logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Zastupitelstvo města červen 2023

Publikováno 22.6.2023

Jednání zastupitelstva města Hranic se uskutečnilo ve čtvrtek 29. června od 16. hodin na zámku v zasedací síni Městského úřadu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1. Jednání zastupitelstva je veřejné a jste na něj srdečně zváni.

Program:

A) Zahájení, schválení programu, kontrola plnění usnesení

1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové a volební komise, zapisovatelky

B) Hlavní jednání ZM

2. Participativní rozpočet - schválení navýšení finanční částky a příloha
3. Rozpočtová opatření
4. Poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje
5. Výstavba splaškové kanalizace v ulicích Jungmannova, U Kostelíčka a lokalitě Pod Hůrkou - schválení rozpočtových opatření
6. Aktualizace Zásad pro poskytování příspěvků z rozpočtu města a příloha
7. Aktualizace Grantového programu města Hranic a příloha
8. Závěrečný účet města Hranic za rok 2022 a příloha a příloha 2
9. Účetní závěrka města Hranic za rok 2022, příloha 1, příloha 2, příloha 3 , příloha 4, příloha 5příloha 6 a příloha 7 a příloha 8
10. Dotace z rozpočtu města pro Charitu Hranice 2023, příloha 1, příloha 2 a příloha 3
11. Podání žádosti o dotaci - Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo
12. Žádost o poskytnutí dotace mimo dotační řízení v oblasti kultury, příloha 1 a příloha 2
13. Žádost o finanční příspěvek - Aeroklub Hranice, příloha 1 a příloha 2
14. Finanční záležistosti MKZ Hranice, p. o. a příloha
15. Prodej části pozemku parc. č. 325/1 v k. ú. Hranice a příloha
16. Prodej části pozemku parc. č. 280/72 v k. ú. Hranice, příloha 1, příloha 2, příloha 3
17. Prodej části pozemku parc. č. 2267/1 v k. ú. Velká u Hranic, příloha 1, příloha 2 , příloha 3 , příloha 4
18. Prodej části pozemku parc. č. 1922 díl „A“ v k. ú. Hranice, příloha 1 a příloha 2
19. Prodej a výkup pozemků v k. ú. Drahotuše - Aeroklub Hranice z. s. a příloha 1, příloha 2, příloha 3 a příloha 4
20. Prodej a výkup pozemků v k.ú. Drahotuše, příloha 1, příloha 2 a příloha 3
21. Prodej částí pozemku parc. č. 810/1 v k. ú. Uhřínov u Hranic, příloha 1 a příloha 2
22. Prodej pozemků v k. ú. Slavíč, příloha 1, příloha 2 a příloha 3
23. Prodej spoluvlastnických podílů o velikosti 51/100 na domech čp. 1968 a čp. 1969, Jižní v Hranicích
24. Prodej části pozemku parc.č. 1280/1 v k.ú. Slavíč, příloha 1, příloha 2 a příloha 3
25. Výkup části pozemku parc.č. 787/2 v k. ú. Hranice, příloha 1 a příloha 2
26. Výkup části pozemku parc. č. 1900/1 v k.ú. Hranice, příloha 1, příloha 2 a příloha 3
27. Výkup části pozemků parc. č. 1900/9, parc.č. 1900/13 v k.ú. Hranice, příloha 1, příloha 2 a příloha 3
28. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 605/3 v k.ú. Hranice včetně zřízení věcného práva, příloha 1, příloha 2 a příloha 3
29. Bezúplatný převod pozemků parc.č. 2448/7, parc.č. 2448/29 v k.ú. Hranice včetně zřízení věcného práva, příloha 1 a příloha 2
30. Domov seniorů - rekonstrukce střešního pláště hospodářského pavilonu
31. FVE Domov seniorů - Podání žádosti na zajištění rezervovaného příkonu
32. Nákup elektromobilu, příloha 1, příloha 2, příloha 3 a příloha 4
33. Hranice VI - Valšovice - Dopravní automobil, identifikační číslo EDS 014D262003064
34. Hranice VII - Slavíč - Požární přívěs pro hašení, identifikační číslo EDS 014D262003063
35. Revitalizace vegetačních prvků v parku Sady Československých legií.
36. Oprava a odbahnění biologického rybníku ve Středolesí - 3. etapa – BR3 - smlouva o dílo, příloha 1
37. Plán udržitelné městské mobility města, aktualizace akčního plánu a příloha
38. Vyhodnocení projektu "Financování ICT na základních školách zřízených městem Hranice 2019-2023" a návrh projektu "Podpora ICT na hranických základních školách v letech 2024-2028 městem Hranice" a příloha 1 a příloha 2
39. OZV - doplnění míst, kde platí zákaz konzumace alkoholu. příloha 1 a příloha 2
40. Pokračování monitoringu kvality ovzduší v Hranicích, příloha 1, příloha 2, příloha 3, příloha 4, příloha 5, příloha 6
41. Zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva města za 1. pololetí roku 2023 a příloha
42. Informace pro občany města o činnosti orgánů obce a příloha
43. Různé - zastupitelé

Přílohy ke stažení

01-zahajeni-schvaleni-programu-urceni-navrhove-a-vole (768,35 KB)

02-participativni-rozpocet-schvaleni-navyseni-financn (1 106,03 KB)

02-Priloha-1-Participativni_rozpocet_priloha_c._1_vyzva (588,12 KB)

03-rozpoctova-opatreni (769,02 KB)

04-poskytnuti-peneziteho-priplatku-mimo-zakladni-kapi (783,66 KB)

05-vystavba-splaskove-kanalizace-v-ulicich-jungmannov (773,70 KB)

06-aktualizace-zasad-pro-poskytovani-prispevku-z-rozp (772,63 KB)

06-Priloha-1-Zasady_pro_poskytovani_prispevku_z_rozpoctu_mesta_A_ (319,03 KB)

07-aktualizace-grantoveho-programu-mesta-hranic (772,85 KB)

07-Priloha-1-Grantovy_program_A_ (418,22 KB)

08-zaverecny-ucet-mesta-hranic-za-rok-2022 (772,82 KB)

08-Priloha-1-Zaverecny_ucet_mesta_Hranic_za_rok_2022 (1 356,85 KB)

08-Priloha-2-Priloha_c._1_Napravna_opatreni (117,65 KB)

09-Kosilka-ucetni-zaverka-mesta-hranic-za-rok-2022 (774,79 KB)

09-Priloha-1-Rozvaha (101,02 KB)

09-Priloha-2-Vykaz_zisku_a_ztraty (94,67 KB)

09-Priloha-3-Priloha_k_ucetni_zaverce (119,28 KB)

09-Priloha-4-Zprava_o_prezkoumani_za_rok_2022 (218,64 KB)

09-Priloha-5-Rocni_zprava_o_vysledcich_financnich_kontrol_za_rok_2022 (193,78 KB)

09-Priloha-6-_Fin_2_12 (219,48 KB)

09-Priloha-7-Invetarizacni_zprava (369,64 KB)

09-Priloha-8-Protokol_o_schvalovani_ucetni_zaverky (104,80 KB)

10-dotace-z-rozpoctu-mesta-pro-charitu-hranice-2023 (772,01 KB)

10-Priloha-1-_Zadost_Charity_Hranice_2023 (444,07 KB)

10-Priloha-2-Ramcova_smlouva_Charita_Hranice (367,36 KB)

10-Priloha-3-Navrh_smlouvy_Charita_Hranice (831,15 KB)

11-podani-zadosti-o-dotaci-rekonstrukce-skolni-kuchyn (770,51 KB)

12-zadost-o-poskytnuti-dotace-mimo-dotacni-rizeni-v-o (773,00 KB)

12-Priloha-1-zadost_Cantabile_mezinarodni_soutez_sboru_2023 (1 627,80 KB)

12-Priloha-2-smlouva_anonym_01_2023159_Pevecky_sbor_Cantabile_soutez_Ohrid_mimograntove (141,49 KB)

13-zadost-o-financni-prispevek-aeroklub-hranice (1 105,43 KB)

13-Priloha-1-zadost_aeroklub_anonymizovano (107,67 KB)

13-Priloha-2-Smlouva_DOTACE_2023_aeroklub_hranice_REVCHM (215,00 KB)

Stáhnout vše

Přílohy ke stažení

14-financni-zalezistosti-mkz-hranice-p-o (771,62 KB)

14-Priloha-1-Zadost_MKZ_Hranice_investicni_prispevek_stanky (120,54 KB)

15-Priloha-1-priloha_325_1_Hranice (231,00 KB)

15-prodej-casti-pozemku-parc-c-325-1-v-k-u-hranice (777,26 KB)

16-Priloha-1-Priloha_c.1_Skleny_kopec (354,84 KB)

16-Priloha-2-Priloha_c.2_Skleny_kopec (178,08 KB)

16-Priloha-3-Priloha_c.3_Skleny_kopec (289,40 KB)

16-prodej-casti-pozemku-parc-c-280-72-v-k-u-hranice (1 115,22 KB)

17-Priloha-1-Priloha_c.1_Velka (335,93 KB)

17-Priloha-2-Priloha_c.2_Velka (187,20 KB)

17-Priloha-3-Priloha_c.3_Velka (299,44 KB)

17-Priloha-4-Priloha_c.4_Velka (293,58 KB)

17-prodej-casti-pozemku-parc-c-2267-1-v-k-u-velka-u-h (778,59 KB)

18-Priloha-1-priloha_c.1_Naparia (388,39 KB)

18-Priloha-2-Priloha_c.2_Naparia_o (3 867,85 KB)

18-prodej-casti-pozemku-parc-c-1922-dil-a-v-k-u-hrani (786,41 KB)

19-prodej-a-vykup-pozemku-v-k-u-drahotuse-aeroklub-hr (1 467,74 KB)

19-Priloha-1-Priloha_c.1_letiste (296,97 KB)

7-Priloha-2-Priloha_c._1_Napravna_opatreni (117,65 KB)

19-Priloha-2-Priloha_c.2_letiste (158,14 KB)

19-Priloha-3-Priloha_c.3_letiste (158,89 KB)

19-Priloha-4-Priloha_c.4_letiste (187,87 KB)

20-Priloha-1-Priloha_c._1_Drahotuse_mapa (230,09 KB)

20-Priloha-2-Priloha_c._2_Drahotuse_navrh_komunikace (233,00 KB)

20-Priloha-3-Priloha_c._4_Drahotuse_ortofoto (461,94 KB)

20-prodej-a-vykup-pozemku-v-k-u-drahotuse (791,63 KB)

21-Priloha-1-Priloha_c.1_Uhrinov_o (1 147,24 KB)

21-Priloha-2-Priloha_c.3_Uhrinov_o (813,19 KB)

21-prodej-casti-pozemku-parc-c-810-1-v-k-u-uhrinov-u- (778,83 KB)

22-Priloha-1-Priloha_c._1_Slavic (549,08 KB)

22-Priloha-2-Priloha_c.2_Slavic_detail (345,89 KB)

22-Priloha-3-Priloha_c.3_Slavic (662,36 KB)

22-prodej-pozemku-v-k-u-slavic (1 118,46 KB)

23-prodej-spoluvlastnickych-podilu-o-velikosti-51-100 (1 109,76 KB)

24-Priloha-1-snimek_KM (1 141,95 KB)

24-Priloha-2-situacni_nakres_vytyceni (753,58 KB)

24-Priloha-3-stavajici_kanalizace_dle_OSUZPD (1 526,35 KB)

24-prodej-casti-pozemku-parc-c-1280-1-v-k-u-slavic (1 459,27 KB)

25-Priloha-1-Priloha_c.1_Cyklo_Hranice (309,63 KB)

25-Priloha-2-Priloha_c.2_Cyklo_Hranice (180,20 KB)

25-vykup-casti-pozemku-parc-c-787-2-v-k-u-hranice (772,39 KB)

26-Priloha-1-snimek_KM (2 692,39 KB)

26-Priloha-2-situacni_nakres (2 270,14 KB)

26-Priloha-3-rozvadec_NN_a_oploceni (7 291,82 KB)

26-vykup-casti-pozemku-parc-c-1900-1-v-k-u-hranice (778,31 KB)

27-Priloha-1-snimek_KM (1 503,90 KB)

27-Priloha-2-situacni_nakres. (1 231,16 KB)

27-Priloha-3-oploceni_zelen (3 528,59 KB)

27-vykup-casti-pozemku-parc-c-1900-9-parc-c-1900-13-v (1 113,91 KB)

28-bezuplatny-prevod-pozemku-parc-c-605-3-v-k-u-hrani (774,99 KB)

28-Priloha-1-snimek_KM (4 708,13 KB)

28-Priloha-2-situacni_nakres_Regenerace_Struhlovsko (1 928,53 KB)

28-Priloha-3-smlouva_p.c._605_3_Hranice (6 359,14 KB)

29-bezuplatny-prevod-pozemku-parc-c-2448-7-parc-c-244 (773,33 KB)

29-Priloha-1-snimek_KM (2 227,35 KB)

29-Priloha-2-smlouva_p.c._2448_7_2448_29_Hranice (5 974,63 KB)

30-domov-senioru-rekonstrukce-stresniho-plaste-hospod (770,66 KB)

31-fve-domov-senioru-podani-zadosti-na-zajisteni-reze (770,89 KB)

32-nakup-elektromobilu (776,70 KB)

32-Priloha-1-priloha_c._1_SKODA (640,36 KB)

32-Priloha-2-PRILOHA_C._2 (85,01 KB)

32-Priloha-3-PRILOHA_C._3 (85,35 KB)

32-Priloha-4-PRILOHA_C._4 (95,10 KB)

33-hranice-vi-valsovice-dopravni-automobil-identifika (770,02 KB)

34-hranice-vii-slavic-pozarni-prives-pro-haseni-ident (769,92 KB)

35-revitalizace-vegetacnich-prvku-v-parku-sady-ceskos (1 106,54 KB)

36-oprava-a-odbahneni-biologickeho-rybniku-ve-stredol (771,25 KB)

36-Priloha-1-Smlouva_o_dilo_Ekoltes_rybnik_BR3_REVIDOVANA_anonymizovana_pro_obcana (580,91 KB)

Stáhnout vše

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies