logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Poplatek z pobytu

Publikováno 4.1.2022

Místní poplatek z pobytu.

01. Identifikační kód

02. Kód

03. Pojmenování (název) životní situace

Místní poplatek z pobytu.

04. Základní informace k životní situaci

Předmětem poplatku z pobytu je úplatný pobyt na území města Hranic trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu, s výjimkou pobytu, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda, a pobytu ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče, pokud je tento pobyt hrazenou zdravotní službou podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění nebo pokud je její součástí. Poplatek je zaměřen na krátkodobé pobyty, které budou mít vesměs rekreační a turistickou povahu, nicméně není vázán na konkrétní účel pobytu a ani na druh ubytovacího prostoru, ve kterém je pobyt realizován, není tedy podmíněn pobytem v zařízení určeném k poskytování přechodného ubytování, ale vztahuje se i na všechny ostatní případy (např. umožnění stanování na zahradě, krátkodobé ubytování v bytě v rámci sdílené ekonomiky - Airbnb, Booking apod.).

Poplatek platí osoba, která není v obci přihlášena k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo v případě cizinců – ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území ČR, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců.

Poplatek je odváděn prostřednictvím plátce poplatku, kterým je poskytovatel úplatného pobytu. Tento plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka a ve lhůtě stanovené obecně závaznou vyhláškou jej odvést správci poplatku, kterým je finanční odbor Městského úřadu Hranice.

Zároveň zákon o místních poplatcích ukládá plátci i povinnost vést a po stanovenou dobu uchovávat evidenční knihu a stanoví výčet evidovaných údajů i způsob vedení evidence. Pořadatelům masových kulturních či sportovních akcí poskytujícím pobyt jejich účastníkům pak umožňuje za stanovených podmínek plnit evidenční povinnost plátce ve zjednodušeném rozsahu.

Podle ustanovení § 3 b odst. 1 a 2 zákona o místních poplatcích je od místního poplatku z pobytu osvobozena osoba:

a) nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce,

b) mladší 18 let,

c) hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče,

d) pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví konaných na území obce,

e) vykonávající na území obce sezónní práci pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu nebo

 f) pobývající na území obce

  1. ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
  2. v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby,
  3. v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo
  4. za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném záchranném systému,

g)      příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné službě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky pobývající na území obce v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo této obce v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních úkolů.

Případný nárok na osvobození uplatní poplatník u plátce tohoto poplatku.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Plátce poplatku, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která úplatný pobyt poskytla, popř. osoba zplnomocněná v případě zastupování plátce poplatku.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí dle OZV č. 4/2021.

Plátce poplatku je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 30 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu, ve kterém uvede údaje stanovené v obecně závazné vyhlášce města. Ukončení této činnosti plátce poplatku ohlásí správci poplatku ve lhůtě 30 dnů. Zároveň je plátce poplatku povinen po ukončení každého čtvrtletí ohlásit správci poplatku vyúčtování poplatku a odvést vybraný poplatek nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním ohlášení na předepsaném formuláři Ohlašovací povinnost Místní poplatek z pobytu dle OZV č. 4/2021 prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, datovou zprávou, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky nebo osobně u správce místního poplatku.

08. Na které instituci životní situaci řešit

MěÚ Hranice, finanční odbor

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

MěÚ Hranice, finanční odbor dveře č. 453,
Jana Potíšková tel. 581 828 378

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), doložení oprávnění k podnikatelské činnosti, popř. plná moc, pokud si plátce poplatku zvolí svého zmocněnce.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář Místní poplatek z pobytu - Ohlašovací povinnost je k dispozici na finančním odboru dveře č. 453, nebo na podatelně v přízemí dveře č. 122. Zde si formulář můžete stáhnout ve formátu PDF nebo word.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Sazba poplatku dle OZV č. 4/2021 činí za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku, 30 Kč.

Poplatek z pobytu se vypočte jako součin základu poplatku (počet započatých dní pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu) a sazby poplatku.

Plátce poplatku vybraný poplatek odvede správci poplatku čtvrtletně, nejpozději do 15. dne následujícího čtvrtletí.

Úhradu je možné provést bezhotovostním převodem z účtu, poštovní složenkou, popř. v hotovosti v pokladně MěÚ Hranice dveře č. 323.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Dle OZV č. 4/2021.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastnici postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Ohlašovací povinnost dle OZV č. 4/2021. Vyúčtování podává ubytovatel čtvrtletně do 15 dnů po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci lze řešit zasláním pro podávání oficiálních písemností opatřených zaručeným elektronickým podpisem elektronickou poštou na podatelnu města podatelna@mesto-hranice.cz nebo datovou schránkou – ID datové schránky: q8abr3t.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a OZV č 4/2021

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nejsou

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Včas neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

Informace podá finanční odbor, dveře č. 453, tel 581 828 378

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Finanční odbor

26. Kontaktní osoba

Jana Potíšková, telefon 581 828 378

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2022

28. Popis byl naposledy aktualizován

3. 1. 2022

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies