logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Změna územního plánu

Publikováno 27.7.2017

Váš záměr na výstavbu nebo navržené využití pozemku neodpovídá územně plánovací dokumentaci

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace.

Váš záměr na výstavbu nebo navržené využití pozemku neodpovídá územně plánovací dokumentaci

4. Základní informace k životní situaci.

Územní plán a regulační plán určují zásady organizace území, stanovují, kde lze stavby umístit,podmínky pro výstavbu a jiné využití území, apod.
Občan se potřebuje ve svém zájmu včas seznámit s podmínkami schválenými v územním plánu nebo regulačním plánu, zejména:

 • při koupi nemovitosti
 • při záměru stavět nebo měnit využití stavby či pozemku

  V případě, že váš záměr na výstavbu nebo navržené využití pozemku neodpovídá územně plánovací dokumentaci a nelze jej v daném území realizovat, můžete podat návrh na změnu předmětného územního plánu, případně regulačního plánu.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost a pod.)

V této věci může jednat orgán veřejné správy, občan obce, fyzická nebo právnická osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace

Ve vlastním zájmu by daná osoba měla předem zjistit zda:

 • je pro obec (město, městys) vydaný územní plán (regulační plán) a jaké jsou  v něm vymezeny podmínky pro požadovanou lokalitu či pozemek,
 • pro lokalitu (pozemek) není vydán  některý druh územního rozhodnutí (např. o ochranném pásmu) a z něj vyplývající omezení.

7. Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace

Zjistěte zda existují dokumentace či rozhodnutí uvedené v bodu 6 a z jejich obsahu zjistěte zda existují omezující podmínky pro koupi nemovitosti, pro záměr stavět nebo měnit využití stavby či pozemku. Pokud existují omezující podmínky, můžete podat návrh na pořízení změny územního plánu či regulačního plánu.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Potřebné informace zjistíte u:

 • příslušného obecního úřadu (resp. městského úřadu, úřadu městyse)
 • příslušného stavebního úřadu
 • úřadu územního plánování - odboru rozvoje a investic, oddělení územního plánování, MěÚ Hranice

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

S pracovníky odboru rozvoje a investic MěÚ Hranice a to v době hodin pro veřejnost, případně po telefonické dohodě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Návrh na pořízení změny územně plánovací dokumentace se podává u obce, pro jejíž území se územní plán pořizuje a obsahuje náležitosti dle § 55a odst. 2  zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu (stavební zákon).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Návrh na pořízení změny územního plánu zkráceným způsobem  - v přílohách ve formátu  word PDF.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Pokud je pořízení změny územního plánu vyvoláno výhradní potřebou navrhovatele, může obec podmínit její pořízení částečnou nebo úplnou úhradou nákladů na její zpracování a na mapové podklady navrhovatelem.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pořizovatel po převzetí návrhu na pořízení změny územního plánu posoudí úplnost návrhu, jeho soulad s právními předpisy a v případě nedostatků vyzve navrhovatele, aby je v přiměřené lhůtě odstranil. Neodstraní-li navrhovatel nedostatky požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě, pořizovatel návrh odmítne, sdělí tuto skutečnost navrhovateli a předloží o tom informaci zastupitelstvu obce příslušnému k vydání změny územního plánu.

Splňuje-li návrh všechny stanovené náležitosti, pořizovatel jej posoudí a se svým stanoviskem bezodkladně předloží k rozhodnutí zastupitelstvu obce příslušné k vydání změny územního plánu. O výsledku jednání zastupitelstva informuje obec bezodkladně navrhovatele a úřad územního plánování.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Návrh na změnu územně plánovací dokumentace může být před vlastním projednáním v zastupitelstvu projednán v orgánech příslušné obce.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

v případě nedostatků podání žádosti vyzve pořizovatel žadatele, aby je v přiměřené lhůtě odstranil. Neodstraní-li navrhovatel nedostatky požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě, pořizovatel návrh odmítne, sdělí tuto skutečnost navrhovateli a předloží o tom informaci zastupitelstvu obce příslušnému k vydání územního plánu.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

podatelna@mesto-hranice.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

Jedná se zejména o tyto předpisy: 

 • zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů

 • vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění pozdějších předpisů

 • vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů

 • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření, a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

Obraťte se na příslušný obecní úřad nebo úřad územního plánování, odbor rozvoje a investic, oddělení územního plánování, MěÚ Hranice. V mimořádných případech se lze obrátit na krajský úřad nebo na Ministerstvo pro místní rozvoj.

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Další informace je možno získat u pracovníků obecných stavebních úřadů, Krajských úřadů nebo přímo konzultací s autorizovaným projektantem. Zdrojem může být i internet:

Ministerstvo pro místní rozvoj 

Ústav územního rozvoje - územní plánování a stavební řád

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor rozvoje a investic, Městský úřad Hranice

26. Kontaktní osoba

Ing. Dagmar Čabalová, vedoucí odboru rozvoje a investic dagmar.cabalova@mesto-hranice.cz , 581 828 200

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1. 2023

28. Popis byl naposledy aktualizován

23. 1. 2022

29. Datum konce platnosti popisu

Není stanoven

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Nejsou stanovena

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies