logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Žádost o omezení užívání komunikace

Publikováno 28.7.2017

Žádost o omezení obecného užívání místní komunikace a silnice II. a III. třídy uzavírkami a objížďkami

01. Identifikační kód

02. Kód

03. Pojmenování (název) životní situace

Žádost o omezení obecného užívání místní komunikace a silnice II. a III. třídy uzavírkami a objížďkami

04. Základní informace k životní situaci

Ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích: Provoz na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích může být částečně nebo úplně uzavřen, popřípadě může být nařízena objížďka. Nikdo nemá nárok na náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky nebo objížďky.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost podává žadatel, osoba, v jejímž zájmu nebo kvůli jejíž činnosti má být povolena uzavírka a nařízená objížďka; jsou-li takovým důvodem stavební práce, předkládá žádost zhotovitel, pokud silniční správní úřad nestanoví jinak.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění veškerých požadovaných náležitostí.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Písemnou žádost podejte na příslušném silničním správním úřadě.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Musíte se obrátit na silniční správní úřad obce dle místa uzavírky. V Hranicích na odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí MěÚ Hranice.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na příslušném úřadě v úředních hodinách s kompetentním pracovníkem.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  • dobu trvání uzavírky s případnou možností jejího přerušení ve dnech pracovního volna a pracovního klidu

  • důvod uzavírky (je-li důvodem provádění stavebních prací také jejich rozsah, způsob provádění a označení toho, kdo má tyto práce provádět

  • návrh trasy objížďky včetně grafické přílohy

  • jméno a příjmení pracovníka odpovědného za organizování a zabezpečení akce, která je důvodem podání žádosti, adresu a telefonní spojení na jeho pracoviště i bydliště

  • pokud je požadovaná doba trvání uzavírky a objížďky delší než tři dny a týká-li se stavebních prací, musí být uveden harmonogram prací obsahující množství a časový průběh jednotlivých druhů prací

  • souhlas dotčeného dopravního úřadu, pokud si uzavírka vyžádá dočasné přemístění zastávek linkové osobní dopravy

  • plná moc (mandátní smlouva) pro zástupce žadatele

  • výpis z obchodního (živnostenského) rejstříku žadatele, zástupce žadatele, zodpovědné osoby (pokud tato není zaměstnancem žadatele).

  Žádost musí být doručena silničnímu správnímu úřadu nejpozději 30 dnů před dnem požadovaného uzavření pozemní komunikace.

  Nezbytným podkladem pro vydání rozhodnutí jsou rovněž :

  • odsouhlasený návrh dopravního značení Policií ČR, dopravním inspektorátem Přerov pro stanovení přechodné úpravy provozu

  • vyjádření Policie České republiky, Dopravního inspektorátu Přerov, má-li objízdná trasa vést po silnici, místní komunikaci nebo veřejně přístupné účelové komunikaci.

  • vyjádření majetkového správce komunikace, resp. vlastníka komunikace, která má být uzavřena, tj.:

   • Správa silnic Olomouckého kraje, středisko údržby Jih, Tyršova 600, Hranice –  krajské silnice II. a     III. tříd, nebo
   • Město Hranice, odbor správy majetku, Pernštejnské nám. 1, Hranice – místní komunikace
  • vyjádření vlastníka komunikace, po níž má být vedena objížďka

  • vyjádření obce, na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka

  •  vyjádření provozovatele dráhy, jde-li o pozemní komunikaci, na níž je umístěna dráha.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsaným formulářem je Žádost o povolení omezení užívání komunikace (PDF příloha) nebo Žádost o  povolení omezení užívání komunikace  - (word příloha)

Můžete také využít interaktivní formulář Žádost o povolení úplné/částečné uzavírky

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku pokud není spojena se zvláštním užíváním.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Při doložení všech dokladů potřebných k vydání - bezodkladně nejpozději do 30 dnů. Ve složitějších případech do 60 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Obce dotčené uzavírkou či objízdnými trasami, vlastník (resp. majetkový správce) komunikace dotčené uzavírkou či objízdnými trasami, provozovatel dráhy, jde-li o pozemní komunikaci, na níž je umístěna dráha.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Případné dotazy lze činit e-mailem na adresu: podatelna@mesto-hranice.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem a uplatňují se na příslušném úřadě.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za nedovolené uzavření můžou být uloženy sankce dle § 42a a 42b zákona o pozemních komunikacích.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí.

26. Kontaktní osoba

Bc. Martina Stupárková, tel.: 581 828 345, e-mail: martina.stuparkova@mesto-hranice.cz
Bc. Michal Řepa, tel.: 581 828 382, e-mail: michal.repa@mesto-hranice.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 07. 2024

28. Popis byl naposledy aktualizován

3. 07. 2024

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

 

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies