logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Obnova kulturní památky

Publikováno 27.7.2017

Obnova movité nebo nemovité kulturní památky.

01. Identifikační kód

02. Kód

03. Pojmenování (název) životní situace

Obnova movité nebo nemovité kulturní památky.

04. Základní informace k životní situaci

Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí, je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko. Jinou úpravou se rozumí modernizace budovy při nezměněné funkci.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Vlastník kulturní památky.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Obecně nejsou stanoveny žádné.
U věcí, které jsou v podílovém spoluvlastnictví, je třeba, aby s úpravou souhlasila a k žádosti se připojila nadpoloviční většina vlastníků (počítáno podle jejich spoluvlastnických podílů na společné věci).
U úprav společných částí domu, v němž jsou vymezeny bytové a nebytové jednotky, je třeba, aby s úpravou souhlasila a k žádosti se připojila většina vlastníků jednotek, jak to předpokládá § 11 odst. 5 zákona č. 72/1994 Sb.,o vlastnictví bytů.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Písemná  Žádost o vydání závazného stanoviska (PDF) nebo Žádost o vydání závazného stanoviska  (word).

Základní obsah a přílohy podání

A. Podání musí obsahovat
a) název a umístění kulturní památky včetně rejstříkového čísla Ústředního seznamu,
b) popis současného stavu kulturní památky s uvedením závad,
c) předpokládaný rozsah obnovy,
d) investora obnovy,
e) předpokládané celkové náklady a termín provedení obnovy,
f) předpokládaný přínos obnovy pro další využití kulturní památky.

B. Přílohy podání
Doklad o vlastnictví kulturní památky (například výpis z katastru nemovitostí).

08. Na které instituci životní situaci řešit

Obecní úřad obce s rozšířenou působností
- místně příslušný podle místa, kde se nachází nemovitá kulturní památka
- místně příslušný podle sídla či bydliště vlastníka movité kulturní památky

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

S pracovníky odboru školství, kultury a tělovýchovy, a to v době hodin pro veřejnost, případně po telefonické dohodě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Písemná  Žádost o vydání závazného stanoviska (PDF) nebo Žádost o vydání závazného stanoviska  (word).
Interaktivní formulář Žádost o vydání závazného stanoviska 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty jsou stanoveny ve správním řádu.

14. Kteří jsou další účastníci řešení životní situace

Pro toto řízení není výslovně vyžadována účast dalších osob.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Případné dotazy lze činit e-mailem na adresu: podatelna@mesto-hranice.cz  

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

18. Jaké jsou související předpisy

Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy, publikovaná pod č. 73/2000 Sb.m.s.
Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidovaná), publikovaná pod č. 99/2000 Sb.m.s.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Písemné odvolání, které se podává u správního úřadu, který ve věci rozhodl; o odvolání rozhoduje krajský úřad.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za provedení obnovy kulturní památky bez závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo za nedodržení podmínek určených v tomto závazném stanovisku je možné uložit právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která tuto povinnost nesplnila při výkonu svého podnikání, pokutu až do výše 100.000,- Kč.
Za provedení obnovy kulturní památky bez závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo za nedodržení podmínek určených v tomto závazném stanovisku je možné uložit fyzické osobě, která není uvedena v předchozí větě (tedy například fyzické osobě nepodnikající), pokutu až do výše 10.000,- Kč.

21. Nejčastější dotazy

O jaké dotace lze žádat?

Přehled možných dotačních titulů naleznete zde.

22. Další informace

Příručka Kulturní památky a péče o ně, možné otevřít na webových stánkách Ministerstva kultury http://www.mkcr.cz, složka "Kulturní dědictví/Památková péče/Občan a nakládání s památkovým fondem/Návod na řešení životních situací".

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

a) přemístění nemovité kulturní památky (její součásti, příslušenství)
b) trvalé přemístění movité kulturní památky z veřejně přístupného místa

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor školství, kultury a tělovýchovy

26. Kontaktní osoba

Barbora Kaštovská, 581 828 113

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

28.1.2019

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies