logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Registrace vozidla dovezeného ze zahraničí

Publikováno 10.1.2018

01. Identifikační kód

02. Kód

03. Pojmenování (název) životní situace

Registrace vozidla dovezeného ze zahraničí

04. Základní informace k životní situaci

Tato situace se týká první registrace v ČR tj. již registrovaného v zahraničí.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Oprávněnou osobou k jednání je fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat vozidlo a to s ověřeným souhlasem vlastníka, pokud je rozdílný od provozovatele (např. leasingová společnost). Jednat může i osoba na základě ověřené  písemné plné moci vlastníkem vozidla.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Kdo hodlá provozovat vozidlo je povinen vozidlo registrovat. Písemnou žádost podejte na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Můžete se obrátit na kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.

V Hranicích na Městském úřadu na Oddělení dopravně správních agend – pracoviště Zámecká 118, Hranice.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na kterémkoliv úřadě v úředních hodinách s kompetentním pracovníkem.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě předložte:

 • doklad o technické způsobilosti vozidla, kterým je
  1. osvědčení o registraci silničního vozidla vydané jiným členským státem a, byl-li vydán, i technický průkaz tohoto silničního vozidla,
  2. prohlášení o shodě, nebyl-li technický průkaz vydán (dovezené vozidlo doposud neregistrované v žádném jiném členském státě),
  3. rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla - jedná se o vozidla registrována ve státech mimo EU,
  Pozn. Obecní úřad obce s rozšířenou působností schválí technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla, které není uvedeno v odstavci 1, pokud
  a) splňuje technické požadavky, které byly použitelné pro danou kategorii vozidla v České republice v době výroby vozidla,
  b) od jeho první registrace v jiném státě neuplynula ke dni podání celního prohlášení doba delší než
      1. 8 let, jedná-li se o vozidlo kategorie M1, M2, N1, L, O, T nebo S, nebo
      2. 5 let, jedná-li se o vozidla ostatních kategorií, a
  c) splňuje emisní limity ve výfukových plynech podle normy EURO 2, jedná-li se o silniční vozidlo kategorie M1, M2 nebo N1
  4. osvědčení o schválení vozidla s platností ve všech členských státech,
 • doklad o technické prohlídce, jedná-li se o provozované silniční vozidlo, s výjimkou vozidel:
 1. které bylo registrováno, od jehož první registrace uplynuly méně než čtyři roky - osobní automobil, nákladní automobil, jehož přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, přípojné vozidlo, jehož přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, kromě nebrzděného přívěsu, jehož přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg,
 2. které bylo registrováno, od jehož první registrace uplynul méně než jeden rok - nákladní automobil, jehož přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg, speciální automobil, autobus, silniční vozidlo s právem přednosti v jízdě, vozidlo taxislužby, vozidlo půjčovny automobilů určené k nájmu, kromě nebrzděného přívěsu, jehož přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, přípojné vozidlo, jehož přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg,
 3. které bylo registrováno, od jehož první registrace uplynulo méně než šest let - nebrzděný přívěs, jehož přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, motocykl, je-li motocykl se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo s nejvyšší konstrukční rychlostí nepřevyšující 50 km.h-1 opatřen šlapadly, nepodléhá pravidelné technické prohlídce

Pozn. U těchto výjimek (bod 1,2,3) je nutné doložit protokol o evidenční kontrole ne starší 30 dní.

 • zelenou kartu vydanou podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,
 • doklad totožnosti v originále (například občanský průkaz, pas), kopii živnostenského oprávnění nebo výpis z obchodního rejstříku (u firemních vozidel) nebo doklad o povolení k pobytu, o udělení azylu na území České republiky nebo o délce přechodného pobytu (v délce alespoň 6 měsíců) nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území České republiky,
 • dokumentaci obsahující údaje v rozsahu potřebném pro vydání technického průkazu vozidla, pokud nejsou obsaženy v dokladu o technické způsobilosti vozidla
 • potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty v případě pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel získáte na kterémkoliv úřadě.

Můžete využít také interaktivní formulář Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel (formát A3, oboustranně).

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Zápis do registru silničních vozidel silničních vozidel, jde-li:

- o motocykl do 50 cm3                                                           300,- Kč

- o motocykl nad 50 cm3 včetně motocyklu přívěsným nebo postranním vozíkem nebo motorové tříkolky, popřípadě motorové čtyřkolky                                                500,- Kč

- o motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly                          800,- Kč

- o přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně                   500,- Kč

- o přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti                             700,- Kč

Formu úhrady stanovuje příslušný úřad.

U starších vozidel může dojít i k povinnosti platit i tzv. „ekologický poplatek", který je odstupňován dle plnění mezních hodnot emisí ve výfukových plynech

EURO 0                     10 000,- Kč

EURO 1                      5 000,- Kč

EURO 2                      3 000,- Kč

a hradí se na pokladně MěÚ Hranice.

Vozidla splňující mezní hodnoty EURO 3 a více poplatek neplatí.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Při vyřízení Vaši žádosti se postupuje podle správního řádu, ve kterém je lhůta vyřízení stanovena nejpozději do 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Dalším účastníkem postupu může být například zmocněnec, leasingová společnost, zástavní věřitel.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Rezervační systém  – pro rezervaci termínu na požadovaný den a čas.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel

Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem a uplatňují se na kterémkoliv úřadě.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za nedodržení předepsaných povinností vám může být uložena pokuta podle zákona o přestupcích.

21. Nejčastější dotazy

Je nutné učinit akt registrace?

Ano. Je to nutné s ohledem na § 6 zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

http://www.mdcr.cz/Dokumenty/Silnicni-doprava/Registrace-vozidel/Jak-registrovat

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 • Registrace nového vozidla
 • Registrace již dříve registrovaného vozidla na nového provozovatele
 • Změny údajů v registru silničních vozidel
 • Zánik vozidla v registru vozidel
 • Vyřazení vozidla v registru vozidel (depozit)
 • Přestavba silničního vozidla
 • Stavba silničního vozidla

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Městský úřad Hranice, odbor vnitřních věcí.

26. Kontaktní osoba

Ing. Mária Kvasnicová, tel. – 518 828 519

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 01. 2024

28. Popis byl naposledy aktualizován

13.2.2024

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies