logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Stavební zákon

Publikováno 27.7.2017

Povinnost a odpovědnost osob (stavebníků, investorů) při provádění změn v území, přípravě a provádění staveb, terénních úprav a zařízení

01. Identifikační kód

02. Kód

03. Pojmenování (název) životní situace

Občan, stavební zákon a předpisy souvisící. Povinnosti a odpovědnost osob

 • před zahájením stavební činnosti (územní rozhodování, ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací)
 • v průběhu stavební činnosti (změny staveb před dokončením, předčasné užívání stavby, zkušební provoz)
 • po ukončení stavební činnosti (užívání staveb, změny v užívání stavby), odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení

04. Základní informace k životní situaci

Ke kterým stavebním činnostem, které občan zamýšlí provádět, je třeba získat příslušná rozhodnutí, povolení, souhlas a pod. řeší:

 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších úprav,
 • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření ve znění pozdějších úprav

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V těchto záležitostech může jednat přímo občan (stavebník) nebo jeho zástupce, kterého si zvolí.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Zjistit, zda obec, kde občan zamýšlí provádět stavební činnost spadá do působnosti Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení stavebního úřadu MěÚ Hranice, který výkon státní správy provádí pro obce Hranice (včetně místních částí Drahotuše, Rybáře, Slavíč, Velká, Lhotka, Středolesí, Uhřínov a Valšovice), Bělotín (včetně místních částí Kunčice, Lučice a Nejdek), Černotín (včetně místní části Hluzov), Dolní Těšice, Horní Těšice, Hrabůvka, Jindřichov, Klokočí, Milenov, Olšovec (včetně místní části Boňkov), Partutovice, Polom, Radíkov, Skalička, Střítež nad Ludinou, Teplice nad Bečvou, Ústí a Zámrsky.

Shromáždit všechny potřebné doklady a písemnosti a odpovídající dokumentaci pro příslušnou stavební činnost a připravit je k podání se žádostí u Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení stavební úřad MěÚ Hranice.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Dotazem na stavebním úřadě, zda příslušná činnost podléhá povolení podle stavebního zákona a jaké podklady a doklady jsou pro zahájení nezbytné, konzultací s autorizovaným projektantem nebo inspektorem nebo konkrétním podáním úplné žádosti ke stavebnímu úřadu.

08. Na které instituci životní situaci řešit

U Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy MěÚ Hranice, který provádí výkon státní správy na úseku územního rozhodování a stavebního řádu.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

S pracovníky Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení stavební úřad MěÚ Hranice, případně s pracovníky odboru rozvoje města oddělení územního plánování a to v době hodin pro veřejnost, případně po telefonické dohodě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Rozsah předkládaných dokladů je rozdílný u územního rozhodování, ohlašování staveb, u stavebního povolení nebo u kolaudací. Obsahové náležitosti žádosti o územně plánovací informaci, žádostí o vydání jednotlivých druhů územních rozhodnutí a jejich příloh, informace o záměru v území a o podání žádosti o vydání územního rozhodnutí, jednotlivých druhů územních rozhodnutí, o zjednodušené územní rozhodnutí, k vydání územního souhlasu, společné územní a stavební řízení, ohlášení stavby, žádosti o stavební povolení, oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora, oznámení o užívání stavby, žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, oznámení změny v užívání stavby, ohlášení odstranění stavby a dokladů k nim připojovaných řeší prováděcí předpis:

 • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších úprav 

Tiskopisy pro podání návrhů a žádostí naleznete na stránkách ministerstva pro místní rozvoj (viz níže) nebo na Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení stavební úřad MěÚ Hranice. 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Ohlášení, žádosti, návrhy a další podání podle stavebního zákona, pro která výše uvedený prováděcí právní předpis určuje formuláře, lze činit pouze na formulářích podepsané podle zvláštních právních předpisů. Formuláře naleznete ve Vyhlášce ministerstva po místní rozvoj.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Informaci o tom, zda je třeba ke konkrétní stavební činnosti, resp. ke konkrétnímu správnímu řízení, uhrazení správního poplatku získáte na stavebním úřadě. Poplatky se hradí bankovním převodem, složenkou nebo v hotovosti na pokladně MěÚ Hranice. Výše poplatků je taxativně stanovena zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších úprav. .

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení záležitosti jsou stanoveny stavebním zákonem, příp. správním řádem. Obecně lze uvést lhůtu 30, 60 až 90 dnů, nadřízený orgán může tuto lhůtu na základě žádosti stavebního úřadu přiměřeně prodloužit.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Pro řízení (např. územní, stavební, kolaudační) je taxativně stanoven okruh účastníků a to dle správního řádu a stavebního zákona (stavebníci, vlastníci dotčených a sousedních nemovitostí, vlastníci a správci technické infrastruktury, obce atd.)

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Nezbytná je součinnost - např. doplnění chybějících dokladů, umožnit a strpět přístup na pozemek nebo vstup do objektu apod.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Případné dotazy lze činit e-mailem na adresu: podatelna@mesto-hranice.cz  

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Od 1.1. 2007 se postupuje podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)ve znění pozdějších úprav. U staveb pravomocně povolených do 31.12.2006 se jejich kolaudace řídí stavebním zákonem č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších úprav a jeho prováděcími vyhláškami.

18. Jaké jsou související předpisy

 • zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákon o vyvlastnění), v platném znění

 • zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění

 • zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění

 • zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění

 • vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech

 • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění

 • vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění

 • vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění

 • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění

 • vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění

 • vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

 • vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany, v platném znění

 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

 • ČSN, ČSN EN

 • a další

Vyhledat tyto předpisy je možné zde:

Portál veřejné správy - právní předpisy

https://www.noveaspi.cz/menu/search

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení stavební úřad MěÚ Hranice je možno v zákonem stanovených případech podat odvolání k nadřízenému orgánu. Tímto nadřízeným orgánem je Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje, který o odvolání rozhodne. Odvolání se vždy podává u Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení stavební úřad Městského úřadu Hranice.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce při porušení stavebního řádu taxativně upravuje stavební zákon, hlava V, správní delikty.

21. Nejčastější dotazy

Jaký je časový horizont vydání stavebního povolení?
Dle kvality zpracované projektové dokumentace, rozsahu stavby, náročnosti vedeného řízení a připomínek a námitek účastníků řízení.

22. Další informace

Potřebujete se k věci dozvědět víc? Problematiku lze konzultovat osobně s pracovníky Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení stavební úřad MěÚ Hranice v době stanovených hodin pro veřejnost, případně telefonicky.

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Další informace je možno získat u pracovníků kterýchkoliv stavebních úřadů, Krajských úřadů nebo přímo konzultací s autorizovaným projektantem či inspektorem. Zdrojem může být i internet: 

http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Stavebni-pravo

http://www.uur.cz/?id=3720

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Právnické osoby, fyzické osoby a příslušné orgány veřejné správy jsou povinny při projektové činnosti, při povolování, provádění, užívání a odstraňování staveb respektovat záměry územního plánování a obecné požadavky na výstavbu stanovené prováděcími právními předpisy. V případech stanovených stavebním zákonem a vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších úprav nebo vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších úprav je nutno v odchylných případech řešit tuto záležitost předem a to řízením o příslušné výjimce.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení stavební úřad MěÚ Hranice.

26. Kontaktní osoba

Ing. et Ing. Petr Skácel, vedoucí odboru

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2018

28. Popis byl naposledy aktualizován

18. 07. 2022

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Na zahájená řízení a žádosti podané do 31.12.2006 se vztahuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších úprav a přechodná ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších úprav.

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies