logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Provozování taxislužby

Publikováno 28.7.2017

Oznámení o zahájení provozování taxislužby, zařazení vozidla a oznámení změny údajů dopravce

01. Identifikační kód

02. Kód

03. Pojmenování (název) životní situace

Oznámení o zahájení provozování taxislužby, zařazení vozidla a oznámení změny údajů dopravce

04. Základní informace k životní situaci

Ustanovení § 21 a § 21a zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 478/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon o silniční dopravě.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost podává žadatel, který chce provozovat taxislužbu.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Požádat o zahájení (ukončení) taxislužby, o zařazení (vyřazení, změnu) vozidla do (z) evidence vozidel taxislužby.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Písemnou žádost podejte na příslušném úřadě.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Musíte se obrátit na Dopravní úřad obce podle trvalého bydliště. V Hranicích na právní oddělení městského úřadu.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na příslušném úřadě v úředních hodinách s kompetentním pracovníkem.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při zahájení taxislužby: koncesní listinu.
Při zařazení (změně) vozidla do (v) evidenci vozidel taxislužby: technický průkaz, typ a výrobní číslo taxametru a výrobní číslo paměťové jednotky taxametru.
Při oznámení o změně trvalého pobytu nebo místa podnikání: koncesní listinu.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře QF-OSÚŽPD-20 Žádost o zařazení vozidla do evidence vozidel taxislužby ve formátu word a ve formátu PDF
QF-OSÚŽPD-21 oznámení změny údajů dopravce  ve formátu word a ve formátu PDF .
a QF OSÚŽPD-28 Žádost o vyřazení vozidla z evidence vozidel taxislužby ve formátu word a ve formátu PDF.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Dle sazebníku správních poplatků, který je přílohou k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí žadatel za výpis z evidence vozidel taxislužby 50,- Kč. V ostatních případech nejsou vybírány správní poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Při doložení všech dokladů potřebných k vydání - bezodkladně nejpozději do 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 478/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon o silniční dopravě.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem a uplatňují se na příslušném úřadě.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za nedodržení předepsaných povinností vám může být uložena pokuta podle zákona o přestupcích.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí.

26. Kontaktní osoba

Bc. Kateřina Doudová - katerina.doudova@mesto-hranice.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1. 2020

28. Popis byl naposledy aktualizován

27. 1.2020

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

 

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2020