logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Podnikání dle živnostenského zákona

Publikováno 16.1.2023

01. Identifikační kód

02. Kód

03. Pojmenování životní situace

Podnikání fyzických a právnických osob dle živnostenského zákona a předpisů souvisejících s živnostenským podnikáním, stanovení podmínek pro vstup do podnikání, stanovení povinností, provádění dozoru a ukládání sankcí.

04. Základní informace k životní situaci

Jedná se zejména o ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi, oznámení změn a doplnění údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení nebo žádosti o koncesi, přerušení nebo pokračování živnosti, zahájení nebo ukončení činnosti na provozovně, zrušení či zánik živnostenského oprávnění.

Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat ohlašovací živnost nebo koncesi, je povinna to ohlásit živnostenskému úřadu. Registrační povinnosti je možno splnit na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě (centrálním registračním místě- CRM) na území ČR.

K získání živnostenského oprávnění je zapotřebí splnit všeobecné podmínky provozování živnosti

 • plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování živnosti
 • bezúhonnost – prokazuje se výpisem z evidence Rejstříku trestů, který si zajistí živnostenský úřad (není-li zapotřebí doložit výpis z obdobné evidence z jiného státu). U právnické osoby musí splňovat bezúhonnost odpovědný zástupce
 • a zvláštní podmínky provozování živnosti podle druhu živnosti (řemeslné, vázané a koncesované), u kterých podnikatel dokládá doklady prokazující odbornou způsobilost, tj. doklady o vzdělání, praxi, osvědčení, oprávnění, případně autorizaci.

Správní poplatek činí 1.000,- Kč při vstupu do živnostenského podnikání, při dalším ohlášení nebo podání žádosti o koncesi pak částku 500,- Kč. Liší-li se adresa sídla ohlašovatele – fyzické osoby od jeho bydliště, je nutné doložit k ohlášení živnosti (žádosti o koncesi) ještě doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž je sídlo umístěno (nájemní smlouva, souhlas vlastníka nemovitosti).

Podnikání právnické osoby:

 • Hodlá-li fyzická osoba nebo více osob podnikat jako právnická osoba, je nutné nejprve tuto právnickou osobu založit (např. společenskou smlouvou nebo jiným zakladatelským dokumentem). Společenská smlouva musí být podepsaná všemi zakladateli. Za společenskou smlouvu zákon považuje jak zakladatelskou listinu, tak i stanovy. Pravost podpisů zakladatelů musí být úředně ověřena. Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným a zakladatelská smlouva akciové společnosti musí mít formu notářského zápisu (notářské poplatky jsou uvedeny ve vyhl. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů).
 • Právnická osoba dále dokládá – doklad prokazující právní důvod užívání prostor, do nichž je umístěno sídlo
 • a neexistenci překážky provozování živnosti podle § 8, popř. § 8a živnostenského zákona.
 • U živností, u nichž se vyžaduje prokázání odborné způsobilosti je právnická osoba povinna ustanovit odpovědného zástupce, který musí splňovat všeobecné, zvláštní podmínky provozování živnosti a podmínku neexistence překážky provozování živnosti
 • Dále je nutno zaplatit správní poplatek ve výši 1.000,- Kč při vstupu do živnostenského podnikání, při dalším ohlášení nebo podání žádosti o koncesi pak částku 500,- Kč.

Podnikání zahraniční fyzické a právnické osoby (bydliště/sídlo mimo území ČR):

 • Občan členského státu Evropské unie včetně občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, občana Švýcarské konfederace, jejich rodinných příslušníků a dalších osob, které jsou uvedeny v § 70 odst.1 živnostenského zákona dokládají bezúhonnost výpisem z evidence trestů ze země, jejímž jsou občanem nebo z členského státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší 3 měsíců
 • Občan z tzv. třetích států, který nemá na území ČR povolen trvalý pobyt, dokládá bezúhonnost výpisem z evidence trestů nebo odpovídajícími doklady vydanými státem, jehož je občanem, nebo státu posledního pobytu a zároveň výpisem z Evidence trestů, který si zajistí živnostenský úřad sám. Tyto doklady nesmí být starší 3 měsíců. Dále občan tzv. třetích států dokládá doklad prokazující udělení víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR.
 • Zahraniční právnická osoba zřizuje na území ČR složku závodu. Právnická osoba, která nemá sídlo v členském státě Evropské unie, je povinna doložit výpis z obchodního rejstříku vedeného ve státě sídla a rovněž doklad o provozování podniku v zahraničí. Právnická osoba, která má sídlo v členském státě Evropské unie je povinna doložit výpis z obchodního rejstříku vedeného ve státě sídla. Tento doklad nesmí být starší 3 měsíců. Dále právnická osoba se sídlem na území jiného státu než ČR dokládá neexistenci překážky provozování živnosti podle § 8 odst.5 živnostenského zákona.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická osoba - osobně, nebo za ni jedná zástupce, právnická osoba - prostřednictvím osoby oprávněné za právnickou osobu jednat .
Zastoupení na základě plné moci se prokazuje písemnou plnou mocí nebo ústně udělenou do protokolu (podpis nemusí být úředně ověřen). V případě zmocnění k zastupování pro neurčitý počet řízení s určitým předmětem pro budoucí řízení, je vyžadován úředně ověřený podpis na písemné plné moci.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Na centrálním registračním místě je možné dále prostřednictvím jednotného registračního formuláře (JRF) učinit tyto registrace a přihlášky do následujících evidencí:

Živnostenský úřad :

 • Přijímá ohlášení živnosti a žádosti o koncesi
 • Přijímá přihlášky k registraci nebo oznámení určené správci daně
 • Přijímá oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení od fyzických osob
 • Přijímá oznámení osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení
 • Přijímá oznámení a hlášení fyzických osob vůči zdravotním pojišťovnám
 • Přijímá žádost o vydání českého národního průkazu průvodce v oblasti cestovního ruchu

Právo provozovat živnost vzniká fyzickým osobám u ohlašovacích živností dnem ohlášení živnosti (pokud jsou splněny podmínky a ohlášení je bez vady), u koncesovaných živností vzniká právo provozovat živnost dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese. Právnickým osobám, které se povinně zapisují do obchodního rejstříku nebo jiného veřejného rejstříku, vzniká právo provozovat živnost dnem zápisu do tohoto rejstříku. Podnikatel prokazuje své živnostenské oprávnění výpisem z živnostenského rejstříku.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podání ohlášení živnosti, žádosti o koncesi, oznámení změn, přerušení nebo pokračování živnosti, zahájení či ukončení živnosti na provozovně, žádosti o zrušení živnostenského oprávnění se vyplňuje elektronicky na jednotném registračním formuláři - JRF přímo na živnostenském úřadě.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Ohlášení nebo žádost o koncesi, či jiné podání podle živnostenského zákona lze učinit na kterémkoliv živnostenském úřadě v České republice, nebo prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy Czech POINT. Pokud zvolíte Městský úřad Hranice - Odbor školství, kultury a tělovýchovy, oddělení Obecní živnostenský úřad, adresa je Zámecká 118, 753 01 Hranice I - Město, I.patro, registrace dveře č.222-223.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Se zaměstnanci registrace oddělení Obecní živnostenský úřad, a to v úřední době pro veřejnost, případně po telefonické dohodě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Ohlašovatel popř. jeho zástupce prokazuje při jednání svou totožnost platným dokladem - občanským průkazem nebo cestovním pasem. Dále dokládá doklady podle § 46 a § 50 živnostenského zákona. K oznámeným změnám podnikatel dokládá doklady podle povahy (§ 49 a § 56 živnostenského zákona).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Jednotné registrační formuláře jsou stejné pro všechny živnostenské úřady a lze je stáhnou ze stránek Ministerstva průmyslu a obchodu ČR – www.mpo.cz v rubrice „Jednotný registrační formulář“.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Výše poplatku je stanovena zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, sazebník - část I, položka 24. Poplatek je splatný při podání ohlášení nebo žádosti o koncesi a lze jej hradit v hotovosti nebo platební kartou na pokladně Městského úřadu Hranice.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

U ohlašovacích živností, pokud jsou splněny podmínky pro vstup do podnikání provede živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku ve lhůtě do 5 pracovních dnů a vydá výpis, popřípadě vydá vyrozumění o provedeném zápisu. Rozhodnutí o koncesi živnostenský úřad vydá ve lhůtě do 30 dnů ode dne podání žádosti (do lhůty se nezapočítává doba nutná pro vyjádření orgánu, který vydává ke koncesi stanovisko).
Do 5 ti dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese provede živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku a podnikateli vydá výpis.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Účastníkem řízení je kromě podnikatele, jeho zástupce popř. osoby, které mají oprávnění za podnikatele jednat jeho jménem, popř. okruh dalších účastníků (např. opatrovník, prokurista, správce konkursní podstaty, likvidátor apod.).

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Nezbytná je součinnost podnikatele při doplňování chybějících dokladů a údajů.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Dotazy lze uplatnit na e-mailové adrese: podatelna@mesto-hranice.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Postupuje se podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č.570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů. Obsahové náplně jednotlivých živností jsou dány nařízením vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

- Zákon č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění

- Zákon č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

- Zákon č.40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

- další právní předpisy související s živnostenským podnikáním.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí vydaném živnostenským úřadem, lze podat odvolání, a to do 15 ti dnů po jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odbor majetkový, právní a správních činností, který o odvolání rozhodne a to cestou Městského úřadu Hranice, u nějž se odvolání podává.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce jsou upraveny živnostenským zákonem v § 61 až § 63.

21. Nejčastější dotazy

Jaké doklady či odbornou způsobilost živnostenský úřad vyžaduje při ohlášení nebo žádosti o koncesi, popř. jiných podání. Jaké jsou lhůty pro vydání výpisu.

22. Další informace

Jakékoliv informace týkající se živnostenského podnikání, Vám ochotně poskytnou zaměstnanci oddělení Obecní Živnostenský úřad.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Další souhrnné informace naleznete i na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR www.mpo.cz . Pro podnikatele jsou vydávány různé informativní letáky a publikace.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Podnikající fyzická i právnická osoba je povinna v průběhu podnikání oznamovat změny svých údajů jak živnostenskému, tak i dalším úřadům. Změny a doplnění údajů a dokladů je podnikatel povinen živnostenskému úřadu oznámit a předložit o nich doklady do 15 dnů ode dne jejich vzniku. To neplatí, pokud jde o změny a doplnění již zapsané v základních registrech, obchodním rejstříku nebo v informačním systému evidence obyvatel.

Podnikatel je oprávněn přerušit provozování živnosti. Oznámí-li přerušení provozování živnosti, je přerušeno dnem doručení oznámení nebo pozdějším dnem uvedeným v oznámení. Živnostenské oprávnění lze přerušit na dobu určitou, nejdéle na dobu trvání oprávnění. Pokud podnikatel zřizuje provozovnu je povinen oznámit její zahájení předem živnostenskému úřadu. Dále je povinen zajistit způsobilost provozovny, řádně označit, ustanovit osobu odpovědnou za činnost provozovny. Živnostenské oprávnění podnikatele zaniká – smrtí podnikatele, zánikem právnické osoby, uplynutím doby, pokud bylo živnostenské oprávnění omezeno na dobu určitou, výmazem zahraniční osoby povinně zapsané v obchodním rejstříku, nebo rozhodnutím živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor školství, kultury a tělovýchovy, oddělení Obecní živnostenský úřad, Městského úřadu Hranice.

26. Kontaktní osoba

Ing. Zuzana Foltýnová, vedoucí oddělení/odboru

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1. 2023

28. Popis byl naposledy aktualizován

16. 1. 2023

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Živnostenský zákon je velmi často novelizován. Převážně mají změny zákona za cíl snížení administrativní zátěže podnikatelů.

Dne 1.1.2021 nabyl účinnosti zákon č. 527/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, zákony související se přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů. Změny ve výše uvedených zákonech se promítly i do novely zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

Nově se zavádí institut překážky provozování živnosti pro právnické osoby, ale pouze pro živnost a obory činnosti živnosti volné uvedené v nové příloze č. 6 k živnostenskému zákonu, tedy pro:

 • obor činnosti živnosti volné „poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy“ (obor činnosti č. 80)
 • obor činnosti živnosti volné „poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem“ (obor činnosti č. 81)
 • živnost vázanou „činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“

Dnem 1.1.2021 nabyl účinnosti zákon č. 540/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní. Tímto zákonem se nově zavádí institut paušální daně a kromě jiných předpisů se mění také § 45b živnostenského zákona tak, že podnikatel (fyzická osoba) může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na oddělení Obecní živnostenský úřad učinit též nově podání obsahující údaje požadované v oznámení o vstupu do paušálního režimu daně z příjmů.

K poslední větší změně došlo dne 1.7.2021 nabytím účinnosti nařízení vlády č. 208/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů.

 

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies