logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Poplatek za komunální odpad

Publikováno 16.1.2023

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

01. Identifikační kód

02. Kód

03. Pojmenování (název) životní situace

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

04. Základní informace k životní situaci

Dle zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byl zaveden v Hranicích místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství. Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 5/2023, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství stanovuje sazbu poplatku, poplatníka, ohlašovací povinnost, splatnost poplatku a osvobození od poplatku..

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Poplatníkem je: fyzická osoba, která je přihlášena v obci

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Oznamovací povinnost: Ohlášení změny přihlášení v obci, přistěhování, přestěhování, narození dítěte, úmrtí, změna příjmení z důvodu např. sňatku.

08. Na které instituci životní situaci řešit

MěÚ Hranice, Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice
Finanční odbor, budova zámku - dveře č. 453

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

MěÚ Hranice, finanční odbor, budova zámku - dveře č. 453,
Ing. Jana Nehybová, telefon 581 828 374 E-mail: jana.nehybova@mesto-hranice.cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • Předložit platný občanský průkaz, rodný list nově narozeného dítěte
 • V případě nároku na osvobození, je nutno doložit doklad prokazující nárok na osvobození např. z důvodu pobytu v zahraničí – odhlášení ze zdravotní pojišťovny

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Místní poplatek za komunální odpad, kde není hlášena k pobytu žádná osoba  přihláška  (Word)
V případě přeplatku lze požádat o jeho vrácení  - formulář ve formátu PDF nebo Word.

Finanční odbor č. dveří 453 nebo podatelna v přízemí zámku

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Roční sazba poplatku:

 • Výše poplatku na jednoho poplatníka dle OZV č. 5/2023 čl. 4 činí 864,-Kč za kalendářní rok

Dle OZV dle OZV č. 5/2023 čl. 6 - osvobození:

 1. Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je
  1. poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
  2. umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
  3. umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
  4. umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení, nebo
  5. na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.
 2. Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení ve městě a která:
  a) se dlouhodobě, nejméně 6 měsíců souvisle, zdržuje v zahraničí,
  b) má do 6 let věku včetně kalendářního roku, ve kterém dovrší 6 let,
  c) v příslušném kalendářním roce dosáhne věku 70 let nebo je starší 70 let. 
 3. Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která se nachází na území tohoto města, a která je současně poplatníkem podle čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky

Splatnost poplatku:

Dle OZV č. 5/2023 čl. 5 je poplatek splatný do 30. dubna příslušného kalendářního roku.

Způsob úhrady poplatku:

Poplatníkům jsou každoročně odesílány e-maily a předtištěné složenky, včetně uvedení čísla účtu a variabilního symbolu. Tyto údaje jsou důležité pro správné zaúčtování platby.

Složenku lze zaplatit:

 • v pokladně MěÚ Hranice – bez poplatku,

Pokladna je umístěna v 2.poschodí v budově zámku, kancelář č. 323.

Provozní doba:

pondělí 8 - 11:30 12:30 – 17:00
úterý 8 - 11:30 12:30 – 17:00
středa 8 - 11:30 12:30 – 17:00
čtvrtek 8 - 11:30 12:30 – 17:00
pátek - -
 • bankovním převodem (nutno uvést správně číslo účtu a variabilní symbol - dle složenky)
 • na poště

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Dle OZV č. 5/2023 čl. 5 do 15 dnů ode dne kdy nastala skutečnost.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastnici postupu nejsou stanoveni

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Ohlašovací povinnost dle OZV č. 5/2023 čl. 3

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci lze řešit zasláním elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem na podatelnu města podatelna@mesto-hranice.cz nebo datovou schránkou – ID datové schránky: q8abr3t

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Obecně závazná vyhláška města Hranice OZV č. 5/2023 , o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

18. Jaké jsou související předpisy

zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky stanoví zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád. K nejdůležitějším patří odvolání proti platebnímu výměru poplatku, které může poplatník nebo jeho zákonný zástupce podat do 30 dnů od jeho doručení.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 

21. Nejčastější dotazy

Pokud v obci nebydlím, ale mám zde přihlášení, musím platit? ANO

22. Další informace

Finanční odbor, budova zámku - dveře č. 453, telefon 581 828 374

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Ekoltes Hranice
Zajišťuje:

sběr a odvoz komunálního odpadu
prodej sběrných nádob
Provozovna: Zborovská 606, 753 01 Hranice

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Finanční odbor

26. Kontaktní osoba

Ing. Jana Nehybová, telefon 581 828 374, e-mail: jana.nehybova@mesto-hranice.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1. 2024

28. Popis byl naposledy aktualizován

12. 6. 2024

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies