logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Sociální poradenství

Publikováno 25.7.2017

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Sociální poradenství  - pro seniory a osoby se zdravotním postižením, pro rodiny s dětmi a nezaměstnané

4. Základní informace k životní situaci

Občanům je poskytováno sociální poradenství vedoucí k předcházení nebo k řešení nepříznivé sociální situace, která může vzniknout v důsledku ztráty zaměstnání, nízkého příjmu, závislostí, nepříznivého zdravotního stavu, péče o osobu se zdravotním postižením apod. Účelem poskytnutí sociálního poradenství je předcházení vzniku nepříznivých sociálních situací, případně řešení již vzniklých situací, včetně intervenčních zásahů za účelem prevence a zpětného začlenění osob do sociálního prostředí.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Každá osoba ohrožená hmotnou nouzí a sociálním vyloučením.

Sociální poradenství je poskytováno zejména při těchto sociálních událostech:

 • nezaměstnanost a materiální problémy – nízké příjmy, nekompetence hospodařit s finančními prostředky, zadlužení, neschopnost dostát stanoveným vyživovacím povinnostem, apod.
 • zdravotní postižení nebo duševní onemocnění

 • závislost na péči jiné osoby

 • sociální vyloučení – v důsledku stáří, zdravotního postižení, chudoby, nemoci, příslušnosti k národnostní menšině, apod.

 • rizikový způsob života – zneužívání alkoholu, prostituce, závislost na hracích automatech, zneužívání omamných a psychotropních látek, trestná činnost

 • oběti agrese, trestné činnosti a domácího násilí

 • ztráta přístřeší, nejisté či neadekvátní bydlení

 • imigrace 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žádné  zvláštní podmínky nejsou stanoveny.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Osobní návštěvou sociálního pracovníka na Městském úřadě Hranice, odboru sociálních věcí, telefonickým kontaktem, e-mailovou korespondencí. Sociální pracovník může občana navštívit v jeho přirozeném sociálním prostředí.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Problematiku řeší obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa trvalého bydliště, tj.  Městský úřad Hranice, odbor sociálních věcí, oddělení sociální práce.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kde: Městský úřad Hranice, odbor sociálních věcí, oddělení sociální práce, Purgešova 1399, Hranice,

S kým:

Mgr. Lenka Turková, sociální pracovnice, kancelář č. 12, tel. 581 828 421(senioři a osoby se zdravotním postižením)

Markéta Hlavičková, DiS., sociální pracovnice, kancelář č. 11, tel. 581 828 428, (nezaměstnaní, rodiny s dětmi, kurátor pro dospělé)

Mgr. Michaela Pešanová, vedoucí odboru, kancelář č. 9, tel. 581 828 440

Kdy: hodiny pro veřejnost jsou pondělí a středa: 8:00 – 11:30 a 12:30 – 17:00

         v ostatní dny po předchozí telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Průkaz totožnosti, podklady k danému problému.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádné.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatků.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty nelze obecně stanovit, sociální pracovník se věnuje klientovi individuálně, většinou ihned, případně po vzájemné dohodě je stanoven termín další schůzky.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situací

Na řešení sociální situace se mohou podílet také rodinní příslušníci, úřady, poskytovatelé sociálních služeb a další osoby či instituce.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Aktivní spolupráce klienta se sociálním pracovníkem. Plnění společně stanovených úkolů tak, by byl naplněn cíl stanovené sociální práce s klientem. 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

podatelna@mesto-hranice.cz

 

lenka.turkova@mesto-hranice.cz

marketa.hlavickova@mesto-hranice.cz

michaela.pesanova@mesto-hranice.cz

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje 

 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 99//1963 Sb., občanský soudní řád (§ 186 až 191g ), ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 135/2006 Sb., o změně zákonů v oblasti ochrany před domácím násilím.
 • Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy 

 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Žádné

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce  nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

http://www.kr-olomoucky.cz/

http://www.mpsv.cz/

24. Související životní situace a návody jak je řešit

Problémy týkající se vztahů v rodině. možnost konzultace – Středisko sociální prevence Olomouc, Poradna pro rodinu Přerov, Velká Dlážka 541, pracoviště Hranice, Purgešova 1399, tel.č. 581202980

Občanská poradna Charita Přerov – dluhové poradenství, tel. 581209298 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Oddělení sociální práce, odboru sociálních věcí Městského úřadu Hranice.

26. Kontaktní osoba

Mgr. Lenka Turková

Markéta Hlavičková DiS.

Mgr. Michaela Pešanová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

11.1.2019

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno

30. Případná upřesnění

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019