logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Podnikání dle zákona o zemědělství

Publikováno 16.1.2023

01.   Identifikační kód

02.   Kód

03.   Pojmenování životní situace

Podnikání fyzických a právnických osob dle zákona o zemědělství, stanovení podmínek pro zaevidování, stanovení povinností, ukládání sankcí. 

04.   Základní informace k životní situaci

Podnikáním v zemědělství se rozumí soustavná, samostatná činnost, provozovaná pod vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených zákonem   č. 252/1997 Sb. o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

05.   Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická osoba - osobně, nebo za ni jedná zástupce. Právnická osoba prostřednictvím osoby oprávněné za právnickou osobu jednat. 

06.   Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Pokud fyzická nebo právnická osoba hodlá podnikat v zemědělství, vyjma fyzických osob provozujících drobné pěstitelské a chovatelské činnosti, anebo prodávajících nezpracované rostlinné a živočišné výrobky, je povinna se zaevidovat. Zákon stanoví podmínky, které musí žadatel splňovat a to : plná svéprávnost,  (u nezletilé osoby rozhodnutí soudu o přiznání svéprávnosti nebo přivolení soudu k souhlasu zákonného zástupce), trvalý pobyt na území ČR, nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu Evropské unie, pohovorem před místně příslušným obecním  úřadem s rozšířenou působností prokáže základní znalost jazyka českého, nejedná-li se o občana České republiky nebo občana členského státu Evropské unie. 

07.   Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Žádost o zápis do evidence, změnu či zánik zemědělského podnikatele se podává v písemné formě na příslušném formuláři přímo na živnostenském úřadě, popřípadě je možno jej zaslat poštou, nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem. V žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele fyzická osoba uvede: údaje dle § 2f odst. 3  zákona o zemědělství.

V žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele, je-li podána právnickou osobou, se uvede: údaje dle § 2f odst. 4 zákona  o zemědělství.

08.   Na které instituci životní situaci řešit

Na kterémkoliv obecním úřadě s rozšířenou působností v České republice. Pokud zvolíte Odbor školství, kultury a tělovýchovy, oddělení Obecní živnostenský úřad Městského úřadu Hranice, pak je adresa Zámecká  118,  753 01 Hranice,  I. patro, dveře č.222-223.

09.   Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Se zaměstnanci oddělení Obecní živnostenský úřad – registrace, a to v době hodin pro veřejnost, případně po telefonické dohodě.

10.   Jaké doklady je nutné míst s sebou

Vyplněný příslušný formulář.  Fyzická osobap ředkládá doklad totožnosti a doklad o zaplacení správního poplatku. Právnická osoba předkládá doklad totožnosti osoby jednající za právnickou osobu a doklad o zaplacení správního poplatku.

11.   Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Příslušné formuláře naleznete v přílohách nebo jsou k dispozici na živnostenském úřadě (žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele pro FO a PO, oznámení změn a doplnění).

12.   Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky se vybírají podle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, část I, položka 6, písm. a), b)  a c),  a položka 3 písm. a):

a) zápis zemědělského podnikatele do evidence                                      1.000,- Kč
b) změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci                              500,- Kč
c) změna zápisu identifikačních údajů v evidenci                                       100,- Kč
d) výpis z evidence ZP                                                                                   15,- Kč

Změna uvedená v písmenu c) této položky, která navazuje na změny již provedené v obchodním rejstříku nebo jiném rejstříku, není předmětem poplatku.

Poplatek lze uhradit v hotovosti nebo platební kartou na pokladně Městského úřadu Hranice, Pernštejnské náměstí 1 – zámek, II. patro, popřípadě převodem z účtu.

13.   Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Živnostenský úřad posoudí, zda žadatel splnil podmínky stanovené zákonem o zemědělství, provede zápis do evidence zemědělského podnikatele, a ve lhůtě do 30 ti dnů ode dne podání žádosti - vydá osvědčení, jeho změnu, přerušení nebo pokračování v provozování zemědělské výroby, vyřazení  a  o provedeném zápisu informuje zemědělského podnikatele.

14.   Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Právní nástupce v rámci dědického řízení, pokud chce pokračovat v podnikání po úmrtí podnikatel a oznámí tuto skutečnost ve lhůtě do 3 měsíců ode dne úmrtí zemědělského podnikatele. Vedoucí organizační složky u zahraniční osoby.

15.   Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Dodržování oznamovacích povinností, nezbytná je součinnost podnikatele např. při doplňování chybějících dokladů či údajů, kontrole apod..  

16.   Elektronická služba, kterou lze využít

Případné podání, nebo dotazy lze činit prostřednictvím e-mailové  adresy: podatelna@mesto-hranice.cz .

17.   Podle kterého právního předpisu se postupuje

Podle zákona č.252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

18.   Jaké jsou související předpisy

  • Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.

  • Zákon č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

  • Zákon č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění

  • Zákon č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

  • Zákona č.255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) v platném znění

19.   Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti  rozhodnutí  vydaném živnostenským úřadem v Hranicích lze podat odvolání, a to do 15 ti dnů po jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru majetkovému, právnímu a správních činností , který o odvolání rozhodne a to cestou Městského úřadu Hranice, u nějž se odvolání podává. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

20.   Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Kontrolu evidence zemědělského podnikatele provádí příslušný obecní úřad podle správního řádu na základě ustanovení  § 4a  odst. 8 zákona o zemědělství. Pokuty ukládá a vybírá živnostenský úřad na základě vlastní kontrolní činnosti nebo na základě jiného podnětu.

21.   Nejčastější dotazy

Jaké doklady se vyžadují pro zaevidování zemědělského podnikatele.

22.   Další informace

Zemědělský podnikatel je podle zákona o zemědělství oprávněn rovněž poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělskému podnikateli k zemědělské výrobě.

23.   Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace)  je  možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Na webových stránkách Ministerstva zemědělství ČR http://eagri.cz/public/web/mze/.

24.   Související životní situace a návody, jak je řešit

Zemědělský podnikatel je povinen oznámit obecnímu živnostenskému úřadu, který mu vydal osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele změny údajů zapisovaných do této evidence a to nejpozději do 15 ti dnů ode dne, kdy k těmto změnám došlo. Tuto povinnost podnikatel nemá, jde-li o změny referenčních údajů zapisovaných v základních registrech, v agendovém informačním systému evidence obyvatel, v obchodním rejstříku nebo v agendovém informačním systému cizinců.

Přerušení provozování zemědělské výroby na dobu delší než 6 měsíců je zemědělský podnikatel povinen bez  zbytečného  odkladu  oznámit  obecnímu úřadu s rozšířenou působností. Provozování zemědělské výroby se považuje za přerušené dnem doručení oznámení, nebo dnem pozdějším, uvedeným v oznámení. O zápisu do evidence živnostenský  úřad   informuje zemědělského podnikatele.

Pokud má zemědělský podnikatel v úmyslu pokračovat v provozování zemědělské výroby před uplynutím doby, na kterou bylo provozování zemědělské výroby přerušeno, je povinen předem písemně oznámit. V provozování zemědělské výroby může zemědělský podnikatel pokračovat dnem, jehož datum v žádosti uvede, nejdříve však ke dni, kdy bylo oznámení doručeno obecnímu úřadu s rozšířenou působností.

Osobě, která projeví zájem, vydá obecní živnostenský úřad z veřejné části výpis nebo potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není. Z neveřejné části lze vydat výpis ze zápisu jen osobě evidované, popřípadě zmocněnci této osoby na základě úředně ověřené plné moci.

Vyřazení z evidence provede obec s rozšířenou působností i v případě, kdy zemědělský podnikatel neprovozuje více než 24 kalendářních měsíců zemědělskou výrobu a neoznámil přerušení provozování zemědělské výroby (ust. § 2g odst.1 písm. a) zákona o zemědělství.

25.   Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor školství, kultury a tělovýchovy, oddělení Obecní živnostenský úřad, Městský úřad Hranice

26.   Kontaktní osoba

Ing. Zuzana Foltýnová, vedoucí oddělení/odboru

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1. 2023

28. Popis byl naposledy aktualizován

16. 1. 2023

29.   Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

30.   Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Dne 22.8.2019  byla ve sbírce zákonů vyhlášena novela zákona č.208/2019 Sb., kterou se mění zákon č.252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů s účinností od  1.1.2020. Tato novela zpřesnila podmínky k podnikání v případě cizince a nezletilé osoby, doplnila tituly a akademické hodnosti, nově se budou zapisovat všichni členové statutárního orgánu právnické osoby, doplnila požadavek na automatickou změnu adresy sídla v případě, že je totožná s adresou trvalého pobytu, a ruší se vyřazení z důvodu neprovozování zemědělské výroby po dobu 24 měsíců.

 

 

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies