logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Zřízení věcného břemene

Publikováno 28.7.2017

Zřízení věcného břemene zatěžujícího nemovitý majetek města Hranic

01. Identifikační číslo

02. Kód

03. Pojmenování ( název )životní situace

Zřízení věcného břemene

04. Základní informace k životní situaci

Zřízení věcného břemene zatěžujícího nemovitý majetek města Hranic

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat ( podat žádost apod.)

Právnická osoba a fyzická osoba starší 18-ti let

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání písemné žádosti na schváleném formuláři QF-OSM-08 s požadovanými přílohami, tj. snímkem mapy se zákresem, geometrický plán na rozsah věcného břemene, úhrada za ověření podpisu a za vklad smlouvy do katastru nemovitostí

07. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podání písemné žádosti na schváleném formuláři QF-OSM-08, s požadovanými přílohami, tj. snímkem mapy se zákresem, případně část projektové dokumentace.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Město Hranice, Pernštejnské nám.1, odbor správy majetku , 2. patro

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Martina Križanová - dv. 307, tel. 581 828 234
Bc. Ludmila Bortlová - dv. č. 307, tel. 581 828 233

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Vyplněný formulář QF-OSM-08, s požadovanými přílohami, tj. snímkem mapy včetně souhlasu s použitím osobních údajům, případně část projektové dokumentace

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o zřízení věcného břemene QF-OSM-08 (příloha 1 - PDF) nebo Žádost o zřízení věcného břemene QF-OSM-08 (příloha 1 - word)

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Při podání žádosti se žádný poplatek nehradí

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

- 1-2 měsíce - k uzavření smlouvy o smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ( ve složitějších případech 3-6 měsíce)
- 3-4 měsíce - k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene) včetně vkladu do katastru nemovitostí (( ve složitějších případech 5-6 měsíců)

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

MěÚ Hranice - odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení územního plánování a oddělení životního prostředí a příp. i další je-li to nezbytně nutné pro rozhodování

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli vyžadovány

podpisy smluv a úhrada částky za věcné břemeno včetně nákladů spojených s převodem

16. Elektronická služba, kterou lze využít

podatelna@mesto-hranice.cz  ( s elektronicky ověřeným podpisem)

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Zákon č. 128/2000 Sb. , zákon o obecních zřízeních ( o obcích) v platném znění
Zákon č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí České republiky ( katastrální zákon , v platném znění)
Vyhláška č. 357/2013  Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)
Vyhláška č. 359/2013 Sb., o stanovení vzoru formuláře pro podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu


19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

nejsou

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Smluvní pokuta příp. jiná pokuta dle usnesení rady města a dané smlouvy , odstoupení od smlouvy


21. Nejčastější dotazy
-

22. Další informace
-

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat jaké z jiných zdrojů nebo v jiné formě
-

24. Související životní situace a návody jak je řešit
-

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor správy majetku

26. Kontaktní osoba

Martina Križanová, dv. 307, tel. 581 828 234

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

25. 5. 2018

28. Popis byl naposledy aktualizován

21. 5. 2018

29. Datum konce platnosti popisu 

bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2021