logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Poplatek za komunální odpad

Publikováno 25.7.2017

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

01. Identifikační kód

02. Kód

03. Pojmenování (název) životní situace

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

04. Základní informace k životní situaci

Dle zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byl zaveden v Hranicích místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen komunální odpad). Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 4/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů stanovuje sazbu poplatku, poplatníka, ohlašovací povinnost, splatnost poplatku a osvobození od poplatku.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Poplatníkem je:

fyzická osoba,

1. která má v obci trvalý pobyt,

2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,

3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,

4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Oznamovací povinnost: Ohlášení změny trvalého pobytu, přistěhování, přestěhování, narození dítěte, úmrtí, změna příjmení z důvodu např. sňatku.

08. Na které instituci životní situaci řešit

MěÚ Hranice, Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice
Finanční odbor, budova zámku - dveře č. 453

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

MěÚ Hranice, finanční odbor, budova zámku - dveře č. 453,
Ing. Jana Nehybová, telefon 581 828 374 E-mail: jana.nehybova@mesto-hranice.cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • Předložit platný občanský průkaz, rodný list nově narozeného dítěte
 • V případě nároku na osvobození, je nutno doložit doklad prokazující nárok na osvobození např. z důvodu pobytu v zahraničí – odhlášení ze zdravotní pojišťovny

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Místní poplatek za komunální odpad, kde není hlášena k pobytu žádná osoba- přihláška (PDF) nebo přihláška  (Word)
Místní poplatek za komunální odpad, kde není hlášena k pobytu žádná osoba - ohlášení změn (PDF) nebo ohlášení změn (Word)
V případě přeplatku lze požádat o jeho vrácení  - formulář ve formátu PDF nebo Word.

Finanční odbor č. dveří 453 nebo podatelna v přízemí zámku

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Roční sazba poplatku:

 • Výše poplatku na jednoho poplatníka dle OZV č. 4/2018 čl. 4 či4ní 696 Kč za kalendářní rok

Dle OZV č. /2018 čl. 6 - osvobození:

1)             Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je:

a)      umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

b)      umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

c)     umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

2)             Od poplatku se osvobozují:

 1. fyzické osoby uvedené v článku 2 písmeno b) této obecně závazné vyhlášky a to vlastníci stavby určené k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.
 2. fyzické osoby uvedené v článku 2 odst. 1 písmeno a) této obecně závazné vyhlášky, které se dlouhodobě, nejméně 6 měsíců souvisle, zdržují v zahraničí.
 3. fyzické osoby uvedené v článku 2 odst. 1 písmeno a) této obecně závazné vyhlášky a to osoby pobývající v jiné obci na území České republiky, které uhradily poplatek podle jiného právního předpisu (zák. č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech)
 4. fyzické osoby uvedené v článku 2 odst. 1 písmeno a) této vyhlášky, po dobu výkonu trestu odnětí svobody a vazby, pokud tuto skutečnost prokazatelně doloží.
 5. fyzické osoby uvedené v článku 2 odst. 1 písmeno a) této vyhlášky, do 6 let věku včetně kalendářního roku, ve kterém dovrší 6 let.
 6. fyzické osoby uvedené v článku 2 odst. 1 písmeno a) této vyhlášky, které v příslušném kalendářním roce dosáhnou věku 70 let nebo jsou starší 70 let věku.

Splatnost poplatku:

Dle OZV č. 4/2018 čl. 5 je poplatek splatný do 30. dubna příslušného kalendářního roku.

Způsob úhrady poplatku:                         

Poplatníkům jsou každoročně odesílány předtištěné složenky, včetně uvedení čísla účtu a variabilního symbolu. Tyto údaje jsou důležité pro správné zaúčtování platby.

Složenku lze zaplatit:

 • v pokladně MěÚ Hranice – bez poplatku,

Pokladna je umístěna v 2.poschodí v budově zámku, kancelář č. 323.

Provozní doba:

pondělí 8 - 11:30 12:30 – 17:00
úterý 8 - 11:30 12:30 – 17:00
středa 8 - 11:30 12:30 – 17:00
čtvrtek 8 - 11:30 12:30 – 17:00
pátek 8 - 11:30 -
 • bankovním převodem (nutno uvést správně číslo účtu a variabilní symbol - dle složenky)
 • na poště

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Dle OZV č. 4/2018 čl. 3 do 15 dnů ode dne kdy nastala skutečnost.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastnici postupu nejsou stanoveni

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Oznamovací povinnost dle OZV č. 4/2018 čl. 3

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci lze řešit zasláním elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem na podatelnu města podatelna@mesto-hranice.cz nebo datovou schránkou – ID datové schránky: q8abr3t

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Obecně závazná vyhláška města Hranice č. 4/2018, o místním poplatku za provoz systému a shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

18. Jaké jsou související předpisy

zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky stanoví zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád. K nejdůležitějším patří odvolání proti platebnímu výměru poplatku, které může poplatník nebo jeho zákonný zástupce podat do 30 dnů od jeho doručení.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků zvýši správce poplatku na dvojnásobek při vydání platebního výměru, toto zvýšení je příslušenstvím k poplatku.

21. Nejčastější dotazy

Pokud v obci nebydlím, ale mám zde trvalý pobyt, musím platit? ANO

22. Další informace

Finanční odbor, budova zámku - dveře č. 453, telefon 581 828 374

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Ekoltes Hranice
Zajišťuje:

sběr a odvoz komunálního odpadu
přistavení a výměnu poškozených sběrných nádob
Provozovna: Zborovská 606, 753 01 Hranice

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Finanční odbor

26. Kontaktní osoba

Ing. Jana Nehybová, telefon 581 828 374, e-mail: jana.nehybova@mesto-hranice.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1. 2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

8.1.2019

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2021