logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Restaurování památky

Publikováno 27.7.2017

Restaurování movité nebo nemovité kulturní památky, které dále nebude posuzována v režimu stavebního zákona.

01. Identifikační kód

02. Kód

03. Pojmenování (název) životní situace

Restaurování movité nebo nemovité kulturní památky, které dále nebude posuzována v režimu stavebního zákona

04. Základní informace k životní situaci

Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést restaurování movité či nemovité kulturní památky, je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Vlastník kulturní památky.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Úmysl restaurovat movitou nebo nemovitou kulturní památku.
U věcí, které jsou v podílovém spoluvlastnictví, je třeba, aby s úpravou souhlasila a k žádosti se připojila nadpoloviční většina vlastníků (počítáno podle jejich spoluvlastnických podílů na společné věci).

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

PPísemná  Žádost o vydání závazného stanoviska (PDF) nebo Žádost o vydání závazného stanoviska  (word)

Můžete využít i interaktivní formulář  Žádost o vydání závazného stanoviska

Základní obsah a přílohy podání

A. podání musí obsahovat
a) název, umístění a popis kulturní památky včetně rejstříkového čísla Ústředního seznamu,
b) popis současného stavu památky s uvedením závad a příčin porušení,
c) navrhovaný způsob restaurátorského zásahu,
d) investora,
e) předpokládané celkové náklady a termín provedení,
f) předpokládaný výsledek zásahu včetně požadavků na prezentaci.

B. přílohy podání
Doklad o vlastnictví kulturní památky (u nemovitostí například výpis z katastru nemovitostí).

08. Na které instituci životní situaci řešit

Obecní úřad obce s rozšířenou působností
- místně příslušný podle místa, kde se nachází nemovitá kulturní památka
- místně příslušný podle sídla či bydliště vlastníka movité kulturní památky

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

S pracovníkem Odboru školství, kultury a tělovbýáchovy MěÚ Hranice a to v době hodin pro veřejnost, případně po telefonické dohodě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Písemná  Žádost o vydání závazného stanoviska (PDF) nebo Žádost o vydání závazného stanoviska  (word)

Interaktivní formulář  Žádost o vydání závazného stanoviska

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty jsou stanoveny ve správním řádu.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Pro toto řízení není výslovně vyžadována účast dalších osob.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Případné dotazy lze činit e-mailem na adresu: podatelna@mesto-hranice.cz  

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

18. Jaké jsou související předpisy

Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy, publikovaná pod č. 73/2000 Sb.m.s.
Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidovaná), publikovaná pod č. 99/2000 Sb.m.s.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Písemné odvolání, které se podává u správního úřadu, který ve věci rozhodl; o odvolání rozhoduje krajský úřad.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za provedení restaurování kulturní památky bez závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo nedodržení podmínek určených v tomto závazném stanovisku je možné uložit právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která tuto povinnost nesplnila při výkonu svého podnikání, pokutu až do výše 100.000,- Kč.
Za provedení restaurování kulturní památky bez závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo nedodržení podmínek určených v tomto závazném stanovisku je možné uložit fyzické osobě, která není uvedena v předchozí větě, pokutu až do výše 10.000,- Kč.

21. Nejčastější dotazy

Co je restaurování?
Zákon o státní památkové péči vztahuje pojem restaurování k takovým kulturním památkám nebo jejich částem, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi. Současně platí, že restaurováním se rozumí souhrn specifických výtvarných, uměleckořemeslných a technických prací respektujících technickou a výtvarnou strukturu originálu. Restaurováním tedy nemůže být řemeslná oprava části kulturní památky, která je řemeslnou prací (např. přezdění částečně spadlé cihlové ohradní zdi bez jakéhokoli zdobného prvku).

Co znamená pro vlastníka povinnost doručit Národnímu památkovému ústavu závěrečnou restaurátorskou zprávu?
V rozhodnutí k restaurování bývá vlastníkovi kulturní památky stanovena povinnost, aby po restaurování kulturní památky zajistil předání závěrečné restaurátorské zprávy Národnímu památkovému ústavu. Na takovouto povinnost by měl vlastník kulturní památky pamatovat ve smlouvě s restaurátorem. Lze doporučit, aby smlouva pamatovala výslovně na povinnost restaurátora předat závěrečnou restaurátorskou zprávu ve výslovně stanovené lhůtě po dokončení restaurování (lhůta by měla odpovídat rozsahu a obtížnosti restaurování). Vlastník se může rozhodnout, zda bude trvat na tom, že restaurátor předá zprávu přímo jemu a vlastník sám takovou zprávu doručí Národnímu památkovému ústavu nebo zda restaurátor pouze vlastníkovi předá doklad o tom, že závěrečnou restaurátorskou zprávu předal Národnímu památkovému ústavu (jedna z těchto variant by ve smlouvě měla být obsažena výslovně). Ve smlouvě by pak mělo být stanoveno, že smlouva je ze strany restaurátora splněna až v momentě předání restaurátorské zprávy, kdy například k tomuto datu by měl být vázán doplatek odměny za restaurování.

O jaké dotace lze žádat?

Přehled možných dotačních titulů naleznete zde.

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Příručka Kulturní památky a péče o ně, možné otevřít na webových stánkách Ministerstva kultury http://www.mkcr.cz/, složka "Kulturní dědictví/Památková péče/Občan a nakládání s památkovým fondem/Návod na řešení životních situací".

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

a) přemístění nemovité kulturní památky (její součásti, příslušenství)
b) trvalé přemístění movité kulturní památky z veřejně přístupného místa

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor školství, kultury a tělovýchovy

26. Kontaktní osoba

Barbora Kaštovská, tel: 581 828 113

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

28. 1. 20198

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní sit

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies