logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Povinné předškolní vzdělávání

Publikováno 24.10.2017

Povinnost předškolního vzdělávání vyplývá z § 34 odst. 1 a 34a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)., ve znění pozdějších předpisů.

Předškolní vzdělávání je povinné od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte.  Zápis je pro tyto děti povinný, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí.

Zákonný zástupce (zpravidla rodič) je ve smyslu § 22 odst. 3 písm. a) školského zákona povinen zajistit, aby dítě řádně docházelo do školy.

Sankce v oblasti povinné předškolní výchovy stanoví § 182a školského zákona. Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako zákonný zástupce nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání. Dále se dopustí přestupku i tím, že  jako zákonný zástupce zanedbává péči o povinné předškolní vzdělávání dítěte (například dítě se bez omluvy neúčastní vzdělávání, nenastoupí k denní docházce po ukončení individuálního vzdělávání apod.) Za uvedené přestupky lze uložit pokutu až do výše 5000,- Kč. Přestupky projedná obecní úřad obce s rozšířenou působností (MěÚ Hranice).

 

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies