logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Dotace - granty

Publikováno 14.12.2020

Na základě usnesení Zastupitelstva města Hranic nebudou v roce 2021 granty rozdělovány.

1. Identifikační kód

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Dotace - granty na kulturu, tělovýchovu, vzdělávání, spolupráci partnerských měst, sociálních věcí a zdravotnictví, životního prostředí, prevenci kriminality, investic a oprav tělovýchovných, kulturních a sociálních zařízení a oprav a obnovy v oblasti památkové péče.

Granty a dotace, které lze získat v rámci Evropské unie naleznete v rubrice  EU, granty a dotace pro  a to jak pro občany, tak pro podnikatele 

4. Základní informace k životní situaci

 Cílem tohoto programu je podpora projektů v oblasti kultury, tělovýchovy, spolupráce s partnerskými městy, vzdělávání, zdravotnictví, sociálních věcí, prevence kriminality, životního prostředí a památkové péče vedoucí ke kultivaci a regeneraci občanů města Hranic, ale také jako prostředek rozvoje občanské společnosti.
Program má přispět k rozšíření nabídky pro trávení volného času obyvatel a návštěvníků města, pomoci pořadatelům v realizaci stávajících akcí většího významu a podpořit vznik nových.
Více v Grantovém programu města Hranic.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Organizace nenapojené na veřejné rozpočty
Spolky, nadace, obecně prospěšné společnosti apod. a další fyzické či právnické osoby se sídlem v Hranicích nebo se sídlem jinde, které svými projekty obohatí nabídku akcí ve výše uvedených oblastech pro občany města Hranic.
Organizace napojené na veřejné rozpočty
Příspěvkové organizace, nabízejí-li realizaci projektu, který je nad rámec jejich hlavní činnosti a není financován z běžných provozních finančních prostředků

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

V řádném termínu podat řádně vyplněnou přihlášku včetně příloh do grantového programu. Přihlášku  je nutné podat v elektronické podobě  na adresu  podatelna@mesto-hranice.cz , pokud možno opatřenou elektronickým podpisem. V případě, že subjekt nedisponuje elektronickým podpisem, je nutné  do  tří pracovních dnů  dodat vytištěný  vyplněný formulář přihlášky s podpisem statutárního zástupce.

Pokud uchazeč o grant podává více přihlášek do grantového řízení, pošle je jednotlivě v samostatných emailových zprávách. Do předmětu zprávy uvede „GRANTY“, aktuální rok grantového řízení a  příslušnou oblast.

Odeslání přihlášek do grantového řízení v uvedené formě doporučujeme nejpozději den předcházející poslednímu dni lhůty pro podání přihlášek do grantového řízení.

8. Na které instituce životní situaci řešit

Městský úřad Hranice

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Jednotlivé odbory městského úřadu dle konkrétní oblasti:

  • oblast kultury (Odbor školství, kultury a tělovýchovy - MgA. Jarmila Vrtalová)
  • oblast spolupráce partnerských měst (Odbor školství, kultury a tělovýchovy - MgA. Jarmila Vrtalová)
  • oblast vzdělávání (Odbor školství, kultury a tělovýchovy - Kateřina Šváčková)
  • oblast tělovýchovy (Odbor školství, kultury a tělovýchovy - Kateřina Šváčková)
  • oblast sociální-zdravotní (Odbor sociálních věcí -  Soňa Hümmerová)
  • oblast prevence kriminality (Městská policie - Miroslav Mann)
  • oblast životní prostředí (Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy - Jana Koláčková)
  • oblast investice a opravy tělovýchovných, kulturních a sociálních zařízení (Odbor investic města - Bc. Vlasta Zapatová)
  • oblast  oprav a obnovy  v oblasti památkové péče (Odbor školství, kultury a tělovýchovy - Bc. Barbora Kaštovská)

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Vyplněný formulář Přihláška do grantového programu včetně požadovaných příloh (viz Grantový program města Hranic - příloha 1)

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář Přihláška do grantového programu - Příloha č. 3/QI 61- 01-10 Grantového programu ve formátu PDF nebo word
Formulář Vyúčtování finančního grantu - Příloha č. 4/QI 61 - 01 - 10 Grantového programu (PDF), nebo  Příloha č. 4/QI 61 - 01 - 10 Grantového programu (word)
Formuláře jsou k dispozici v Podatelně MěÚ Hranice, nebo v elektronické podobě

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Termín podání přihlášek je do 5. ledna příslušného roku - změna (první kolo), případně do 30. června příslušného roku (druhé kolo - pokud jej Rada města vyhlásí).
Termín vyúčtování: Do 60 dnů od ukončení projektu, nejpozději do 30. listopadu příslušného roku, respektive 15. ledna následujícího roku (pro akce konané po akce konané po 30.11.)

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Grantový program města Hranic od roku 2016 schválilo Zastupitelstvo města Hranic usnesením č. 79/2015 - ZM 4 ze dne 2. 4. 2015 a naposledy aktualizovalo usnesením č. 621/2017 – ZM 26 ze dne 14.12.2017.

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Příspěvky z rozpočtu města na celoroční činnost v oblasti kultury, tělovýchovy, sociálně-zdravotní oblasti, oblasti životního prostředí a dalších volnočasových aktivit

25. Za správnost odpovídá útvar.

Příslušné odbory

26. Kontaktní osoba.

Kontaktní osoby viz výše

27. Je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

2. 1. 2020

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2021