logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

2020 - Místní poplatky se mění

Publikováno 2.1.2020

Od ledna 2020 platí novela zákona o místních poplatcích, která se týká také Hranic. Mezi hlavní změny totiž patří zrušení místního poplatku za lázeňský a rekreační pobyt a místního poplatku z ubytovací kapacity, které byly nahrazeny zavedením nového poplatku z pobytu.

Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 dnů u poskytovatele pobytu. Poplatek je zaměřen většinou na rekreační a turistické pobyty, ale není vázán na konkrétní účel pobytu. Není ani podmíněn pobytem v hotelu, či ubytovně. Vztahuje se tedy i na všechny ostatní případy, například krátkodobé ubytování v bytě v rámci sdílené ekonomiky.

Poplatek platí osoba, která není v obci přihlášena k trvalému pobytu nebo v případě cizinců k ohlášení místa pobytu. Odvádí ho ale plátce poplatku, což je poskytovatel úplatného pobytu. Tento plátce je povinen poplatek vybrat a ve lhůtě stanovené obecně závaznou vyhláškou jej odvést správci poplatku, kterým je městský úřad. Zároveň zákon o místních poplatcích ukládá plátci povinnost vést evidenční knihu a stanoví výčet evidovaných údajů i způsob vedení evidence. Pořadatelé masových kulturních či sportovních akcí poskytující pobyt jejich účastníkům mají možnost zjednodušené evidence. Sazba poplatku činí 20 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

Poplatek z pobytu byl zaveden Obecně závaznou vyhláškou města č. 5/2019, o místním poplatku z pobytu, kterou vydalo Zastupitelstvo města Hranic a naleznete ji na webu města www.mesto-hranice.cz. Bližší informace sdělí finanční odbor MěÚ Hranice, tel. 581 828 378.

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies