logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Územní plán Hranic

Územní plán Hranic - úplné znění po změně č. 2

V souladu s ustanovením § 55 odst. 5 stavebního zákona pořizovatel – Městský úřad Hranice, odbor rozvoje města, oddělení územního plánování, zajistil vyhotovení dokumentace Územní plán Hranic – úplné znění po změně č. 2.

Územní plán Hranic byl vydán usnesením č. 270/2016 – ZM 13 ze dne 28. 4. 2016, opatření obecné povahy pod č. j. OSUZPD/5666/16 (účinnost 18. 5. 2016) a Změna č. 2 usnesením č. 50/2018 – ZM 3 ze dne 20. 12. 2018, opatření obecné povahy č. j. ORM/11489/19 (účinnost ………………2019).

Přílohy ke stažení

ÚP HRANIC_ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNĚ Č. 2 (1 144,17 KB)

01_UZ2_Základní členění_opt (19 028,31 KB)

02_UZ2_Hlavní výkres_opt (21 810,79 KB)

03_UZ2_DOPRAVA+TI_opt (20 279,60 KB)

04_UZ2_VPS_opt (18 571,08 KB)

05_UZ2_Koordinační výkres_opt (28 466,05 KB)

Územní plán Hranic

Zastupitelstvo města Hranic usnesením č.270/2016-ZM 13 ze dne 28.4.2016 vydalo „Územní plán Hranic“, formou opatření obecné povahy č.j. OSUZPD/5666/16. Územní plán Hranic nabyl účinnosti dne 18.5.2016. Do územního plánu Hranic lze nahlížet na Městském úřadu města Hranic, odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy (oddělení stavební úřad a oddělení územního plánování).  Do dokladové části o pořizování územního plánu lze nahlížet na Městském úřadu města Hranic, odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení územního plánování.  

Územní plán Hranic v mapové aplikaci (má pouze informativní charakter.)

Aplikace umožňuje po kliknutí do mapy zobrazit příslušný regulativ plochy a následně i jeho text – podmínky pro využití. Zkratka regulativu je zobrazena v pravé horní části mapového okna.

 

Územní opatření o stavební uzávěře

Krajský úřad rozhodnutím č.j. KUOK 112879/2016 ze dne 28. 11. 2016 zrušil část opatření obecné povahy Územní plán Hranic ve věci podmínky vydání regulačního plánu (na žádost) pro rozhodování o změnách v území a zadání těchto regulačních plánů v lokalitách Drahotuše – Stará štreka, Hranice – Za Čaputovým dvorem a Valšovice – Západ. Rada města usnesením  č. 1474/2017 – RM 45 ze dne 7. 3. 2017 do doby nabytí účinnosti Změny č. 2 Územního plánu Hranic  vydala pro lokality Hranice – Za Čaputovým dvorem a Valšovice – Západ územní opatření o stavební uzávěře, které nabyl   účinnosti 4. 4. 2017. V přílohách naleznete i grafické vyznačení dotčených oblastí.

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019