logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Poplatek z pobytu

Publikováno 4.1.2022

Místní poplatek z pobytu.

01. Identifikační kód

02. Kód

03. Pojmenování (název) životní situace

Místní poplatek z pobytu - OZV č. 8/2023.

04. Základní informace k životní situaci

Předmětem poplatku z pobytu je úplatný pobyt na území města Hranic trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu, s výjimkou pobytu, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda, a pobytu ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče, pokud je tento pobyt hrazenou zdravotní službou podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění nebo pokud je její součástí, s výjimkou lázeňské léčebně rehabilitační péče. Poplatek je zaměřen na krátkodobé pobyty, které budou mít v praxi vesměs rekreační a turistickou povahu, nicméně není vázán na konkrétní účel pobytu. Stejně tak není vázán na druh ubytovacího prostoru, ve kterém je pobyt realizován, není tedy podmíněn pobytem v zařízení určeném k poskytování přechodného ubytování, ale vztahuje se i na všechny ostatní případy (např. umožnění stanování na zahradě, krátkodobé ubytování v bytě v rámci sdílené ekonomiky - Airbnb, Booking apod.).

Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášená. Pojem přihlášení fyzické osoby v obci vymezuje § 16c zákona o místních poplatcích, podle kterého se za ně považuje přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo v případě cizinců – za splnění dalších podmínek – ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců.

Poplatek je odváděn prostřednictvím plátce poplatku, kterým je poskytovatel úplatného pobytu. Tento plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka a ve lhůtě stanovené obecně závaznou vyhláškou jej odvést správci poplatku, kterým je finanční odbor Městského úřadu Hranice.

Zároveň zákon o místních poplatcích ukládá plátci i povinnost vést a po stanovenou dobu uchovávat evidenční knihu a stanoví výčet evidovaných údajů i způsob vedení evidence. Pořadatelům masových kulturních či sportovních akcí poskytujícím pobyt jejich účastníkům pak umožňuje za stanovených podmínek plnit evidenční povinnost plátce poplatku ve zjednodušeném rozsahu.

Podle ustanovení § 3 b odst. 1 a 2 zákona o místních poplatcích je od místního poplatku z pobytu osvobozena osoba:

a) nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce,

b) mladší 18 let,

c) hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče,

d) pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví konaných na území obce,

e) vykonávající na území obce sezónní práci pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu nebo

f) pobývající na území obce

  1. ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
  2. v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby,
  3. v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo
  4. za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném záchranném systému,
  1. příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné službě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky pobývající na území obce v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo této obce v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních úkolů.

Případný nárok na osvobození uplatní poplatník u plátce tohoto poplatku.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Plátce poplatku, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která úplatný pobyt poskytla, popř. osoba zplnomocněná v případě zastupování plátce poplatku.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí dle OZV č. 8/2023.

Plátce poplatku je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu; údaje uváděné v ohlášení upravuje zákon o místních poplatcích. Ukončení této činnosti plátce ohlásí správci poplatku rovněž ve lhůtě 15 dnů. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je plátce poplatku povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Poplatek z pobytu se vypočte jako součin základu poplatku (počet započatých dní pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu) a sazby poplatku.

Plátce poplatku vybraný poplatek odvede správci poplatku čtvrtletně, nejpozději do 15. dne následujícího čtvrtletí.

Zároveň zákon o místních poplatcích ukládá plátci i povinnost vést a po stanovenou dobu uchovávat evidenční knihu a stanoví výčet evidovaných údajů i způsob vedení evidence.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním ohlášení na formuláři Místní poplatek z pobytu - Ohlašovací povinnost dle OZV č. 8/2023.  Podání lze učinit písemně, a to v listinné podobě nebo elektronicky; elektronicky lze podání učinit pouze datovou zprávou podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky nebo s využitím přístupu se zaručenou identitou

08. Na které instituci životní situaci řešit

MěÚ Hranice, finanční odbor

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

MěÚ Hranice, finanční odbor dveře č. 453,
Jana Potíšková tel. 581 828 378

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), doložení oprávnění k podnikatelské činnosti, popř. plná moc, pokud si plátce poplatku zvolí svého zmocněnce.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář Místní poplatek z pobytu - Ohlašovací povinnost je k dispozici na finančním odboru dveře č. 453, nebo na podatelně v přízemí dveře č. 122. Zde si formulář můžete stáhnout ve formátu PDF nebo word.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Sazba poplatku dle OZV č. 8/2023 činí za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku, 30 Kč.

Poplatek z pobytu se vypočte jako součin základu poplatku (počet započatých dní pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu) a sazby poplatku.

Plátce poplatku vybraný poplatek odvede správci poplatku čtvrtletně, nejpozději do 15. dne následujícího čtvrtletí na základě podaného vyúčtování poplatku.

Úhradu je možné provést bezhotovostním převodem z účtu nebo poštovní poukázkou na účet města Hranic vedeného u Komerční banky a.s., č. účtu:  19-0001320831/0100, VS bude sdělen správcem poplatku, popř. v hotovosti nebo platební kartou v pokladně MěÚ Hranice dveře č. 323.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Dle OZV č. 8/2023.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci lze řešit zasláním pro podávání oficiálních písemností opatřených zaručeným elektronickým podpisem elektronickou poštou na podatelnu města podatelna@mesto-hranice.cz nebo datovou schránkou – ID datové schránky: q8abr3t.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a OZV č 8/2023

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nejsou

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Správce poplatku může poplatkovému subjektu stanovit zvýšení poplatku jako následek za pozdní úhradu poplatku nebo jeho části, a to až do výše dvojnásobku rozdílu mezi částkou poplatku, která má být zaplacena nebo odvedena, a částkou zaplacenou nebo odvedenou do původního dne splatnosti poplatku.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

Informace podá finanční odbor, dveře č. 453, tel 581 828 378

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Finanční odbor

26. Kontaktní osoba

Jana Potíšková, telefon 581 828 378

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2024

28. Popis byl naposledy aktualizován

6.  3. 2024

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies