logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Registrace nového vozidla

Publikováno 28.7.2017

Registrace nového vozidla

01. Identifikační kód

02. Kód

03. Pojmenování (název) životní situace

Registrace nového vozidla

04. Základní informace k životní situaci

Tato situace se týká první registrace tj. nového vozidla a jeho provozování.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Oprávněnou osobou k jednání je fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat vozidlo a to s ověřeným souhlasem vlastníka, pokud je rozdílný od provozovatele (např. leasingová společnost). Jednat může i osoba na základě ověřené písemné plné moci vlastníkem vozidla.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Kdo hodlá provozovat vozidlo je povinen vozidlo registrovat. Písemnou žádost podejte na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Můžete se obrátit na kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností. V Hranicích na Městském úřadu na Oddělení dopravně správních agend – pracoviště Zámecká 118, Hranice.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na kterémkoliv úřadě v úředních hodinách s kompetentním pracovníkem.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě předložte:

 • doklad totožnosti v originále (například občanský průkaz, pas), kopii živnostenského oprávnění nebo výpis z obchodního rejstříku (u firemních vozidel) nebo doklad o povolení k pobytu, o udělení azylu na území České republiky nebo o délce přechodného pobytu (v délce alespoň 6 měsíců) nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území České republiky,
 • doklad o technické způsobilosti vozidla
  a) technický průkaz vozidla nebo
  b) prohlášení o shodě, nebyl-li technický průkaz vydán,
 • zelenou kartu vydanou podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
 • dokumentaci obsahující údaje v rozsahu potřebném pro vydání technického průkazu vozidla, pokud nejsou obsaženy v dokladu o technické způsobilosti vozidla
 • potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty v případě pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel získáte na příslušném úřadě.

Můžete využít také interaktivní formulář Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel (formát A3, oboustranně).

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Zápis do registru silničních vozidel silničních vozidel, jde-li:

 • o motocykl do 50 cm3                                                     300,- Kč
 • o motocykl nad 50 cm3 včetně motocyklu přívěsným nebo postranním vozíkem nebo motorové tříkolky, popřípadě motorové čtyřkolky 500,- Kč
 • o motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly                     800,- Kč
 • o přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně              500,- Kč
 • o přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti                       700,- Kč

Formu úhrady stanovuje příslušný úřad.

3. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Vaši žádost je možné vyřídit na počkání, ale v komplikovanějších případech, jako je registrace vozidla na základě Prohlášení o shodě tzv. COC listu, se postupuje podle správního řádu, ve kterém je obvyklá lhůta vyřízení stanovena nejpozději do 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Dalším účastníkem postupu může být například zmocněnec, leasingová společnost, zástavní věřitel.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Rezervační systém  – pro rezervaci termínu na požadovaný den a čas.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel

Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem a uplatňují se na kterémkoliv úřadě.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za nedodržení předepsaných povinností vám může být uložena pokuta podle zákona o přestupcích.

21. Nejčastější dotazy

Je nutné učinit akt registrace?

Ano. Je to nutné s ohledem na § 6 zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

http://www.mdcr.cz/Dokumenty/Silnicni-doprava/Registrace-vozidel/Jak-registrovat

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 • Registrace již dříve registrovaného vozidla na nového provozovatele
 • Změny údajů v registru silničních vozidel
 • Zánik vozidla v registru vozidel
 • Vyřazení vozidla v registru vozidel (depozit)
 • Přestavba silničního vozidla
 • Stavba silničního vozidla
 • Schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Městský úřad Hranice, odbor vnitřních věcí.

26. Kontaktní osoba

Monika Cabáková, tel. – 581 828 515

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 10. 2018

28. Popis byl naposledy aktualizován

30. 1. 2019

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

 

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies