logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Poplatek za psa

Publikováno 25.7.2017

01. Identifikační kód

02. Kód

03. Pojmenování (název) životní situace

Místní poplatek ze psů

04. Základní informace k životní situaci

Místní poplatek ze psů je upraven zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Obecně závazná vyhláška města Hranic ((OZV č. 6/2023 o místním poplatku ze psů), část II, čl. 2 – poplatek ze psů, stanovuje sazbu místního poplatku, vznik a zánik poplatkové povinnosti, ohlašovací povinnost, splatnost místního poplatku a osvobození od místního poplatku.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa staršího 3 měsíců, a má přihlášení nebo sídlo na území města Hranic.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Držitel psa vyplní, vlastnoručně podepíše přiznání k poplatku a předá ho správci místních poplatků.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Oznamovací povinnost: držitel psa je povinen správci poplatku podat přiznání k poplatku do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti a v téže lhůtě oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku (zejm. odhlášení psa z evidence z důvodu úhynu, utracení, zaběhnutí, prodeje, darování, stěhování apod.) nebo má vliv na osvobození.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Na MěÚ Hranice, finanční odbor dveře č. 453

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

MěÚ Hranice, finanční odbor, budova zámku - dveře č. 453,
Ing. Jana Nehybová, telefon 581 828 374 E-mail: jana.nehybova@mesto-hranice.cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Poplatník se prokazuje platným občanským průkazem, případně pasem.

Nárok na úlevy či osvobození doloží poplatník:

  • průkazem ZTP
  • potvrzením z útulku pro psy
  • potvrzením mysliveckého sdružení o „lovecké upotřebitelnosti“ psa
  • dokladem správy sociálního zabezpečení o důchodu, pokud je důchod jediným zdrojem příjmu (pokud poplatník nepracuje, nepodniká, nepobírá žádné příspěvky).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Ohlašovací povinnost QF-FO-04 - formát PDF nebo word
Ohlášení zániku QF-FO-05- formát PDF nebo word

Finanční odbor č. dveří 453 nebo podatelna v přízemí zámku

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Výše poplatku dle (OZV č. 6/2023 O místním poplatku ze psů

 

  Roční sazba poplatku činí pro držitele s trvalým pobytem nebo sídlem: Za prvního psa Za druhého psa
téhož držitele
Za třetího a každého
dalšího psa téhož držitele
a) v domech se 4 a více byty, sídlech práv. osob 1000 Kč 1500 Kč 1 500 Kč
b)  na adrese ohlašovny Městského úřadu  Hranice - Pernštejnské nám. 1 200 Kč 350 Kč  1 500 Kč
c)

v ostatních domech v Hranicích I – Město
a ve  všech domech v Hranicích IV - Drahotuše

200 Kč 350 Kč 500 Kč
d)

ve všech domech v:
Hranice II – Lhotka, Hranice III – Velká, Hranice V – Rybáře, Hranice VI – Valšovice, Hranice VII – Slavíč, Hranice VIII – Středolesí, Hranice IX - Uhřínov

120 Kč 220 Kč 220 Kč
e) u poživatelů invalidního, starobního, vdovského a vdoveckého důchodu, který je jejich jediným zdrojem příjmů, anebo sirotčího důchodu 100 Kč 150 Kč 150 Kč

Poplatek dle (OZV č. 6/2023 O místním poplatku ze psů) čl. 5. je splatný do 31. března příslušného kalendářního roku.

Způsob úhrady poplatku:                         

Poplatníkům jsou každoročně odesílány e-maily s podklady k platbě, případně předtištěné složenky, včetně uvedení čísla účtu a variabilního symbolu. Tyto údaje jsou důležité pro správné zaúčtování platby.

Lze zaplatit:

  • pomoci QR kodu
  • bankovním převodem (nutno uvést správně číslo účtu a variabilní symbol - dle složenky)
  • v pokladně MěÚ Hranice – bez poplatku,

Pokladna je umístěna v 2.poschodí v budově zámku. Kancelář č. 323

 Úřední hodiny:

pondělí 8 - 11:30 12:30 – 17:00
úterý 8 - 11:30 12:30 – 14:00
středa 8 - 11:30 12:30 – 17:00
čtvrtek 8 - 11:30 12:30 – 14:00
pátek - -
  • bankovním převodem (nutno uvést správně číslo účtu a variabilní symbol - dle složenky)
  • na poště

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti nebo změny. Zaregistrování poplatníka probíhá ihned. Podklady k platbě jsou zaslány dodatečně před termínem splatnosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Držitel psa

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Oznamovací povinnost do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti nebo změny

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci lze řešit zasláním elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem na podatelnu města podatelna@mesto-hranice.cz nebo datovou schránkou – ID datové schránky: q8abr3t

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon 565/1990 Sb. o místních poplatcích a OZV č. 6/2023 O místním poplatku ze psů

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon 280/2009 Sb. Daňový řád, zákon 128/2000 Sb o obcích

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nejsou

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

Finanční odbor dveře č. 453, telefon 581 828 374

E-mail: jana.nehybova@mesto-hranice.cz

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Finanční odbor

26. Kontaktní osoba

Ing. Jana Nehybová, telefon 581 828 374

E-mail: jana.nehybova@mesto-hranice.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2024

28. Popis byl naposledy aktualizován

3.1.2024

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies