logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Dotace - příspěvky na činnost

Publikováno 24.11.2020

1. Identifikační kód

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Příspěvky z rozpočtu města na celoroční činnost v oblasti kultury, tělovýchovy, sociálně-zdravotní oblasti, oblasti životního prostředí a dalších volnočasových aktivit

4. Základní informace k životní situaci

Smyslem příspěvků je podpora celoroční činnosti v oblastech:

 1. Kultura (mládeže i dospělých)

 2. Tělovýchova mládeže dle Koncepce na podporu tělovýchovy mládeže, a další zájmové a volnočasové aktivity

 3. Tělovýchova dospělých za splnění podmínek: - oddíl, jednotlivec pravidelně reprezentuje město
                                                                   - oddíl, jednotlivec působí v soutěžích na celostátní a mezinárodní úrovni

 4. Sociálně-zdravotní oblast (mládeže i dospělých)

 5. Oblast životního prostředí (mládeže i dospělých)

- až do výše částky, která se rovná rozdílu mezi celkovými výdaji a příjmy žadatele

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatelem může být:

 • nezisková organizace - právnická osoba nenapojená na veřejné rozpočty (spolky, soubory, nadace, obecně prospěšné společnosti apod.) se sídlem nebo vykonávající činnost na území města Hranic

 • ostatní právnické a fyzické osoby působící ve výše jmenovaných oblastech se sídlem nebo vykonávající činnost na území města Hranic

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Každý žadatel může v každé oblasti v jednotlivém kole předložit pouze jednu žádost (souhrnně za všechny své složky). V případě, že Rada města vyhlásí další kolo příjmu žádostí o příspěvek na celoroční činnost, může každý žadatel podat v každé oblasti opět pouze jednu žádost.

Organizace, ve kterých je sportovní činnost realizována prostřednictvím oddílů, mohou žádat za každý oddíl samostatně.

Žadatelem nemůže být: škola, školské zařízení a příspěvková organizace města.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

 • V řádném termínu podat řádně vyplněnou žádost o poskytnutí příspěvku na celoroční činnost včetně příloh. Žádost  je nutné podat v elektronické podobě  na adresu  podatelna@mesto-hranice.cz , pokud možno opatřenou elektronickým podpisem. V případě, že subjekt nedisponuje elektronickým podpisem, je nutné  do  tří pracovních dnů  dodat vytištěný  vyplněný formulář žádosti s podpisem statutárního zástupce.
 • Pokud žadatel o příspěvek podává více žádostí o příspěvek, pošle je jednotlivě v samostatných emailových zprávách. Do předmětu zprávy uvede „ PŘÍSPĚVKY“, aktuální rok a příslušnou oblast.
 • Odeslání žádostí o příspěvek na celoroční činnost v uvedené formě doporučujeme nejpozději den předcházející poslednímu dni lhůty pro podání žádostí o příspěvek na celoroční činnost.

8. Instituce, která životní situaci řeší

Město Hranice

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Jednotlivé odbory městského úřadu dle konkrétní oblasti:
oblast kultury (Odbor školství, kultury a tělovýchovy - MgA. Jarmila Vrtalová, tel. 581 828 114, jarmila.vrtalova@mesto-hranice.cz)
oblast vzdělávání (Odbor školství, kultury a tělovýchovy - Kateřina Šváčková, tel. 581 828 112, katerina.svackova@mesto-hranice.cz)
oblast tělovýchovy (Odbor školství, kultury a tělovýchovy - Kateřina Šváčková)
oblast sociální-zdravotní (Odbor sociálních věcí - Soňa Hümmerová, tel.: 581 828 425, sona.hummerova@mesto-hranice)
oblast životní prostředí (Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy - Jana Koláčková, tel.: 581 828 351, jana.kolackova@mesto-hranice.cz)

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Řádně vyplněný formulář Žádost o poskytnutí finančního příspěvku

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář Žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města (PDF) nebo Žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města (word)
Formulář Vyúčtování finančního příspěvku (PDF) nebo Vyúčtování finančního příspěvku (word)

Příloha 1 - Zásady pro poskytování příspěvků z rozpočtu města

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Termín pro podání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku: 5. ledna (změna) příslušného kalendářního roku

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Vyúčtovat poskytnutý příspěvek v řádném termínu.

Termín vyúčtování finančního příspěvku: 30. listopadu příslušného kalendářního roku.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Případné dotazy můžete směřovat na elektronickou adresu podatelna@mesto-hranice.cz  nebo kontaktním osobám dle příslušné oblasti.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zásady pro poskytování příspěvků z rozpočtu města schválilo Zastupitelstvo města Hranic usnesením č. 79/2015 - ZM 4 ze dne 2. 4. 2015 a naposledy aktualizovalo usnesením č. 621/2017 – ZM 26 ze dne 14.12.2017.

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Zásady pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (nyní novelizovány)

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Granty na kulturu, tělovýchovu, vzdělávání, spolupráci partnerských měst, sociálních věcí a zdravotnictví, životního prostředí, prevenci kriminality, investice a opravy tělovýchovných, kulturních a sociálních zařízení a opravy a obnovy  v oblasti památkové péče

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Příslušné odbory

26. Kontaktní osoba.

Kontaktní osoby viz výše

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1. 2020

28. Popis byl naposledy aktualizován

6.1.2020

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2021