logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Registrace vozidla na nového vlastníka nebo provozovatele

Publikováno 28.7.2017

01. Identifikační kód

02. Kód

03. Pojmenování (název) životní situace

Registrace vozidla na nového vlastníka a provozovatele

04. Základní informace k životní situaci

Tato situace se týká každé další registrace tj. již používaného vozidla a jeho provozování.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Oprávněnou osobou k jednání jsou fyzická nebo právnická osoba, která koupila již provozované vozidlo, v doprovodu dosavadního vlastníka (prodávajícího) nebo získala vlastnické právo na vozidlo v rámci dědického konání. Vyřizovat žádost je možné s ověřeným souhlasem (plnou mocí) vlastníka vozidla, pokud je rozdílný od provozovatele (např. leasingová společnost).

Oprávněnou osobou k jednání je i osoba zmocněna písemně dosavadním vlastníkem vozidla nebo novým vlastníkem, vždy s ověřenou plnou mocí.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Kdo hodlá provozovat vozidlo je povinen vozidlo registrovat. Písemnou žádost podejte na příslušném úřadě.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Můžete se obrátit na kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.
V Hranicích na Městském úřadu na Oddělení dopravně správních agend – pracoviště Zámecká 118, Hranice.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na příslušném úřadě v úředních hodinách s kompetentním pracovníkem.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě předložte:

  • doklad totožnosti v originále (například občanský průkaz, pas), kopii živnostenského oprávnění nebo výpis z obchodního rejstříku (u firemních vozidel) nebo doklad o povolení k pobytu, o udělení azylu na území České republiky nebo o délce přechodného pobytu (v délce alespoň 6 měsíců) nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území České republiky,
  • technický průkaz vozidla a osvědčení o registraci,
  • doklad o pojištění vozidla,

protokol o evidenční kontrole silničního vozidla ne starší 30 dní (pozn. v případě, že proběhla pravidelná kontrola technického stavu vozidla ve stanovené lhůtě je možné protokol z této prohlídky použít k tomuto úkonu),

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář Žádost o zápis změny vlastníka a provozovatele silničního vozidla získáte na příslušných úřadech.

Nebo můžete využít interaktivní formulář Žádost o zápis změny vlastníka a provozovatele silničního vozidla (formát A3, oboustranně).

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Zápis do registru silničních vozidel silničních vozidel, jde-li:

- o motocykl do 50 cm3                                                           300,- Kč

- o motocykl nad 50 cm3 včetně motocyklu přívěsným nebo postranním vozíkem nebo motorové tříkolky, popřípadě motorové čtyřkolky                                                  500,- Kč

- o motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly                          800,- Kč

- o přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně                   500,-  Kč

- o přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti                             700,- Kč

Tyto poplatky se hradí přímo na přepážce.

U starších vozidel může dojít i k povinnosti platit i tzv. „ekologický poplatek", který je odstupňován dle plnění mezních hodnot emisí ve výfukových plynech

EURO 0                          10 000,- Kč

EURO 1                           5 000,- Kč

EURO 2                           3 000,- Kč

a hradí se na pokladně MěÚ Hranice.

Vozidla splňující mezní hodnoty EURO 3 a více poplatek neplatí.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Záležitost se vyřizuje na počkání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Dalším účastníkem postupu může být například zmocněnec, leasingová společnost, zástavní věřitel.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Rezervační systém  – pro rezervaci termínu na požadovaný den a čas..

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel

Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem a uplatňují se na příslušném úřadě.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za nedodržení předepsaných povinností vám může být uložena pokuta podle zákona o přestupcích.

21. Nejčastější dotazy

Je nutné učinit akt registrace?

Ano. Je to nutné s ohledem na § 6 zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Internetové stránky Ministerstva dopravy ČRwww.mdcr.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

  • Registrace nového vozidla
  • Změny údajů v registru silničních vozidel
  • Zánik vozidla v registru vozidel
  • Vyřazení vozidla v registru vozidel (depozit)
  • Přestavba silničního vozidla
  • Stavba silničního vozidla
  • Schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Městský úřad Hranice, odbor vnitřních věcí.

26. Kontaktní osoba

Monika Cabáková, tel. – 581 828 515

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.10. 2018

28. Popis byl naposledy aktualizován

30. 1. 2019

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies