logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Veřejná sbírka

Publikováno 25.7.2017

01. Identifikační kód

02. Kód

03. Pojmenování (název) životní situace

 Veřejná sbírka dle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách ve znění pozdějších předpisů

04. Základní informace k životní situaci

 Veřejnou sbírkou je získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel, zejména humanitární nebo charitativní, rozvoj vzdělání, tělovýchovy nebo sportu, nebo ochrana kulturních památek, tradic nebo životního prostředí (dále jen "sbírka").

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Sbírku je oprávněna konat za podmínek stanovených tímto zákonem pouze právnická osoba, obec nebo kraj.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí, dle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách ve znění pozdějších předpisů.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Předložením Osvědčení  Krajského úřadu o konání veřejné sbírky.

08. Na které instituci životní situaci řešit

MěÚ Hranice, finanční odbor

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

MěÚ Hranice, finanční odbor, dveře č. 453,
Jana Potíšková, tel. 581 828 378

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Osvědčení Krajského úřadu o konání veřejné sbírky, výpis z obchodního nebo jiného zákonem stanoveného rejstříku ne starší 90 dnů, průkaz totožnosti, případně zplnomocnění jiné osoby.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatky nejsou žádné

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Právnická osoba musí před zahájením sbírky předložit obecnímu úřadu v jehož územním obvodu se má sbírka konat, sběrací listiny se žádostí o ověření jejich počtu a náležitostí a zároveň předloží obecnímu úřadu k nahlédnutí originál nebo kopii osvědčení; o ověřeném počtu sběracích listin vydá obecní úřad právnické osobě potvrzení pro účely vyúčtování sbírky.

Provádí-li se sbírka pokladničkami, musí právnická osoba předem oznámit jejich počet a umístění obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu budou pokladničky rozmístěny, nebo oznámit, že pokladničky budou přenosné, a zabezpečit pokladničky proti odcizení a dále zabezpečit proti neoprávněnému otevření, a to tak, aby bez porušení tohoto zabezpečení nemohl být jejich obsah vyjmut; takto zabezpečené pokladničky obecní úřad zapečetí. Otevření pokladničky musí právnická osoba oznámit nejméně 3 pracovní dny předem, s uvedením data pracovního dne a hodiny, obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu pokladničku umístila. Otevření pokladničky musí být přítomni  oprávněný zástupce právnické osoby a 1 zaměstnanec obce zařazený do obecního úřadu.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nejsou

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Příslušný krajský úřad uloží právnické osobě pokutu až do výše 500.000 Kč.
Pokuty vybírají a vymáhají příslušné krajské úřady

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

Finanční odbor, dveře č. 453, telefon 581 828 378

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Finanční odbor

26. Kontaktní osoba

Jana Potíšková, telefon 581 828 378

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2013

28. Popis byl naposledy aktualizován

31.1. 2017

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies