logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Úprava nemovitosti v památkově chráněném území

Publikováno 27.7.2017

Úprava nemovitosti, která není kulturní památkou, ale nachází se v památkové rezervaci, památkové zóně nebo "památkovém" ochranném pásmu.

01. Identifikační kód

02. Kód

03. Pojmenování (název) životní situace

Úprava nemovitosti v památkové zóně

04. Základní informace k životní situaci

Úprava nemovitosti, která není kulturní památkou, ale nachází se v památkové rezervaci, památkové zóně nebo "památkovém" ochranném pásmu.

Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace, nebo památkové zóny, je povinen k zamýšlené stavbě, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím na této nemovitosti si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, není-li tato jeho povinnost podle tohoto zákona nebo na základě tohoto zákona vyloučena podle § 17 zákona o státní památkové péči.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

a) vlastník nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v "památkovém" ochranném pásmu,
b) správce nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v "památkovém" ochranném pásmu,
c) uživatel nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v "památkovém" ochranném pásmu.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Je zamýšleno provedení některé či některých z následujících prací:
a) stavba,
b) změna stavby,
c) terénní úpravy,
d) umístění nebo odstranění zařízení,
e) odstranění stavby,
f) úprava dřevin,
g) udržovací práce na nemovitosti.
Tato povinnost se nevztahuje na případy, kdy jde o úpravu nemovitosti, která není kulturní památkou, ale nachází se v "památkovém" ochranném pásmu, a zároveň jde o stavbu, změnu stavby, udržovací práce, umístění nebo odstranění zařízení, jejichž provedením se nezasahuje žádným způsobem do vnějšího vzhledu stávající nemovitosti.
U věcí, které jsou v podílovém spoluvlastnictví, je třeba, aby s úpravou souhlasila a k žádosti se připojila nadpoloviční většina vlastníků (počítáno podle jejich spoluvlastnických podílů na společné věci).
U úprav společných částí domu, v němž jsou vymezeny bytové a nebytové jednotky, je třeba, aby s úpravou souhlasila a k žádosti se připojila většina vlastníků jednotek, jak to předpokládá § 11 odst. 5 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů.

Mapu Městské památkové zóny a ochranné pásmo naleznete v příloze

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Písemná  Žádost o vydání závazného stanoviska (PDF) nebo Žádost o vydání závazného stanoviska  (word)

Základní obsah a přílohy podání

A. Podání musí obsahovat
a) přesnou identifikaci dotčených nemovitostí (zejména podle údajů v katastru nemovitostí, tj. číslo popisné u staveb nebo parcelní číslo u pozemků),
b) popis zamýšlených prací.

B. Přílohy podání
a) doklad o vlastnictví nemovitosti (například výpis z katastru nemovitostí),
b) doklad o oprávnění spravovat nebo užívat nemovitost (platí pouze pro uživatele nebo správce)
c) (projektová) dokumentace, je-li zpracována.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Obecní úřad obce s rozšířenou působností, místně příslušný podle místa, kde se nachází nemovitost.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

S pracovníkem Odboru školství, kultury a tělovýchovy MěÚ Hranice a to v době hodin pro veřejnost, případně po telefonické dohodě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Písemná  Žádost o vydání závazného stanoviska (PDF) nebo Žádost o vydání závazného stanoviska  (word)

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty jsou stanoveny ve správním řádu.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Pokud žádost podává správce nebo uživatel nemovitosti, je účastníkem řízení vždy také vlastník nemovitosti.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Nezbytná je součinnost.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Případné dotazy lze činit e-mailem na adresu: podatelna@mesto-hranice.cz  

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění.

18. Jaké jsou související předpisy

Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy, publikovaná pod č. 73/2000 Sb.m.s.
Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidovaná), publikovaná pod č. 99/2000 Sb.m.s.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Písemné odvolání, které se podává u správního úřadu, který ve věci rozhodl; o odvolání rozhoduje krajský úřad.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za provedení úprav uvedených v bodě 2 tohoto popisu bez závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo za nedodržení podmínek určených v tomto závazném stanovisku je možné uložit právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která své povinnosti porušila při výkonu svého podnikání, pokutu až do výše 100.000,- Kč.
Za provedení úprav uvedených v bodě 2 tohoto popisu bez závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo za nedodržení podmínek určených v tomto závazném stanovisku je možné uložit fyzické osobě, která není uvedena v předchozí větě (zejména fyzické osobě nepodnikající), které není uvedena v předchozí větě, pokutu až do výše 10.000,- Kč.

21. Nejčastější dotazy

O jaké dotace lze žádat?

Přehled možných dotačních titulů naleznete zde.

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Příručka Kulturní památky a péče o ně, možné otevřít na webových stánkách Ministerstva kultury http://www.mkcr.cz/ , složka "Kulturní dědictví/Památková péče/Občan a nakládání s památkovým fondem/Návod na řešení životních situací".

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Úprava nemovitosti, která není kulturní památkou, ale nachází se v památkové rezervaci, památkové zóně nebo (památkovém) ochranném pásmu, kdy takové úpravy budou dále posuzovány v režimu stavebního zákona.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor školství, kultury a tělovýchovy

26. Kontaktní osoba

Barbora Kaštovská , tel  581 828 113

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

28. 1.2019

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

 

 

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies