logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Povodně 2009

Publikováno 5.1.2018

Zpráva o povodni Povodňového orgánu – Povodňové komise obce Hranice a obce Hranice jako ORP, Povodňová kniha

Povodně  2009 - zpráva o povodni

Zpráva o povodni Povodňového orgánu – Povodňové komise obce Hranice a obce Hranice jako ORP dle § 76 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

Rozbor příčin:

Povodeň v Hranicích a v části pověřeného území ORP Hranice proběhla v noci z 24. června 2009 na 25. června 2009, v Hranicích kulminace cca v 01 hod. 25.06.2009.

Vzhledem k charakteru povodně je možné tuto povodeň označit jako „bleskovou povodeň". Příčinou byl extrémní déšť, spojený s bouřkami v relativně krátkém časovém úseku. Obrovské množství dešťové vody nestačila pojmout krajina, pole, půda byla předešlými dešti již nasycená. Proto došlo k vybřežení malých toků, potoků a melioračních kanálů. Průtočné profily – mnohdy zanesené a nespravované.

Významný vodní tok Bečva měl v noci z 24. na 25. června v Teplicích n. B. výšku max. 308 cm. Na Bečvě nastal jen I. SPA (stav bdělosti).

Vzhledem k tomu, že na vedlejších a drobných tocích v Hranicích nejsou nainstalovány on-line měřící sondy výšky hladin a průtoků množství vody, v Hranicích proto z těchto důvodů nemohl být vyhlášen II., ani III. SPA, avšak jednalo se o povodeň, neboť stavy a průtoky vody v příslušných profilech Veličky, Ludiny, Račího potoku a Bezejmenného potoku dosáhly směrodatné úrovně pro druhý a třetí stupeň povodňové aktivity podle povodňového plánu příslušného území, tj. Města Hranic. Zaplavená území – nejednalo se o plošné zaplavení, šlo o lokální záplavy kolem malých toků a melioračních svodnic. V Hranicích a místních částech Hranic se jednalo o 25 lokálně zaplavených území. Ve správním obvodu ORP Hranice se jednalo o 28 oblastí, zasažených povodní.

V závodě Cement Hranice, a. s., byl III. SPA. V obci Polom byl 24.06.2009 ve 21:30 hod. vyhlášen III. stupeň SPA na celém území obce Polom. V obci Opatovice byl 24.06.2009 ve 23:00 hod. vyhlášen II. SPA. V obci Hrabůvka byl vyhlášen III. SPA ve 21:00 hod. 24.06.2009, povodňové nebezpečí bylo v obci Hrabůvka odvoláno 25.06.2009 ve 12:00 hod. V městysi Hustopeče nad Bečvou byl vyhlášen III. SPA na Loučském potoku ve 20:25 hod. dne 24.06.2009. 

Zasažené toky ve správním obvodu ORP Hranice:

Povodí Moravy: Račí potok, Bezejmenný potok, Ludina, Velička, Drahotušský potok, Splavná, Žabník, Panský potok, Hluzovský potok, Loučský potok, Jasénka, Milotický potok

Povodí Odry: Luha, Bělotínský potok, Kunčický potok, Doubrava

Průběh povodně:

V důsledku extrémních srážek v krátkém časovém úseku, spojených s opakovanými bouřkami, došlo k extrémně rychlému zdvihnutí hladin toků a k extrémně rychlému vybřežení toků. V Hranicích byli občané, žijící kolem toků, varováni městskou policií (megafony). Došlo k rychlému vybřežení nejen uvedených toků, ale i melioračních struh a svodnic.

Správní území ORP Hranice:

Počet evakuovaných – 11

Počet mrtvých – 1 osoba (k. ú. Černotín)

Počet zachráněných osob, bezprostředně ohrožených na životě – 36 (Hustopečsko, Polomsko)

Tab. č. 1 Počet zatopených objektů, z toho domácností:

Obec Zatopané objekty Z toho zatopené domácnosti
Bělotín 156 50
Polom 25 21
Potštát 8 3
Olšovec 31 3
Hustopeče 75 65
Jindřichov 4 3
Milotice n. Bečvou 10 3
Hranice (včetně místních částí) 240 24
Střítež nad Ludinou 40 3
Černotín 25 10
Radíkov 2 0
Ústí 2 0
Klokočí 7 0
Opatovice 3 0
Partutovice 5 0
Celkem 633 185

Posouzení účinnosti provedených opatření:

V Hranicích zasedala PK od 23:00 hodin 24.06.2009, svou aktivitu ukončila 15.07.2009 ve 14:00 hod.

V noci z 24.06. na 25.06. probíhala telefonická komunikace PK Města Hranic s ČHMÚ a se všemi složkami HZS naprosto bezproblémově, přístup na webové stránky ČHMÚ a Povodí Moravy byl rovněž bezproblémový. Hlásná a hlídková služba byla ovlivněna extrémní rychlostí povodně. V městysi Hustopeče nad Bečvou se PK v noci z 24.06. na 25.06. nemohla dovolat mobilními telefony prostřednictvím sítě Eurotel – O2.

PK Hranice nebyla vzhledem k extrémní rychlosti a stoupání vody schopna vždy zabezpečit nutná opatření – např. na Veličce, ul. Galašova v Hranicích, došlo k ucpání mostu přes Veličku naplaveným dřevem. Odstranění dřeva nebylo vzhledem k extrémnímu nebezpečí zvýšení hladiny a rychlosti toku (ohrožení života) možné.

Žádný povodňový orgán nižšího stupně nepožádal PK ORP Hranice o převzetí řízení ochrany před povodněmi.

 Tab. č. 2 Odborný odhad výše povodňových škod :

Obce

(počet obyvatel)

Neodkladné

práce

Rozsah

poškozených

komunikací

Poškození mostů na místních komunikacích

Celkem

Počet

Škoda

Bělotín

(1 759)

320.000 Kč

2 mil. Kč

3

600.000 Kč

2.920.000 Kč

Polom

(287)

180.000 Kč

1,5 mil. Kč

2

200.000 Kč

1.920.000 Kč

Černotín

(1 752)

150.000 Kč

500 tis. Kč

1

100.000 Kč

800.000 Kč

Potštát

65.000 Kč

500 tis. Kč

opěrné zídky

150.000 Kč

715.000 Kč

Olšovec

(482)

120.000 Kč

1,5 mil. Kč

1

800.000 Kč

2.520.000 Kč

Milotice nad Bečvou

(245)

150.000 Kč

500 tis. Kč

-

30.000 Kč

680.000 Kč

Hustopeče nad Bečvou

(1 817)

485.000 Kč

23 mil. Kč

5

9.000.000 Kč

32.485.000 Kč

Jindřichov

50.000 Kč

1,6 mil. Kč

3

1.800.000 Kč

3.450.000 Kč

Střítež n. L.

50.000 Kč

2 mil. Kč

4

1.000.000 Kč

3.050.000 Kč

Hranice

(19 424)

990.000 Kč

10 mil. Kč

3

4.500.000 Kč

15.540.000 Kč

Opatovice

80.000 Kč

25.000 Kč

0

0

105.000 Kč

Klokočí

60.000 Kč

150.000 Kč

0

0

250.000 Kč

Ústí

20.000 Kč

1.000.000 Kč

0

0

1.020.000 Kč

Partutovice

20.000 Kč

100.000 Kč

0

0

120.000 Kč

Radíkov

60.000 Kč

500.000 Kč

0

0

600.000 Kč

Celkem

2.800.000 Kč

44,9 mil. Kč

22

18.180.000 Kč

65.855.000 Kč

Tab. č. 3 Škody na kanalizacích v majetku obcí, pro veřejnou potřebu:

Název vlastníka kanalizace

Rozsah opatření k obnově

Délka (m)

Invest. náklady (Kč tis.)

Termín opatření

Obec Černotín

vyčištění

60

50

ihned

Obec Milotice n. B.

vyčištění

170

150

ihned

Obec Opatovice

oprava poškození

100

600

ihned

Obec Ústí

vyčištění

1000

100

ihned

Městys Hustopeče n. B.

stoky obnova, ČOV – obnova oplocení

940

1550

ihned

Tab. č. 4 Škody na vodovodu v majetku obce, pro veřejnou potřebu:

Název vlastníka vodovodu

Rozsah opatření k obnově

Invest. náklady (Kč tis.)

Termín

Obec Jindřichov

oprava čerpadel v úpravně vody

50

ihned

Tab. č. 5 Počet zatopených studní – jediný zdroj pitné vody (stav k 17.07.2009):

Obec

Studny

Bělotín

72

Polom

6

Potštát

5

Olšovec + místní část Boňkov

24

Hustopeče

36

Jindřichov

1

Milotice nad Bečvou

2

Hranice (včetně místních částí)

30

Střítež nad Ludinou

0

Černotín

0

Radíkov

0

Ústí

0

Klokočí

0

Opatovice

0

Partutovice

0

Celkem

185

 • Město Hranice má škody na své opěrné zídce u toku v Drahotuších, další škoda – sesuv půdy v délce cca 40 m v místní části Hranic – Lhotce, další škody na městské zeleni, bylo odplaveno i několik kontejnerů na separaci.

 • Město Hranice má další škody na svých budovách a pozemcích – odhad 3 mil. Kč.

 • Prvotní fin. náklady na úklid Hranic (odvoz suti a naplavenin, skládkovné, čištění komunikací atd.) – 0,9 mil. Kč.

 • Škody na skládce Jelení kopec – skládka komunálního odpadu v majetku spol. Ekoltes Hranice, a. s. - protržení hráze skládky v její horní části dešťovým přívalem, zatopení vodou a nánosy bláta s odpadem do prostoru jímky průsakových vod ze skládky, zatopení vodou a nánosy bláta u jímky povrchových vod (rybníček), prostor pod skládkou, protržení oplocení skládky a vyplavení nánosů za plot, zničený systém čerpání vod z jímek atd. – rámcový odhad škod cca 1,2 mil. Kč.

 • Přehled o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku, sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území, postiženém živelní pohromou (příl. č. 1 k vyhlášce č. 186/2002 Sb.) již odeslali starostové postižených obcí na KÚ Olomouckého kraje.

Dne 28.06.2009 se na ORP Hranice uskutečnilo jednání se starosty zasažených obcí. Starostové obcí se shodli na položkách, které by chtěli proplatit z daru Olomouckého kraje:

 1. Odvoz suti a naplavenin
 2. Platba za náklady na skládky
 3. Refundace mezd hasičů a dobrovolníků
 4. Oprava hasičské techniky
 5. Platba PHM hasičů
 6. Kontejnery
 7. Pitná voda
 8. Desinfekce
 9. Čistící prostředky
 10. Strava pro hasiče a dobrovolníky

Dále se starostové ptali na povodňové půjčky, na desinfekční prostředky a nářadí (Savo, chloromin, rukavice, lopaty). Starostové postižených obcí v ORP Hranic navrhli, aby stát vyčlenil 30 mil. Kč na povodňové půjčky.

Návrh opatření na odstranění následků povodně

- urychlení oprav nátrží toků, sesuvů půd, oprava hrází, vyčištění kanalizací a vodovodu, vyčištění studní a analýzy vody ze zatopených studní, opravy infrastruktury, očkování osob (pokud hrozí infekce)

Návrh opatření, nutných k zabránění další povodně v ORP Hranice

 • pravidelná správa a údržba toků – správci musí mít dostatek fin. prostředků na pravidelnou údržbu – odbahnění, odstranění náletů a dřevin z koryt atd.
 • odbahňování rybníků
 • osevní postupy – neset širokořádkové plodiny na svažité pozemky
 • urychlení výstavby Poldru Teplice nad Bečvou
 • pravidelně čistit průtočné profily pod mosty
 • zajistit obcím dotace na nákup 3komotových pytlů a plniček písku
 • pravidelná údržba melioračních struh
 • stanovit aktivní záplavové zóny dle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)
 • důsledně plnit text § 27 zákona č. 254/2001 Sb. Vlastníci pozemků jsou povinni zajistit péči o pozemky, tak, aby nedocházelo ke zhoršování vodních poměrů. Zejména jsou povinni zajistit, aby nedocházelo ke zhoršování odtokových poměrů, odnosu půdy erozní činností vody a dbát o zlepšování retenční schopnosti krajiny
 • rozšíření on-line monitorovacího systému výšky hladin a průtočnosti nejen na Bečvě, ale i na dalších tocích v pověřeném území ORP Hranice

Návrh zlepšení informovanosti občanů

 • V rámci rychlosti a adresnosti v informovanosti občanů uvažuje PK Města Hranic o zřízení služby SMS zpráv z PK směrem k občanům. Jedná se o krizovou výstražnou komunikaci – náklady na výstražné SMS by bylo vhodné Městu Hranice hradit. SMS významným způsobem přispějí k ochraně životů a majetků lidí.

Mgr. Miroslav Wildner
starosta města Hranic

Přílohy ke stažení

Povodňová kniha 2009 (2 859,03 KB)

Stáhnout vše

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies