logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Publikováno 5.1.2022

01. Identifikační kód

02. Kód

03. Pojmenování (název) životní situace

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství ( OZV č 3/2021 )

04. Základní informace k životní situaci

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí., umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Poplatek se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou uvedena jmenovitě v příloze č. 1  OZV č 3/2021.

Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství uvedeným způsobem. V případě vzniku platební povinnosti v důsledku realizace stavebních prací je poplatníkem vždy stavebník (investor), nikoliv osoba, která pro stavebníka práce provádí (dodavatel).

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství zvláštním způsobem.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí dle OZV č 3/2021.

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku užívání veřejného prostranství nejméně 5 dní před zahájením užívání veřejného prostranství, předpokládanou dobu, místo, způsob a výměru užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 3 dny je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den. Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů uvedených v ohlášení nejpozději do 15 dnů.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním ohlášení na předepsaném formuláři Ohlašovací povinnost Místní poplatek za užívání veřejného prostranství dle  OZV č 3/2021 prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, datovou zprávou, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky nebo osobně u správce místního poplatku.

08. Na které instituci životní situaci řešit

MěÚ Hranice, finanční odbor

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

MěÚ Hranice, finanční odbor dveře č. 453,
Jana Potíšková telefon. 581 828 378

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 Doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a Povolení k užívání veřejného prostranství vydané příslušným odborem MěÚ (pokud bylo vydáno).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář Místní poplatek za užívání veřejného prostranství – Ohlašovací povinnost, je k dispozici na finančním odboru dveře č. 453, nebo na podatelně v přízemí dveře č. 122. V přílohách ho naleznete ve formátu PDF a word.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Výše poplatku dle  OZV č 3/2021.

Poplatek je vybírán za celou dobu, kdy je veřejné prostranství zvláštním způsobem užíváno a to počínaje dnem, kdy se veřejné prostranství fakticky začalo zvláštním způsobem užívat až do dne, kdy skončilo, tj. od kdy mohlo být veřejné prostranství opětovně obecně užíváno.

Poplatek stanovený měsíční paušální sazbou je splatný první den příslušného měsíce. Poplatek stanovený roční paušální sazbou, je splatný do konce ledna příslušného kalendářního roku. U ostatních sazeb je poplatek splatný do 15 dní od ukončení užívání veřejného prostranství.

Při vzniku poplatkové povinnosti během roku je poplatek splatný v případě, nelze-li poplatek zaplatit ve lhůtách uvedených výše, do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

Úhradu je možné provést bezhotovostním převodem z účtu, poštovní složenkou, popř. v hotovosti v pokladně MěÚ Hranice dveře č. 323.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Dle  OZV č 3/2021.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Ohlašovací povinnost dle  OZV č 3/2021.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci lze řešit zasláním pro podávání oficiálních písemností opatřených zaručeným elektronickým podpisem elektronickou poštou na podatelnu města podatelna@mesto-hranice.cz nebo datovou schránkou – ID datové schránky: q8abr3t.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a OZV č 3/2021.  

18. Jaké jsou související předpisy

 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nejsou

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

Finanční odbor, dveře č. 453, telefon 581 828 378

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Finanční odbor

26. Kontaktní osoba

Jana Potíšková, telefon 581 828 378

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2022

28. Popis byl naposledy aktualizován

3. 1. 2022

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies