logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Podnikání dle živnostenského zákona

Publikováno 24.7.2017

01. Identifikační kód

02. Kód

03. Pojmenování živností situace

Podnikání fyzických a právnických osob dle živnostenského zákona  a  předpisů, souvisejících s živnostenským podnikáním, stanovení podmínek pro vstup do podnikání, stanovení povinností, provádění dozoru a ukládání sankcí. Jedná se zejména o ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi, oznámení změn a doplnění údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení nebo žádosti o koncesi, přerušení nebo pokračování živnosti, zahájení nebo ukončení činnosti na provozovně, zrušení či zánik živnostenského oprávnění.
Fyzická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi podat :

 • Oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti podle zákona upravujícího organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • Podat přihlášku k důchodovému a nemocenskému pojištění
 • Oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení
 • Podat oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění

Právnická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi podat též :

 • Oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení.

04. Základní informace k životní situaci

Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat ohlašovací živnost nebo koncesi , je povinna  to ohlásit živnostenskému úřadu. Podnikatel musí splňovat všeobecné (plná svéprávnost a bezúhonnost) a zvláštní podmínky provozování živnosti (odborná nebo jiná způsobilost), u právnické osoby musí splňovat tyto podmínky její odpovědný zástupce. Fyzická nebo právnická osoba  nemůže provozovat živnost pokud  u ní  trvá překážka provozování živnosti  podle  § 8  živnostenského zákona.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická osoba - osobně, nebo za ni jedná zástupce, právnická osoba  - prostřednictvím osoby oprávněné za právnickou osobu jednat .
Zastoupení na základě plné moci se prokazuje písemnou plnou mocí nebo ústní udělenou do protokolu (podpis nemusí být úředně ověřen). V případě zmocnění k zastupování pro neurčitý počet řízení s určitým předmětem pro budoucí řízení,  je vyžadován úředně ověřený podpis na písemné plné moci.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

K získání živnostenského oprávnění musí podnikatel splnit všeobecnou podmínku provozování živnosti , tj.:

· plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti,

· a bezúhonnost, která se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů. Výpis si živnostenský úřad žádá sám. U zahraničních fyzických a odpovědných zástupců  právnických osob se prokazuje doklady podle § 46 odst.1 písm.a) nebo b)  a § 46 odst.2 písm.c)  živnostenského zákona.

Neexistence překážky provozování živnosti podle § 8 u právnické osoby se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů u zahraničních právnických osob též doklady podle § 46 odst. 2 písm.a) nebo b) živnostenského zákona. 

U živností vyžadující splnění zvláštních podmínek, což je odborná nebo jiná způsobilost podnikatel dokládá doklady prokazující vzdělání (např. vysvědčení, diplom, osvědčení, oprávnění, případně autorizaci)  podle druhu živnosti. U  řemeslné živnosti se odborná způsobilost dokládá podle § 21 a § 22  živnostenského zákona (příloha č.1),vázané – odborná způsobilost  podle § 24 živnostenského zákona (příloha č.2), koncesované – odborná způsobilost podle § 27 (příloha č.3). Některé koncesované živnosti navíc vyžadují předložení dokladů nutných k vydání stanoviska orgánu státní správy. Podnikatel dále k ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi doloží doklady podle § 46 a  § 50 a násl.  živnostenského zákona. Živnostenský úřad  je posoudí  a pokud ohlašovatel splnil požadované podmínky, provede zápis do živnostenského rejstříku.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podání ohlášení živnosti,  žádosti o koncesi, oznámení změn,  přerušení nebo pokračování živnosti,  zahájení či ukončení živnosti na provozovně,  žádosti o zrušení živnostenského oprávnění se vyplňuje elektronicky  na formuláři JRF (jednotný registrační formulář)  přímo na živnostenském úřadě, popř. prostřednictvím kontaktního místa, poštou, nebo datovou schránkou.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Ohlášení nebo žádost o koncesi, či jiné podání podle živnostenského zákona lze učinit  na  kterémkoliv živnostenském úřadě v České republice,  nebo  prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy Czech POINT. Pokud zvolíte Městský úřad Hranice-odbor Obecní živnostenský úřad, adresa je  Zámecká 118, 753 01 Hranice I - Město, I.patro, registrace dveře č.222-223.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Se zaměstnanci registrace živnostenského úřadu,  a  to v době hodin pro veřejnost, případně po telefonické dohodě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Ohlašovatel popř. jeho zástupce prokazuje při jednání svou totožnost platným dokladem - občanským průkazem nebo cestovním pasem. Dále dokládá doklady podle § 46 a § 50 živnostenského zákona. K oznámeným změnám podnikatel dokládá doklady podle povahy (§ 49 a § 56 živnostenského zákona). U přerušení živnosti,  zahájení  či ukončení živnosti na provozovně,  žádosti o zrušení se kromě průkazu totožnosti,  žádné jiné doklady nepožadují.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Jednotné registrační formuláře jsou stejné pro všechny živnostenské úřady a lze je stáhnou ze stránek Ministerstva průmyslu a obchodu ČR – www.mpo.cz  v  rubrice „Jednotný registrační formulář“.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Výše poplatku  je  stanovena zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, sazebník - část I, položka 24. Např. za ohlášení živnosti či přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání  činí částka 1.000,- Kč, za další ohlášení živnosti (žádosti o koncesi) bez ohledu na to, zda je ohlašována jedna nebo více živnosti činí částka 500,- Kč. Změna údajů v živnostenském rejstříku je zpoplatněna částkou 100,- Kč, změna rozhodnutí o udělení koncese či vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost je zpoplatněna částkou 500,- Kč. Vydání úplného nebo částečného výpisu  z živnostenského rejstříku za každou i započatou stránku je zpoplatněno částkou 20,- Kč, vydání sestavy z živnostenského rejstříku na žádost za údaje o jednom podnikateli 5,- Kč. Informaci o konkrétním poplatku za provedený úkon získáte také dotazem na živnostenském úřadě. Poplatek je splatný při podání ohlášení nebo žádosti a lze jej hradit v hotovosti nebo platební kartou na pokladně Městského úřadu Hranice. Úkony  spojené  s oznámením přerušením nebo pokračováním v živnosti, zahájením nebo ukončením živnosti v provozovně, zrušením živnostenského oprávnění – nepodléhají správnímu poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

U ohlašovacích živností, pokud  jsou splněny podmínky pro vstup do podnikání provede živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku ve lhůtě do 5 pracovních dnů a vydá výpis, popřípadě vydá vyrozumění o provedeném zápisu. Rozhodnutí o koncesi živnostenský úřad vydá ve lhůtě do 30 dnů ode dne podání žádosti (do lhůty se nezapočítává doba nutná pro vyjádření orgánu, který vydává ke koncesi stanovisko).
Do 5 ti dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese provede živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku a podnikateli vydá výpis. U ostatních  podání  (přerušení živnosti, změny provozoven, odpovědných zástupců, statutárního orgánu) se podle povahy podnikatel o provedené změně vyrozumí do 5 ti dnů ode dne podání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Účastníkem řízení je kromě podnikatele, jeho zástupce popř. osoby, které mají oprávnění za podnikatele jednat jeho jménem, popř. okruh dalších účastníků (např. opatrovník, prokurista, správce konkursní podstaty, likvidátor apod.).

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Nezbytná je součinnost podnikatele při doplňování chybějících dokladů a údajů.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Dotazy lze uplatnit na e-mailové  adrese:  podatelna@mesto-hranice.cz .

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Postupuje se podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle zákona  č.570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

 • Zákon č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění
 • Zákon č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
 • Zákon č.40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • další právní předpisy související s živnostenským podnikáním

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí  vydaném živnostenským úřadem, lze podat odvolání, a to do 15 ti dnů po jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odbor majetkový, právní a správních činností, který o odvolání rozhodne a to cestou Městského úřadu Hranice, u nějž se odvolání podává. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí /usnesení/, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí/usnesení/ připraveno k vyzvednutí.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce jsou upraveny živnostenským zákonem v § 61 až § 63.

21. Nejčastější dotazy

Jaké doklady či odbornou způsobilost živnostenský úřad vyžaduje při ohlášení nebo žádosti o koncesi, popř.jiných podání. Jaké jsou lhůty pro vydání výpisu.

22. Další informace

Jakékoliv informace týkající se živnostenského podnikání, Vám ochotně poskytnou zaměstnanci živnostenského úřadu.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Další souhrnné informace naleznete i na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR  www.mpo.cz . Pro podnikatele jsou vydávány různé informativní letáky a publikace.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Změny a doplnění údajů a dokladů je podnikatel povinen živnostenskému úřadu oznámit a předložit o nich doklady do 15 dnů ode dne jejich vzniku. To neplatí, pokud jde o změny a doplnění  již zapsané v základních registrech, obchodním rejstříku nebo v informačním systému evidence obyvatel.

Živnostenský rejstřík je informačním systémem veřejné správy, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích. Rejstřík je veden v elektronické podobě a je veřejným seznamem,  s výjimkou údajů o bydlišti a místě pobytu na území České republiky, bydlišti mimo území České republiky, rodných číslech, přehledu o uložených pokutách a sankčních opatřeních a údajů o adrese pro doručování.

Na požádání živnostenský úřad z rejstříku vydává v listinné podobě výpisy (úplné nebo částečné) nebo potvrzení o určitém zápisu.

Živnostenské oprávnění zaniká smrtí podnikatele, nepokračují-li v živnosti správce pozůstalosti, vykonavatel závěti, dědicové ze zákona, dědicové ze závěti a pozůstalý manžel nebo partner, insolvenční správce ustanovený soudem, pozůstalý manžel nebo partner, nebo svěřenský správce.

Pokračování v živnosti je nutno oznámit živnostenskému úřadu ve lhůtě do 3 měsíců ode dne úmrtí podnikatele. Správce pozůstalosti, svěřenský, insolvenční nebo likvidační správce je povinen oznámit pokračování v provozování živnosti ve lhůtě do 1 měsíce.  Osobám, které prokážou, že nabyly majetkového práva vztahujícího se k provozování živnosti, mohou po skončení řízení o dědictví pokračovat, pokud tuto skutečnost oznámí do 3 měsíců živnostenskému úřadu a současně ohlásí živnost nebo podají žádost o koncesi.

Provozování živnosti může podnikatel přerušit  bez udání důvodu. Doba přerušení není omezena, podnikatel může uvést libovolně dlouhou dobu. Vždy však musí uvést konkrétní datum ukončení přerušení (tzn. dobu od – do). Živnost   je přerušena dnem doručení oznámení o přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení.
Pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno, je podnikatel povinen předem písemně oznámit živnostenskému úřadu. V provozování živnosti lze pokračovat nejdříve dnem doručení oznámení o pokračování v provozování živnosti živnostenskému úřadu,  nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení.

Podnikatel je povinen zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně oznámit předem živnostenskému úřadu..

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor Obecní živnostenský úřad Městského úřadu Hranice.

26. Kontaktní osoba

Marie Caletková, vedoucí odboru

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

7.1.2019

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Živnostenský zákon je velmi často novelizován. Převážně mají změny zákona za cíl snížení administrativní zátěže podnikatelů. K poslední větší změně došlo v souvislosti s pořizováním elektronických kopií  dokladů v registru živnostenského podnikání,  které byly předloženy jako součást podání (zákon č. 140/2014 Sb.) s účinností od 1.1.2015.

 

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019