logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Ředitel hranické nemocnice informuje

Publikováno 21.4.2020

Informace pro občany spá­dového území nemocnice si dovoluji popsat pro přehlednost v jednotlivých bodech:

1. Všechna pracoviště ne­mocnice jsou i v době vyhlášené­ho nouzového stavu v provozu, nemusela být z karanténních důvodů uzavřena, pouze dle na­řízení vlády byla odložena péče u plánovaných ošetření, tedy těch, která nezhorší zdravotní stav našich pacientů. Nemocni­ce i v tomto období poskytuje péči v režimu nepřetržitého pro­vozu, tedy 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.

2. Ve vjezdu nemocnice funguje a bude fungovat až do ukončení nouzového stavu tzv. třídící hlídka, která brání nekon­trolovanému pohybu pacientů s podezřením na koronaviro­vou infekci nebo občanů, kteří nemusí do nemocnice vůbec vstupovat. Nemocnice vytvoři­la dostatečnou kapacitu přísně izolovaných lůžek pro eventuální potřebu hospitalizace pacientů s podezřením na koronavirovou infekci.

3. Zákaz návštěv na všech odděleních nemocnice bude rovněž platit do konce nouzo­vého stavu.

4. Nemocniční lékárna je v provozu beze změn pro všech­ny klienty s otevírací dobou pon­dělí až pátek od 7:30 do 15:30 hodin. Se souhlasem pacienta lékárna připraví lék v určený ter­mín, bez nutnosti opakované návštěvy pacienta v lékárně.

5. V budově infekčního od­dělení funguje odběrové místo pro diagnostiku koronavirové in­fekce se samostatným příjezdem z horní brány pod hypermarke­tem Albert. Vyšetření je možné pouze s indikací ošetřujícího lékaře nebo hygienické stanice.

6. Od 27. 4. nemocnice na základě rozhodnutí vlády začí­ná ošetřovat i pacienty indiko­vané k plánovanému ošetření. Zdůrazňuji, že stále trvají přísná hygienická opatření - pacient se musí podrobit pokynům zdra­votnických pracovníků, kteří bu­dou ovlivňovat počty pacientů v čekárně, popřípadě vyžadovat negativní anamnézu, či negativ­ní test na koronavirovou infekci. Prosím proto o disciplinovanost a dodržování vyžadovaných pra­videl chování.

7. Chtěl bych poděkovat městům Hranice i Lipník nad Bečvou za schválení finančních částek na pořízení nezbytných zdravotnických prostředků pro zkvalitnění poskytované péče. Město Hranice schválilo nákup plicních ventilátorů a moder­ních lůžek v hodnotě 3 8200 686 Kč a město Lipník nad Bečvou schválilo nákup plicního ventilá­toru v hodnotě 435 600 Kč.

8. Mé díky také patří všem sestrám, lékařům i dalším zdra­votnickým i nezdravotnickým pracovníkům nemocnice za obě­tavou a kvalitní práci v první linii likvidace koronavirové infekce a ošetřování našich pacientů.

MUDr. Eduard Sohlich, MBA.

ředitel Nemocnice Hranice

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies