@mesto-hranice.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 135/2006 Sb., o změně zákonů v oblasti ochrany před domácím násilím.
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů).
Směrnice MPSV č. j. 2013/26780-21 ze dne 19. září 2013 o stanovení rozsahu evidence dětí a o obsahu spisové dokumentace o dětech vedené orgány sociálně-právní ochraně dětí a o stanovení rozsahu evidence a obsahu spisové dokumentace v oblasti náhradní rodinné péče.
Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
Metodické postupy Ministerstva práce a sociálních věcí v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné  nařízení o ochraně osobních údajů) - GDPR.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí je možno podat písemné nebo ústní odvolání do protokolu do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru sociálních věcí, a to podáním učiněným u Městského úřadu Hranice, odboru sociálních věcí.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce upravuje § 59 až 59k zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a dle příslušných ustanovení lze ukládat pokuty.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

http://www.kr-olomoucky.cz/
http://www.mpsv.cz/

24. Související životní situace a návody jak je řešit

Problémy týkající se vztahů v rodině. Možnost konzultace – Středisko sociální prevence Olomouc, Poradna pro rodinu Přerov, Velká Dlážka 541, pracoviště Hranice, Purgešova 1399, tel.č. 581202980

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí.

26. Kontaktní osoba

Mgr. Dagmar Nesvadbová, DiS., vedoucí odděleníMgr. Lenka Alvado Blanco, kurátorka pro mládež, kancelář č. 19, tel. 581 828 422
Mgr. Radana Balko, soc. pracovnice, kancelář č. 20, tel. 581 828 430
Mgr. Lenka Christelová, DiS, soc. pracovnice, kancelář č. 4, tel. 581828 441
Mgr. Yveta Kudová, soc. pracovnice, kancelář č. 03, tel. 581 828 439
Mgr. Markéta Kranich Polová, soc. pracovnice kancelář č. 6, tel. 581 828 436
Bc. Kateřina Macháčová  soc. pracovnice kancelář č. 6, tel. 581 828 426
Mgr. Veronika Matějíčná, soc. pracovnice, kancelář č. 5, tel. 581 828 437
Mgr. Alena Večeřová, soc. pracovnice, kancelář č. 4, tel. 581 828 438
Bc. Jana Vejmolová, soc. pracovnice, kancelář č. 16, tel. 581 828 420
Bc. Jana Němcová, soc. pracovnice NRP, kancelář č. 1, tel. 581 828 444
Mgr. Anna Růžičková, DiS. soc. pracovnice NRP, kancelář č. 2, tel. 581 828 435
 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1. 2023

28. Popis byl naposledy aktualizován

26. 1. 2023

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno

30. Případná upřesnění

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies