logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Pronájem, pacht - výpůjčka nemovitého majetku

Publikováno 28.7.2017

Pronájem - výpůjčka nemovitého majetku

01. Identifikační číslo

02. Kód

03. Pojmenování ( název )životní situace

Pronájem, pacht - výpůjčka nemovitého majetku

04. Základní informace k životní situaci

Pronájem, pacht a výpůjčka nemovitého majetku z vlastnictví města Hranic

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat ( podat žádost apod.)

Právnická osoba a fyzická osoba starší 18-ti let

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání písemné žádosti na schváleném formuláři QF-OSM-03 nebo QF-OSM-04 s požadovanými přílohami, tj. snímkem mapy, složení jistoty ve výši jednoměsíčního nájemného, pachtovného, schválené radou města ( neplatí u výpůjčky) příp. zastupitelstvem města, sepsání protokolu o projednání (neplatí u výpůjčky)

07. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podání písemné žádosti na schváleném formuláři QF-OSM-03 nebo QF-OSM-04 s požadovanými přílohami, tj. snímkem mapy

08. Na které instituci životní situaci řešit

Město Hranice, Pernštejnské nám.1, odbor správy majetku , 2. patro

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Bc. Ludmila Bortlová - pozemky - dv. 307, tel. 581 828 233
Martina Križanová - pozemky - dv. 307, tel. 581 828 234
Iveta Tomášková - domy - dv. 307, tel. 581 828 242

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Vyplněný formulář QF-OSM-03,QF-OSM-04, s požadovanými přílohami, tj. snímkem mapy, včetně souhlasu s použitím osobních údajům,

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost fyzické osoby o pronájem QF-OSM-03 (příloha 1 - PDF) nebo Žádost fyzické osoby o pronájem - (příloha 1 - word)

Žádost právnické osoby o pronájem QF-OSM-04 (příloha 2 - PDF) nebo Žádost právnické osoby o pronájem (příloha 2 - word)

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Při podání žádosti se žádný poplatek nehradí

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

2-3 měsíce (ve složitějších případech i více)

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

MěÚ Hranice - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení  územního plánování a oddělení životního prostředí, odbor rozvoje města dále osadní výbory a příp. i další, je-li to nezbytně nutné pro rozhodování

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli vyžadovány

Sepis protokolu o projednání a složení jistoty ( neplatí u výpůjčky) , podpis smlouvy

16. Elektronická služba, kterou lze využít

podatelna@mesto-hranice.cz  ( s elektronicky ověřeným podpisem)

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Zákon č. 128/2000 Sb. , zákon o obecních zřízeních ( o obcích) v platném znění
Zákon č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

18. Jaké jsou související předpisy

-

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

nejsou

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Smluvní pokuta zpravidla ve výši jistoty příp. jiná pokuty dle usnesení rady města a dané smlouvy, odstoupení od smlouvy


21. Nejčastější dotazy
-

22. Další informace
-

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat jaké z jiných zdrojů nebo v jiné formě
-

24. Související životní situace a návody jak je řešit
-

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor správy majetku

26. Kontaktní osoba

Bc. Ludmila Bortlová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

25. 5. 2018

28. Popis byl naposledy aktualizován

1. 10. 2019

29. Datum konce platnosti popisu 

bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2021