logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace

Publikováno 28.7.2017

Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace a silnice II. a III. tříd

01. Identifikační kód

02. Kód

03. Pojmenování (název) životní situace

Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace a silnice II. a III. třídy

04. Základní informace k životní situaci

Ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích: K užívání silnic a místních komunikací jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny (dále jen "zvláštní užívání"), je třeba povolení příslušného silničního správního úřadu vydaného s předchozím souhlasem vlastníka dotčené pozemní komunikace, a může-li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, také s předchozím souhlasem Ministerstva vnitra (resp. Policie ČR).

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost podává žadatel, osoba v jejímž zájmu nebo kvůli její činnosti má být zvláštní užívání místní komunikace a silnice povoleno; jsou-li takovým důvodem stavební práce, předkládá žádost zhotovitel, pokud silniční správní úřad nestanoví jinak.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění veškerých požadovaných náležitostí.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Písemnou žádost podejte na příslušném silničním správním úřadě.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Musíte se obrátit na silniční správní úřad obce dle místa zvláštního užívání. V Hranicích na odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí MěÚ Hranice.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na příslušném úřadě v úředních hodinách s kompetentním pracovníkem.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádost musí obsahovat:

 • přesné určení místa, účelu a doby zvláštního užívání a způsobu jeho realizace

 • odhadovaný vliv zvláštního užívání na bezpečnost a plynulost provozu na dotčeném úseku komunikace a návrh na řešení vzniklé situace

 • jméno a příjmení toho, kdo má za průběh zvláštního užívání zodpovídat, jeho datum narození, telefon a adresu (u právnických osob jejich název, sídlo a IČO)

 • povolení k provozování předmětu činnosti v rámci zvláštního užívání, pokud je takové povolení zapotřebí podle zvláštních předpisů

 • stanovisko dotčených správních úřadů, pokud je to zapotřebí podle zvláštních předpisů

 • situační plánek

 • plná moc (mandátní smlouva) pro zástupce žadatele

Nezbytným podkladem pro vydání rozhodnutí jsou rovněž :

 • souhlasné stanovisko Policie ČR, dopravního inspektorátu Přerov, pokud dojde k omezení silničního provozu

 • souhlasné stanovisko majetkového správce komunikace, resp. vlastníka komunikace, tj.:

  • Správa silnic Olomouckého kraje, středisko údržby Jih, Tyršova 600, Hranice – krajské silnice II. a III. tříd, nebo
  • Město Hranice, odbor správy majetku, Pernštejnské nám. 1, Hranice – místní komunikace.
 • Výpis z obchodního (živnostenského) rejstříku žadatele, zástupce žadatele, zodpovědné osoby (pokud tato není zaměstnancem žadatele).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsaným formulářem je Žádost  o povolení zvláštního užívání komunikace (PDF příloha) nebo Žádost  o povolení zvláštního užívání komunikace (word příloha)
Můžete také vyplnit interaktivní formulář Žádost o povolení zvláštního užívání (ZU) pozemní komunikace (PK)

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

1.000,- Kč, vydává-li se povolení ke zvláštnímu užívání na dobu kratší než šest měsíců činí poplatek 500,- Kč a na dobu kratší než 10 dní činí poplatek 100,- Kč. Zaplatit lze na pokladně MěÚ Hranice.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Při doložení všech dokladů potřebných k vydání - bezodkladně nejpozději do 30 dnů. Ve složitějších případech do 60 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Vlastník (resp. majetkový správce) dotčené komunikace.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Případné dotazy lze činit e-mailem na adresu: podatelna@mesto-hranice.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 104/1997Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem a uplatňují se na příslušném úřadě.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za nedovolené zásahy můžou být uloženy sankce dle § 42a a 42b zákona o pozemních komunikacích.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí.

26. Kontaktní osoba

Bc. Zuzana Hiklová, tel.: 581 828 344, e-mail: zuzana.hiklova@mesto-hranice.cz
Bc. Martina Stupárková, tel.: 581 828 345, e-mail: martina.stuparkova@mesto-hranice.cz
Bc. Michal Řepa, tel.: 581 828 382, e-mail: michal.repa@mesto-hranice.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1. 2020

28. Popis byl naposledy aktualizován

1. 12. 2022

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies