logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Přímá sociální práce s klientem v nepříznivé sociální situaci

Publikováno 25.7.2017

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Přímá sociální práce s klientem v nepříznivé sociální situaci

4. Základní informace k životní situaci 

Nepříznivá sociální situace může vzniknout v důsledku ztráty zaměstnání, nízkého příjmu, závislostí např. na návykových látkách, zdravotního postižení, nemoci apod. 

Vzhledem k tomu, že komplexní sociální práce je velmi rozsáhlá a nelze vymezit všechny možné oblasti pomoci sociálního pracovníka, doporučujeme, aby se klienti obrátili na konkrétního zaměstnance s žádostí o informaci, pomoc či spolupráci.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Sociální pracovník se zaměřuje na sociální práci s: 

 • osobami se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním,

 • osobami pečujícími o osoby závislé na péči jiné osoby,

 • osobami s různým stupněm omezení způsobilosti k právním úkonům,

 • osobami, které žijí rizikovým způsobem života,

 • osobami, které ztratily přístřeší nebo se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení,

 • osobami nezaměstnanými a osobami s materiálními problémy,

 • oběťmi agrese, trestné činnosti a domácího násilí,

 • imigranty,

 • rodinami s dětmi.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Zvláštní podmínky nejsou stanoveny.  

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Osobní návštěva sociálního pracovníka uvedeného v bodu 9, popřípadě telefonický kontakt. 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Problematiku řeší obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa bydliště klienta, tj. Městský úřad Hranice, odbor sociálních věcí, oddělení sociální práce.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kde: Městský úřad Hranice, odbor sociálních věcí, oddělení sociální práce, Purgešova 1399, Hranice,

S kým:

Mgr. Lenka Turková, sociální pracovnice, kancelář č. 12, tel. 581 828 421(senioři a osoby se zdravotním postižením)
Markéta Hlavičková, DiS., sociální pracovnice, kancelář č. 11, tel. 581 828 428, (nezaměstnaní, rodiny s dětmi, kurátor pro dospělé)
Mgr. Michaela Pešanová, vedoucí odboru, kancelář č. 9, tel. 581 828 440

Kdy: hodiny pro veřejnost jsou pondělí a středa: 8:00 – 11:30 a 12:30 – 17:00 nebo v ostatní dny po předchozí telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občanský průkaz, doložení dalších dokladů se odvíjí od konkrétního řešeného problému..

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádné

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatků.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty nelze obecně stanovit, sociální pracovník pracuje s klientem okamžitě, dle individuálních potřeb, popřípadě si domlouvá termíny dalších schůzek na základě dohody s klientem.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situací

Na řešení sociální situace se mohou podílet také rodinní příslušníci, úřady, poskytovatelé sociálních služeb a další osoby či instituce. 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Aktivní spolupráce klienta se sociálním pracovníkem. Plnění společně stanovených úkolů tak, by byl naplněn cíl stanovené sociální práce s klientem.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

podatelna@mesto-hranice.cz

 

lenka.turkova@mesto-hranice.cz

marketa.hlavickova@mesto-hranice.cz

michaela.pesanova@mesto-hranice.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

 • Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.    

 • Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů.

 • Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. 

 • Vyhláška č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi. 

18. Jaké jsou související předpisy

 • Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 99//1963 Sb., občanský soudní řád ( §§ 186 až 191g ), ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 135/2006 Sb., o změně zákonů v oblasti ochrany před domácím násilím.
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Žádné

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností 

21. Nejčastější dotazy 

22. Další informace

Na základě § 63 odst. 3 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů a § 93a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, jsou zaměstnanci obcí zařazeni jako sociální pracovníci oprávněni, na základě souhlasu osob, které se nacházejí v hmotné nouzi, v nepříznivé sociální situaci nebo jsou ohroženy sociálním vyloučení nebo se v tomto stavu nachází, vstupovat do obydlí, v němž tyto osoby žijí, s cílem vykonávat činnosti sociální práce.

Sociální pracovník se vždy musí prokázat průkazem sociálního pracovníka, který je vydán příslušným úřadem

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

http://www.kr-olomoucky.cz/

http://www.mpsv.cz/

24. Související životní situace a návody jak je řešit

Problémy týkající se vztahů v rodině. možnost konzultace – Středisko sociální prevence Olomouc, Poradna pro rodinu Přerov, Velká Dlážka 541, pracoviště Hranice, Purgešova 1399, tel.č. 581202980

Občanská poradna Charita Přerov – dluhové poradenství, tel. 581 209 298 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Oddělení sociální práce,  odboru sociálních věcí Městského úřadu Hranice.

26. Kontaktní osoba

Mgr. Lenka Turková

Markéta Hlavičková DiS.

Mgr. Michaela Pešanová 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

11.1.2019

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno

30. Případná upřesnění

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019