logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti nebo pozemní komunikace

Publikováno 28.7.2017

Žádost o povolení připojení pozemní komunikace k místní komunikaci a silnici II. a III. třídy a povolení připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci a silnici II. a III. třídy

01. Identifikační kód

02. Kód

03. Pojmenování (název) životní situace

Žádost o povolení připojení pozemní komunikace k místní komunikaci a silnici II. a III. třídy a povolení připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci a silnici II. a III. třídy

04. Základní informace k životní situaci

Ustanovení § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a §§ 11 - 13 vyhlášky 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích: Pozemní komunikace lze navzájem připojovat zřizováním křižovatek nebo připojovat na ně sousední nemovitosti zřízením sjezdů nebo nájezdů.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost podává žadatel, osoba v jejímž zájmu má být připojení uskutečněno

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění veškerých požadovaných náležitostí

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Písemnou žádost podejte na příslušném silničním správním úřadě.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Musíte se obrátit na silniční správní úřad obce dle místa zvláštního užívání. V Hranicích na odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy,  oddělení životního prostředí MěÚ Hranice.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na příslušném úřadě v úředních hodinách s kompetentním pracovníkem.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádost musí obsahovat:

 • účel (důvod) napojení

 • parcelní číslo napojovaného pozemku

 • přesné staničení silnice v místě napojení či přesné místopisné určení

 • projektová dokumentace, ze které je zřejmý rozsah připojení, úprava takového připojení nebo jeho zrušení - obsahující zejména přehlednou situaci a řezy s řešením připojení ve smyslu § 11, § 12, § 13 vyhlášky č. 104/1997 Sb., při respektování norem ČSN 73 6102, ČSN 73 6101 a ČSN 73 6110

 • plná moc (mandátní smlouva) pro zástupce žadatele.

Nezbytným podkladem pro vydání rozhodnutí jsou rovněž :

 • souhlasné stanovisko Policie ČR, dopravního inspektorátu Přerov

 • souhlasné stanovisko majetkového správce komunikace, resp. vlastníka komunikace, tj.:

  • Správa silnic Olomouckého kraje, středisko údržby Jih, Tyršova 600, Hranice – krajské silnice II. a III. tříd, nebo

  • Město Hranice, odbor správy majetku, Pernštejnské nám. 1, Hranice – místní komunikace.

 • výpis z obchodního (živnostenského) rejstříku žadatele, zástupce žadatele, zodpovědné osoby (pokud tato není zaměstnancem žadatele)

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsaným formulářem je Žádost o povolení připojení pozemní komunikace k místní komunikaci- PDF, nebo Žádost o povolení připojení pozemní komunikace k místní komunikaci word, kterou naleznete v příloze.

Máte také možnost vyplnit interaktivní formulář  Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti k pozemní komunikaci

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek je dle zákona o správních poplatcích stanoven částkou 500,- Kč. Zaplatit lze na pokladně MěÚ Hranice

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Při doložení všech dokladů potřebných k vydání - bezodkladně nejpozději do 30 dnů. Ve složitějších případech do 60 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Vlastník (resp. majetkový správce) dotčené komunikace.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 104/1997Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem a uplatňují se na příslušném úřadě.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za nedovolené zásahy můžou být uloženy sankce dle § 42a a 42b zákona o pozemních komunikacích.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy,oddělení životního prostředí.

26. Kontaktní osoba

Bc. Zuzana Hiklová, tel.: 581 828 344, e-mail: zuzana.hiklova@mesto-hranice.cz
Bc. Martina Stupárková, tel.: 581 828 345, e-mail: martina.stuparkova@mesto-hranice.cz
Bc. Michal Řepa, tel.: 581 828 382, e-mail: michal.repa@mesto-hranice.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1. 2020

28. Popis byl naposledy aktualizován

1. 12. 2022

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

 

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies