logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Publikováno 5.1.2022

01. Identifikační kód

02. Kód

03. Pojmenování (název) životní situace

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství ( OZV č 7/2023 )

04. Základní informace k životní situaci

Předmětem poplatku za užívání veřejného prostranství je zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Poplatek se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou uvedena jmenovitě v příloze č. 1 OZV č. 7/2023.

Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství uvedeným způsobem. V případě umístění stavebního zařízení či skladování materiálu je poplatníkem osoba, která získala stavební povolení, a nikoli dodavatel stavebních prací.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Poplatník, fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství zvláštním způsobem, popř. osoba zplnomocněná v případě zastupování poplatníka.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí dle OZV č. 7/2023.

Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději 5 dnů před zahájením užívání veřejného prostranství; není-li to možné, je povinen podat nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. Údaje uváděné v ohlášení upravuje zákon o místních poplatcích.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním ohlášení na formuláři Místní poplatek za užívání veřejného prostranství – Ohlašovací povinnost dle OZV č. 7/2023. Podání lze učinit písemně, a to v listinné podobě nebo elektronicky; elektronicky lze podání učinit pouze datovou zprávou podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky nebo s využitím přístupu se zaručenou identitou.

08. Na které instituci životní situaci řešit

MěÚ Hranice, finanční odbor

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

MěÚ Hranice, finanční odbor dveře č. 453,
Jana Potíšková telefon. 581 828 378

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 Doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), povolení k užívání veřejného prostranství vydané příslušným odborem MěÚ (pokud bylo vydáno), popř. plná moc, pokud si poplatník zvolí svého zmocněnce.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář Místní poplatek za užívání veřejného prostranství – Ohlašovací povinnost, je k dispozici na finančním odboru dveře č. 453, nebo na podatelně v přízemí dveře č. 122. V přílohách ho naleznete ve formátu PDF a word.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Sazby poplatku dle OZV č. 7/2023.

Poplatek je vybírán za celou dobu, kdy je veřejné prostranství zvláštním způsobem užíváno, a to počínaje dnem, kdy se veřejné prostranství fakticky začalo zvláštním způsobem užívat až do dne, kdy skončilo, tj. od kdy mohlo být veřejné prostranství opětovně obecně užíváno.

Poplatek je splatný nejpozději do 15 dnů ode dne ukončení užívání veřejného prostranství. Poplatek stanovený paušální částkou je splatný do 30 dnů od počátku každého poplatkového období.

Úhradu je možné provést bezhotovostním převodem z účtu nebo poštovní poukázkou na účet města Hranic vedeného u Komerční banky a.s., č. účtu: 19-0001320831/0100, VS bude sdělen správcem poplatku, popř. v hotovosti nebo platební kartou v pokladně MěÚ Hranice dveře č. 323.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Dle  OZV č 7/2023.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci lze řešit zasláním pro podávání oficiálních písemností opatřených zaručeným elektronickým podpisem elektronickou poštou na podatelnu města podatelna@mesto-hranice.cz nebo datovou schránkou – ID datové schránky: q8abr3t.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a OZV č 7/2023.  

18. Jaké jsou související předpisy

 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nejsou

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Správce poplatku může poplatkovému subjektu stanovit zvýšení poplatku jako následek za pozdní úhradu poplatku nebo jeho části, a to až do výše dvojnásobku rozdílu mezi částkou poplatku, která má být zaplacena nebo odvedena, a částkou zaplacenou nebo odvedenou do původního dne splatnosti poplatku.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

Finanční odbor, dveře č. 453, telefon 581 828 378

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Finanční odbor

26. Kontaktní osoba

Jana Potíšková, telefon 581 828 378

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2024

28. Popis byl naposledy aktualizován

6. 3. 2024

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies