logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Výchovné problémy nezletilých a mladistvých

Publikováno 25.7.2017

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Výchovné problémy nezletilých a mladistvých.

4. Základní informace k životní situaci

Řeší se problematika

  • dětí ve věku do 15 let, které se dopustily činu jinak trestného
  • mladistvých ve věku 15 - 18 let, kteří spáchali provinění nebo přestupek
  • dětí a mladistvých s opakovanými poruchami chování (záškoláctví, šikana, krádeže, útěky z domova, agresivita, toxikomanie, alkoholismus, prostituce...)
  • ​​​​​​​dětí umístěných v ústavní či ochranné výchově

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte, samotné dítě, soudy, orgány činné v trestním řízení, školy, školská zařízení a zdravotnická zařízení.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Rodiče potřebují poradit při odstranění nedostatků ve výchově dítěte, orgány činné v trestním řízení požadují zprávu o poměrech dítěte, školy, školská zařízení a zdravotnická zařízení upozorňují na nedostatky ve výchově dětí a na děti s poruchami chování. Nezbytný je osobní kontakt s dítětem a zákonným zástupcem.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Řešení situace je zahájeno oznámením rodičů, podáním podnětu občanů, dotazem orgánů činných v trestním řízení a soudu, sdělením školy, školských a zdravotnických zařízení.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Problematiku řeší obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte, tj. Městský úřad Hranice, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kde: Městský úřad Hranice, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Purgešova 1399, Hranice,

S kým: Mgr. Lenka Alvado Blanco, kurátorka pro mládež, kancelář č. 17, tel. 581 828 422
              Mgr. Dagmar Nesvadbová, DiS., vedoucí oddělení, kancelář č. 6, tel. 581 828 441

Kdy: hodiny pro veřejnost jsou pondělí a středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 nebo v ostatní dny po předchozí telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občanský průkaz.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádné

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 Bez poplatků.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty nelze obecně stanovit, jedná se o odborný proces.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situací

Rodiče dítěte nebo jiné fyzické nebo právnické osoby odpovědné za výchovu dítěte, školy, školská a zdravotnická zařízení, státní, nestátní organizace a instituce.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte jsou povinni spolupracovat s oddělením sociálně-právní ochrany MěÚ Hranice, předložit listiny a další požadované doklady a poskytnout nezbytné informace, umožnit návštěvu zaměstnance oddělení sociálně-právní ochrany v obydlí. Na výzvu orgánů sociálně právní ochrany jsou státní orgány, školy, školská, zdravotnická a jiná obdobná zařízení povinni sdělit bezplatně potřebné údaje.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

 

podatelna@mesto-hranice.cz

lenka.alvado@mesto-hranice.cz

dagmar.nesvadbova@mesto-hranice.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.

Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 257/2000 Sb., o probační a mediační službě, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 273/2008 Sb., o policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice MPSV č. j. 2013/26780-21 ze dne 19. září 2013 o stanovení rozsahu evidence dětí a o obsahu spisové dokumentace o dětech vedené orgány sociálně-právní ochraně dětí a o stanovení rozsahu evidence a obsahu spisové dokumentace v oblasti náhradní rodinné péče

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

Metodické postupy Ministerstva práce a sociálních věcí v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí je možno podat písemné nebo ústní odvolání do protokolu do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru sociálních věcí, a to podáním učiněným u Městského úřadu Hranice, odboru sociálních věcí.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce upravuje § 59 až 59k zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a dle příslušných ustanovení lze ukládat pokuty.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

http://www.kr-olomoucky.cz/

http://www.mpsv.cz/

24. Související životní situace a návody jak je řešit

Problémy týkající se vztahů v rodině. Možnost konzultace - Poradenské centrum sociálních služeb Olomouckého kraje p.o., pracoviště Poradna pro rodinu Přerov, Velká Dlážka 541.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí, odboru sociálních věcí, Městského úřadu Hranice.

26. Kontaktní osoba

Mgr. Lenka Alvado Blanco, kurátor pro mládež
Mgr. Dagmar Nesvadbová, DiS., vedoucí oddělení

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

11.1.2019

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno

30. Případná upřesnění

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019