logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Zápis změn údajů v registru vozidel

Publikováno 28.7.2017

01. Identifikační kód

02. Kód

03. Pojmenování (název) životní situace

Zápis změn údajů v registru vozidel

04. Základní informace k životní situaci

Tato situace se týká každé změny údajů původně nahlášených do registru vozidel, a které jsou uvedeny na dokladech vozidla (technický průkaz a osvědčení o registraci) např. změna příjmení, trvalého pobytu, změna barvy, zápis tažného zařízení, zápis alternativního pohonu,…

Pozn. Jakoukoliv změnu nahlásit do 10 dnů od dané skutečnosti.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Oprávněnou osobou k jednání je fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru vozidel jako:
a) vlastník silničního vozidla, jedná-li se o změnu údaje uvedeného v zákoně č.56/2001 Sb., § 4 odst. 2 písm. a), nebo
b) provozovatel silničního vozidla.
Jednat může i osoba zmocněná písemně vlastníkem vozidla. Plná moc nemusí být úředně ověřená.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podejte písemnou žádost o dočasné vyřazení vozidla z registru vozidel na kterémkoliv úřadu.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Můžete se obrátit na kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností. V Hranicích na Městském úřadu na Oddělení dopravně správních agend – pracoviště Zámecká 118.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na kterémkoliv úřadě v úředních hodinách s kompetentním pracovníkem.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě předložte:

 • doklad totožnosti v originále (například občanský průkaz, pas), kopii živnostenského oprávnění nebo výpis z obchodního rejstříku (u firemních vozidel) nebo doklad o povolení k pobytu, o udělení azylu na území České republiky nebo o délce přechodného pobytu (v délce alespoň 6 měsíců) nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území České republiky,
 • technický průkaz vozidla
 • osvědčení o registraci,
 • doklad osvědčující změnu zapisovaných údajů

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář Žádost o zápis změn v registru silničních vozidel získáte na kterémkoliv úřadě.

Můžete, také využít interaktivní formulář Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel (formát A4, oboustranně).

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky jsou dány položkou 26 zákona o správních poplatcích:

Zápis změny do technického průkazu vozidla a do registru vozidel - 50,- Kč za každou změnu

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Záležitost se vyřizuje na počkání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Dalším účastníkem postupu může být například zmocněnec, leasingová společnost, zástavní věřitel.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Rezervační systém  – pro rezervaci termínu na požadovaný den a čas.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

§ 8-11

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Zákon č. 250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem a uplatňují se na příslušném úřadě.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za nedodržení předepsaných povinností vám může být uložena pokuta podle zákona o přestupcích.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

http://www.mdcr.cz/Dokumenty/Silnicni-doprava/Registrace-vozidel/Jak-registrovat

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 • Registrace nového vozidla
 • Registrace již dříve registrovaného vozidla na nového vlastníka nebo provozovatele
 • Zánik vozidla v registru vozidel
 • Vyřazení vozidla v registru vozidel (depozit)
 • Přestavba silničního vozidla
 • Stavba silničního vozidla
 • Schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Městský úřad Hranice, odbor vnitřních věcí.

26. Kontaktní osoba

Ing. Mária Kvasnicová, tel. – 518 828 519

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 01.2024

28. Popis byl naposledy aktualizován

13. 2. 2024

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

 

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies