logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Provozování tomboly

Publikováno 25.7.2017

Provozování tomboly 

01. Identifikační kód

02. Kód

03. Pojmenování (název) životní situace

Provozování tomboly

04. Základní informace k životní situaci

Od 1. 1. 2017 nabyl účinnosti nový zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále jen „zákon“), který nahradil stávající zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách. Nový zákon, na rozdíl od stávajícího, zavádí administrativně jednodušší postup, na jehož základě bude možné provozovat tombolu. Nově podléhá ohlášení obecnímu úřadu pouze tombola, u níž výše herní jistiny bude činit více než 100 000,- Kč (§ 105 zákona). V případě provozování tomboly s herní jistinou do 100.000,- Kč není potřeba žádné povolení či ohlášení. 

Tombolu upravuje § 61 nového zákona. U tomboly se do slosování zahrnou pouze prodané sázkové tikety, ty lze prodávat a výhry vydávat pouze v den a na místě slosování. Úhrnná cena výher nesmí být nižší než 40% a vyšší než 80% herní jistiny. Herní jistinou je součin počtu prodaných sázkových tiketů v jedné hře a prodejní ceny za jeden sázkový tiket. Pravděpodobnost výhry nesmí být nižší než 1:200. Slosování se provádí veřejně a za účasti notáře, který osvědčí průběh slosování notářským zápisem. Předmětem výhry  mohou být pouze hmotné věci nebo služby s vyloučením peněžních prostředků, cenin, cenných papírů a dalších investičních nástrojů. Předmětem výhry nesmí být tabákové výrobky, kuřácké pomůcky, bylinné výrobky určené ke kouření, elektronické cigarety nebo alkoholické nápoje. Hodnota nepeněžitých výher se určí podle zákona upravujícího oceňování majetku.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Provozovatel dle § 6 odst. 2nového zákona - právnická osoba se sídlem v ČR, jiném členském státě EU nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách ve znění pozdějších předpisů.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Předložit na MěÚ Hranice, finanční odbor, ohlášení tomboly nejméně 30 dní přede dnem předpokládaného zahájení provozování tomboly, které musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat:

 • název a popis ohlašované tomboly,

 • adresu místa, kde bude ohlašovaná tombola provozována,

 • dobu, po kterou bude ohlašovaná tombola provozována, stanovenou přesným dnem jejího zahájení a ukončení,

 • určení osoby, která bude zajišťovat řádný průběh tomboly a dodržování podmínek stanovených tímto zákonem,

 • herní plán,

 • identifikační údaje notáře, který osvědčí průběh slosování.

08. Na které instituci životní situaci řešit

MěÚ Hranice, finanční odbor

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

MěÚ Hranice, finanční odbor, dveře č. 453,
Jana Potíšková, tel. 581 828 378

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • Ohlášení tomboly s herní jistinou nad 100. tisíc Kč
 • Herní plán tomboly
 • Doklad o registraci právnické osoby včetně uvedení statutárních zástupců (výpis z obchodního rejstříku, zřizovací listina)
 • Jméno osoby oprávněné jednat jménem žadatele a podepisovat za žadatele
 • Doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)
 • Plná moc v případě zmocnění jiné osoby
 • Vzor sázkového tiketu (musí být očíslován a opatřen razítkem provozovatele)
 • Identifikační údaje notáře, který osvědčí průběh slosování.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

-

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

-

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 Dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Provozovatel je povinen zajistit bezodkladně po skončení tomboly vyhotovení zápisu s uvedením jejího místa a data konání, seznam přijatých vkladů a seznam vyplacených výher (uchovává se po dobu nejméně 5 let). Opis zápisu je povinen provozovatel zaslat do 20 dnů ode dne skončení tomboly na MěÚ Hranice, finanční odbor.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů.

 18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 151/1997 o oceňování majetku ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem (zákon č. 500/2004 Sb.).

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách ve znění pozdějších předpisů.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

Finanční odbor dveře č. 453, tel 581 828 378

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Finanční odbor MěÚ Hranice

26. Kontaktní osoba

Jana Potíšková, telefon 581 828 378

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2017

28. Popis byl naposledy aktualizován

25.7.2017

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies