logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Zánik silničního vozidla

Publikováno 28.7.2017

01. Identifikační kód

02. Kód

03. Pojmenování (název) životní situace

Zánik silničního vozidla - trvalé vyřazení vozidla z registru vozidel

04. Základní informace k životní situaci

Tato situace se týká registrace vozidla a jeho provozování, případně nakládání s ním. Zánik silničního vozidla v registru silničních vozidel na základě žádosti vlastníka:

a) silničního vozidla jiného než přípojného, pokud silniční vozidlo:

1. bylo předáno provozovateli zařízení ke sběru autovraků bez odstranění svých podstatných částí,

2. bylo ekologicky zlikvidováno oprávněnou osobou v jiném členském státě,

3. bylo zničeno, nebo

4. zaniklo jinak a o jednání vedoucím k jeho zániku bylo pravomocně rozhodnuto v řízení o přestupku podle zákona upravujícího nakládání s odpady nebo v trestním řízení,

b) přípojného vozidla, pokud přípojné vozidlo zaniklo.

Vlastník silničního vozidla požádá o zápis zániku silničního vozidla nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy došlo k výše popsané skutečnosti.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Oprávněnou osobou k jednání je fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru vozidel jako vlastník nebo provozovatel vozidla se souhlasem vlastníka. Jednat může i osoba zmocněná písemně provozovatelem nebo vlastníkem vozidla. Plná moc nemusí být úředně ověřená.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podejte písemnou žádost o dočasné vyřazení vozidla z registru vozidel na kterémkoliv úřadu.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Můžete se obrátit na kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností. V Hranicích na Městském úřadu na Oddělení dopravně správních agend – pracoviště Zámecká 118.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na kterémkoliv úřadě v úředních hodinách s kompetentním pracovníkem.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě předložte:

 • doklad totožnosti v originále (například občanský průkaz, pas), kopii živnostenského oprávnění nebo výpis z obchodního rejstříku (u firemních vozidel) nebo doklad o povolení k pobytu, o udělení azylu na území České republiky nebo o délce přechodného pobytu (v délce alespoň 6 měsíců) nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území České republiky,

• technický průkaz vozidla.

Předložení dokladu o pojištění vozidla se nepožaduje.

Odevzdáte:

• osvědčení o registraci vozidla,

• tabulky registrační značky.

Se žádostí o trvalé vyřazení (zánik) vozidla z registru předloží vlastník motorového i:

 • doklad o ekologické likvidaci silničního vozidla vydaný oprávněnou osobou,

nebo

 • doklad potvrzující zničení silničního vozidla vydaný Policií České republiky nebo Hasičským záchranným sborem České republiky anebo obdobným orgánem jiného státu,

nebo

 • doklad o pravomocném ukončení řízení o přestupku podle zákona upravujícího nakládání s odpady nebo trestního řízení.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla získáte na příslušných úřadech.

Nebo můžete využít interaktivní formulář Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla (formát A4, oboustranně).

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Vaši žádost je možné vyřídit na počkání, ale v komplikovanějších případech se postupuje podle správního řádu, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena do 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Dalším účastníkem postupu může být například zmocněnec, leasingová společnost, zástavní věřitel.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Rezervační systém  – pro rezervaci termínu na požadovaný den a čas.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, § 13, 14.

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Zákon č. 250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Eventuální sankce by mohla být uložena podle zákona o přestupcích.

21. Nejčastější dotazy

Je možné vozidlo trvale vyřazené znovu zaregistrovat?

Vozidlo v zániku nelze vozidlo znovu přihlásit.

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

http://www.mdcr.cz/Dokumenty/Silnicni-doprava/Registrace-vozidel/Jak-registrovat

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 • Registrace nového vozidla
 • Registrace již dříve registrovaného vozidla na nového provozovatele
 • Změny údajů v registru silničních vozidel
 • Zánik vozidla v registru vozidel
 • Přestavba silničního vozidla
 • Stavba silničního vozidla
 • Schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Městský úřad Hranice, odbor vnitřních věcí.

26. Kontaktní osoba

Ing. Mária Ondřejová, tel. – 518 828 519

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.10.2018

28. Popis byl naposledy aktualizován

30. 1. 2019

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Doba dočasného vyřazení vozidla z registru nesmí přesáhnout 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců

 

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies