logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Provozování taxislužby

Publikováno 28.7.2017

Oznámení o zahájení provozování taxislužby, zařazení vozidla a oznámení změny údajů dopravce

01. Identifikační kód

02. Kód

03. Pojmenování (název) životní situace

Oznámení o zahájení provozování taxislužby, zařazení vozidla a oznámení změny údajů dopravce

04. Základní informace k životní situaci

Ustanovení § 21 a § 21a zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 478/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon o silniční dopravě.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost podává žadatel, který chce provozovat taxislužbu.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Požádat o zahájení (ukončení) taxislužby, o zařazení (vyřazení, změnu) vozidla do (z) evidence vozidel taxislužby.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Písemnou žádost podejte na příslušném úřadě.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Musíte se obrátit na Dopravní úřad obce podle trvalého bydliště. V Hranicích na odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí - Bc. Martina Stupárková, tel.: 581 828 345, e-mail: martina.stuparkova@mesto-hranice.cz v úředních hodinách..

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při zahájení taxislužby: koncesní listinu.
Při zařazení (změně) vozidla do (v) evidenci vozidel taxislužby: technický průkaz, typ a výrobní číslo taxametru a výrobní číslo paměťové jednotky taxametru.
Při oznámení o změně trvalého pobytu nebo místa podnikání: koncesní listinu.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře:
QF-OSÚŽPD-20 Žádost o zařazení vozidla do evidence vozidel taxislužby ve formátu word a ve formátu PDF
QF-OSÚŽPD-21 Oznámení změny údajů dopravce  ve formátu word a ve formátu PDF .
QF OSÚŽPD-08 Žádost o vyřazení vozidla z evidence vozidel taxislužby ve formátu word a ve formátu PDF.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Dle sazebníku správních poplatků, který je přílohou k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí žadatel za výpis z evidence vozidel taxislužby 50,- Kč. V ostatních případech nejsou vybírány správní poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Při doložení všech dokladů potřebných k vydání - bezodkladně nejpozději do 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 478/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon o silniční dopravě.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem a uplatňují se na příslušném úřadě.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

---

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí.

26. Kontaktní osoba

Bc. Martina Stupárková, tel.: 581 828 345, e-mail: martina.stuparkova@mesto-hranice.cz
Bc. Michal Řepa, tel.: 581 828 382, e-mail: michal.repa@mesto-hranice.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1. 2021

28. Popis byl naposledy aktualizován

1. 12. 2022

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Novela zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (platnost od 1. 7. 2020)

Stručný přehled změn:

 • Nabytí účinnosti zákona č. 115/2020 Sb., který novelizuje zákon o silniční dopravě od 01.07.2020
 • Přibývá segment elektronických objednávek – není nutnost používat taxametr ani označení vozidla (vyjma nálepky).
 • Od 01.07.2020 si každý dopravce (včetně alternativních) musí na dopravním úřadu pro svá současná vozidla taxislužby opatřit nálepku vozidla taxislužby.
 • Nálepku musí dopravce umístit zevnitř na pravý dolní okraj čelního skla vozidla.
 • Nálepka se nesnímá, sejmutím se znehodnotí a dopravce musí požádat o novou, za nový správní poplatek.
 • Stávající evidovaní vozidla taxislužby mohou být používána bez nálepky do 01.01.2021, do té doby si dopravce musí na dopravním úřadě nálepku opatřit. Po uplynutí této doby dopravci a řidiči nesmějí daná vozidla bez nálepky použít.
 • Nově je možno písemnou smlouvu o přepravě uzavírat i bezprostředně před přepravou či ve vozidle – nové náležitosti smlouvy. Smlouva musí být po zbytek dne k dispozici u řidiče.
 • Ruší se povinnost mít ve vozidle aktuální výpis z evidence vozidel taxislužby.
 • Změny v podmínkách pro zápis do evidence vozidel taxislužby:
  • Dopravce musí být v registru silničních vozidel provozovatelem vozidla, již nestačí být pouze vlastníkem vozidla.
  • V Registru vozidel musí být vozidlo zapsáno na dopravce, tedy na podnikatele, tzn. „na IČO“.
  • Vozidlo, které nesplňuje předpoklady pro evidenci, dopravní úřad vyřadí z moci úřední z evidence vozidel taxislužby.
 • Budou zrušeny lokální zkoušky řidičů.
 • V Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě budou veřejně přístupné údaje o tom, jestli je vozidlo v evidenci vozidel taxislužby, a jestli průkaz řidiče taxislužby je platný – z důvodu lepší možnosti splnění zákonných povinností.

Další a podrobné informace naleznete v zákoně č. 115/2020 Sb., který novelizuje zákon o silniční dopravě.

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies