logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

2021 - Zastupitelstvo bilancovalo tři roky činnosti

Publikováno 27.10.2021

Příští rok 2022 je posledním rokem tohoto volebního období.  V této souvislosti kontrolovalo zastupitelstvo města na svém říjnovém zasedání aktuální stav plnění úkolů vytýčených v Programovém prohlášení Zastupitelstva města Hranic pro období let 2018 – 2022.

Jako podklad pro toto jednání obdrželi zastupitelé obsáhlou hodnotící zprávu sestávající z 13 kapitol věnovaných jednotlivým oblastem rozvoje města a obsahující na více než čtyřiceti stranách podrobné informace o tom, co se za uplynulé tři roky městu podařilo a co ještě zbývá splnit.

Obecně lze konstatovat, že přes zcela nepředvídatelnou pandemii covid19 a její dopady na hospodaření města, byla většina plánovaných úkolů vyplývajících z Programového prohlášení splněna a řada akcí uskutečněna nad jeho rámec.

Mezi cíle, kterých se nepodařilo z objektivních důvodů dosáhnout, patří problematika bytové výstavby, kde stát nezajistil slíbenou dotační podporu pro obce. Nicméně město tím, že provádí projekční přípravu pro bytovou výstavbu, bude v případě uvolnění státních dotací připraveno se o ně ucházet a následně začít stavět byty v Nerudově ulici a na Struhlovsku, kde by formou nástaveb vzniklo 68 nových bytových jednotek.

Úspěšnost hodnoceného období lze ilustrovat několika údaji. V situaci, kdy naše město má k dispozici v průměru 70 mil. Kč ročně na investice, se podařilo získat dotace v objemu přes 160 mil. Kč. Na výstavbu chodníků a komunikací šlo kolem 103 mil. Kč, investice do základních a mateřských škol činily 59 mil. Kč. Město s Povodím Moravy vyjednalo spolupráci při výstavbě protipovodňových opatření na řece Bečvě, které nás po dokončení ochrání před padesátiletou vodou. V oblasti odpadového hospodářství proběhla nákladem 32 mil. Kč výstavba sběrného dvora a je připravena výstavba další etapy skládky domovního odpadu v objemu 40 mil. Kč. Do náročné obnovy hřbitova město investovalo v tomto volebním období přes 30 mil. Kč. V rámci regenerace městské památkové zóny bylo upraveno Masarykovo náměstí, severní vstup do zámku, proluka u synagogy, pravý břeh Ludiny a Školní náměstí, kde byl odhalen pomník T. G. Masaryka, intenzivně se pracuje na vytvoření hradebního okruhu v Komenského ulici.

Na základě provedené kontroly plnění úkolů vytýčených v Programovém prohlášení Zastupitelstva, jejíž plný text je zveřejněn na webu města, pak zastupitelstvo v závěru letošního roku schválí plán investic pro poslední rok svého volebního období.

PhDr. Vladimír Juračka
1. místostarosta města Hranic

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies