logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Poplatek z pobytu

Publikováno 23.1.2020

Místní poplatek z pobytu.

01. Identifikační kód

02. Kód

03. Pojmenování (název) životní situace

Místní poplatek z pobytu.

04. Základní informace k životní situaci

Předmětem poplatku z pobytu je úplatný pobyt na území města Hranic trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu, s výjimkou pobytu, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda. Poplatek je zaměřen na krátkodobé pobyty vesměs rekreační a turistické povahy, nicméně není vázán na konkrétní účel pobytu a ani na místo, kde je pobyt realizován, není tedy podmíněn pobytem v zařízení určeném k poskytování přechodného ubytování, ale vztahuje se i na ostatní případy (např. krátkodobé ubytování v bytě v rámci sdílené ekonomiky - Airbnb, Booking nebo umožnění stanování na zahradě).

Poplatek platí osoba, která není v obci přihlášena k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo v případě cizinců – ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území ČR, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců.

Poplatek je odváděn prostřednictvím plátce poplatku, kterým je poskytovatel úplatného pobytu. Tento plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka a odvést správci poplatku, kterým je finanční odbor Městského úřadu Hranice.

Plátce poplatku je povinen vést evidenční knihu, do které zapisuje den počátku a den konce pobytu,  jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu místa přihlášení nebo obdobného místa v zahraničí, datum narození, číslo a druh průkazu totožnosti osoby, které pobyt poskytl, výši vybraného poplatku, nebo důvod osvobození od poplatku. Jednotlivá osvobození od poplatku jsou uvedena v OZV č. 5/2019. Případný nárok na osvobození uplatní poplatník u plátce poplatku.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Plátce poplatku, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která úplatný pobyt poskytla, popř. osoba zplnomocněná v případě zastupování plátce poplatku.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí dle OZV č. 5/2019.

Plátce poplatku je povinen písemně podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 30 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu. Ukončení této činnosti plátce poplatku ohlásí správci poplatku ve lhůtě 30 dnů. Plátce poplatku je povinen po ukončení každého čtvrtletí ohlásit správci poplatku vyúčtování poplatku nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním ohlášení na předepsaném formuláři Ohlašovací povinnost Místní poplatek z pobytu dle OZV č. 5/2019 prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, datovou zprávou, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky nebo osobně u správce místního poplatku.

08. Na které instituci životní situaci řešit

MěÚ Hranice, finanční odbor

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

MěÚ Hranice, finanční odbor dveře č. 453,
Jana Potíšková tel. 581 828 378

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), doložení oprávnění k podnikatelské činnosti, popř. plná moc, pokud si plátce poplatku zvolí svého zmocněnce.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář Místní poplatek z pobytu - Ohlašovací povinnost je k dispozici na finančním odboru dveře č. 453, nebo na podatelně v přízemí dveře č. 122. Zde si formulář můžete stáhnout ve formátu PDF nebo word.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Sazba poplatku dle OZV č. 5/2019 činí za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku, 20 Kč.

Poplatek z pobytu se vypočte jako součin základu poplatku (počet započatých dní pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu) a sazby poplatku.

Plátce poplatku vybraný poplatek odvede správci poplatku čtvrtletně, nejpozději do 15. dne následujícího čtvrtletí.

Úhradu je možné provést bezhotovostním převodem z účtu, poštovní složenkou, popř. v hotovosti v pokladně MěÚ Hranice dveře č. 323.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Dle OZV č. 5/2019.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastnici postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Ohlašovací povinnost dle OZV č. 5/2019. Vyúčtování podává ubytovatel čtvrtletně do 15 dnů po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci lze řešit zasláním pro podávání oficiálních písemností opatřených zaručeným elektronickým podpisem elektronickou poštou na podatelnu města podatelna@mesto-hranice.cz.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a OZV č 5/2019.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nejsou

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Včas neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

Informace podá finanční odbor, dveře č. 453, tel 581 828 378

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Finanční odbor

26. Kontaktní osoba

Jana Potíšková, telefon 581 828 378

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2020

28. Popis byl naposledy aktualizován

24.01.2020

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2020