logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

2019 - Vlastníci památek mohou žádat o dotace

Publikováno 22.7.2019

Žádost o státní finanční podporu z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2020 si mohou do 25. října 2019 podat vlastníci objektů se statutem Kulturní památky ČR v Městské památkové zóně Hranice (MPZ).

Jde o ty vlastníky, kteří zamýšlí v roce 2020 provádět jejich obnovu. Podrobnější informace naleznete na stránkách Ministerstva kultury. (https://www.mkcr.cz/program-regenerace-mestskych-pamatkovych-rezervaci-a-mestskych-pamatkovych-zon-282.html)

Vlastníci budou především potřebovat zpracovanou projektovou dokumentaci, položkový rozpočet, vyplněný anketní dotazník, který naleznou na stránkách ministerstva kultury a závazné stanovisko státní památkové péče.

Na webu ministerstva kultury jsou uvedeny i neuznatelné náklady. Patří mezi ně například modernizace objektů, zateplování, půdní vestavby, okna, dveře nebo výkladce typu eurookno.

Příspěvky poskytované v Programu regenerace jsou přísně účelové, mohou být použity jen na úhradu prací zabezpečujících uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky, nikoli na modernizace a jiné úpravy prováděné v zájmu jejího vlastníka, ani na práce investiční povahy.

Prostředky nejsou určeny na výměny oken a dveří, pokud se nenacházejí ve stavu vylučujícím opravu, na modernizaci bytového fondu a zřizování nových bytových jednotek, na technické zařízení budov, projektovou dokumentaci a na kopie sochařských děl. Dotaci nelze kombinovat s příspěvky z ostatních programů MK ČR na úseku památkové péče. Příspěvek lze využít na obnovu kulturních památek ve vlastnictví měst, církví, jiných právnických a fyzických osob.

Na základě výzvy Ministerstva kultury ČR bude zpracován anketní dotazník jako základ pro členění státní finanční podpory pro Program regenerace v roce 2020. Vzhledem k tomu, že budou akceptovány pouze úplně vyplněné formuláře dotazníku ve formě a úpravě předepsané Ministerstvem kultury je třeba, aby si případní žadatelé o dotaci vyzvedli formulář na MěÚ Hranice, Odboru školství, kultury a tělovýchovy, případně si jej stáhli na internetových stránkách města nebo zaslali e-mailem žádost o zaslání dotazníku elektronickou formou na kontaktního pracovníka Barboru Kaštovskou, tel. 581 828 113, e-mail: barbora.kastovska@mesto-hranice.cz. Vyplněný formulář včetně potřebných podkladů je třeba odevzdat na MěÚ Hranice do 25. října 2019.

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies